Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én

  megtartott alakuló üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás, Hegyi József, Okváth Dezsőné,

  Orliczki Frigyesné, Tóth Béla Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző,

         Karaffa Gábor Sajószöged, Kossuth út 3. sz. alatti lakos

Az ülésről igazoltan távol maradt: Biri László Sajószöged, Csokonai út 3. sz. alatti lakos

        meghívott

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

77/2014.(X.27.) Tárgy: Alpolgármester választásához Szavazatszámláló Bizottság alakítása

78/2014.(X.27.) Tárgy: Alpolgármester megválasztása

79/2014.(X.27.) Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása

80/2014.(X.27.) Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

81/2014.(X.27.) Tárgy: Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

         elnökévé választása

82/2014.(X.27.) Tárgy: Hegyi József Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

         taggá választása

83/2014.(X.27.) Tárgy: Biri László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági

         taggá választása

84/2014.(X.27.) Tárgy: Dr. Wirtz Ferenc Szociális és Egészségügyi Bizottság

         elnökévé választása

85/2014.(X.27.) Tárgy: Okváth Dezsőné Szociális és Egészségügyi Bizottság

         tagjává választása

86/2014.(X.27.) Tárgy: Tóth Béla Szociális és Egészségügyi Bizottság

         tagjává választása

87/2014.(X.27.) Tárgy: Karaffa Gábor Szociális és Egészségügyi Bizottsági

         taggá választása

88/2014.(X.27.) Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata képviselete

89/2014.(X.27.) Tárgy: Ford Focus személygépkocsi vásárlása és a mindenkori polgármester

         használatába adása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

11/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: Települési képviselők esküinek szövege és az esküokmányaik

2. melléklet: Polgármester esküjének szövege és az esküokmánya

3. melléklet: Alpolgármester esküjének szövege és az esküokmánya

4. melléklet: Határozati javaslatok

5. melléklet: Rendelet-tervezet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

6. melléklet: Rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megválasztott képviselő-testületi tagokat, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Települési képviselők eskütétele

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Polgármester eskütétele

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ A polgármesteri program ismertetése, tájékoztató az önkormányzat folyó évi

  költségvetéséről

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat a) Szavazatszámláló Bizottság megválasztására,

  b) alpolgármester megválasztására (titkos szavazás, minősített többség),

                az alpolgármester eskütétele

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

                 dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat a polgármester illetményének megállapítására, tájékoztató a költségtérítéséről

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására, tájékoztató a költségtérítéséről

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Javaslat a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos állásfoglalás

  kialakítására

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

8./ Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak felállítására, külsős bizottsági tagok

  megválasztása és eskütétele

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

9./ Javaslat a „Sajószöged Község Önkormányzata képviselete” tárgyú határozat

  meghozatalára

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

10./ Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

                 dr. Boros István címzetes főjegyző

11./ Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi és a köztartozásmentes adózói

  adatbázisba történő regisztrációs kötelezettségéről, a Mötv. új jogintézményeiről

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

12./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Települési képviselők eskütétele

dr. Boros István címzetes főjegyző köszöntötte az új képviselő-testület tagjait. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseinek megfelelően a polgármester és a képviselő-testület megválasztott tagjai a megbízólevelüket a Helyi Választási Bizottság elnökétől határidőben átvették.

Felkérte a képviselő-testület tagjait az eskütételre.

        A megválasztott települési képviselők dr. Boros István címzetes főjegyző

        előtt az esküt letették az esküokmányt aláírták.

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

2./ Napirend: Polgármester eskütétele

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Mötv. alapján a polgármester a képviselő-testület előtt esküt tesz. Felkérte dr. Gulyás Mihály polgármestert az eskütételre.

        dr. Gulyás Mihály polgármester az esküt letette, az esküokmányt

        aláírta.

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

dr. Boros István címzetes főjegyző gratulált a képviselő-testület tagjainak és jó munkát kívánt az elkövetkezendő öt évben.

3./ Napirend: A polgármesteri program ismertetése, tájékoztató az önkormányzat folyó évi

  költségvetéséről

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta az újonnan megválasztott testületet arról, hogy az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelően zajlik, a teljesítések időarányosak, az adóbevételek a tervezett ütemben folynak befelé, likviditási gondok nincsenek. A féléves beszámolóban láthatóak a számadatok.

dr. Gulyás Mihály polgármester: köszönöm a választópolgárok bizalmát. Vannak még feladatok a következő 5 évre. Továbbra is szeretném a működőképességet legalább a jelenlegi szinten tartani, még élhetőbb települést kialakítani, illetve az előző programból még meg nem valósult terveket végrehajtani, többek között:

- az ATM automata telepítése, melyről a tárgyalások most is folyamatban vannak,

- kamerarendszer kiépítése, ami esetében sajnos a pályázatunk nem lett sikeres, de az előző képviselő-testület döntése alapján önerőből megvalósításra kerül,

- az árvízvédelmi töltés építése, melyre valószínűleg év végén megnyílnak az állami források,

- az iskola energetikai fejlesztésének pályázati anyaga már teljesen elkészült, a pályázat benyújtására jövő év januárjában kerül sor.

Kérem a képviselő-testületet, hogy segítsék munkámat.

Kérdés, észrevétel nem volt.

                        Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

                        Önkormányzat folyó évi költségvetéséről szóló tájékoztatót,

                        valamint a polgármesteri program ismertetését egyhangúlag

                        tudomásul vett.

4./ Napirend: Javaslat        a) Szavazatszámláló Bizottság megválasztására,

          b) alpolgármester megválasztására (titkos szavazás, minősített többség),

                 az alpolgármester eskütétele

dr. Boros István címzetes főjegyző ismertette a napirend a) pontjához kapcsolódó határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

77/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Alpolgármester választásához Szavazatszámláló Bizottság alakítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester-választás

lebonyolításának időtartamára Szavazatszámláló Bizottságot alakít, melynek tagjai:

        Orliczki Frigyes Ferencné és

        Dr. Wirtz Ferenc önkormányzati képviselők.

A képviselő-testület felkéri a Szavazatszámláló Bizottságot a választás lebonyolítására.

Felelős: Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester továbbra is Vona Tamást javaslom társadalmi megbízatású alpolgármesternek, mert az előző ciklusban is eredményesen tudtunk együtt dolgozni, napi szinten kapcsolatban vagyunk.

A Szavazatszámláló Bizottság tagjai kiosztották a szavazólapokat,

a képviselő-testület tagjai szavazataikat leadták. A Bizottság a

szavazatokat összeszámolta, majd az eredményt ismertette.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

78/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Alpolgármester megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. 74.§-ának megfelelően Vona Tamás önkormányzati képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Vona Tamás az esküt letette, az esküokmányt aláírta.

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Vona Tamás alpolgármester: köszönöm a bizalmat, ígérem, hogy az előző évekhez hasonlóan továbbra is Sajószöged javát fogom szolgálni.

5./ Napirend: Javaslat a polgármester illetményének megállapítására,

  tájékoztató a költségtérítéséről

dr. Boros István címzetes főjegyző: az új jogszabályoknak megfelelően településünkön a lélekszám alapján a polgármester illetménye a helyettes államtitkári illetményalap 60%-a. Látható, hogy csökken a polgármesterek jövedelme, ami abból is adódik, hogy a költségtérítésük összege az illetményük 15%-a - az előző években meghatározott 30% helyett -, viszont erről az összegről már nem kell számlát csatolni. A költségtérítés másik 15%-át az alpolgármester kapja. Ismertette a határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

79/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A polgármester illetményének megállapítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármester illetményét 2014. október 12-től bruttó 448.700,-Ft/hó, azaz Négyszáznegyvennyolcezer-hétszáz forint/hó összegben állapítja meg. A polgármester költségtérítése az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján 67.300,-Ft/hó.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására,

  tájékoztató a költségtérítéséről

dr. Boros István címzetes főjegyző: az alpolgármester a tiszteletdíjának egészéről vagy egy részéről írásban lemondhat. Ismertette Vona Tamás alpolgármester nyilatkozatát, miszerint tiszteletdíja 37%-áról lemond és 100.000,-Ft/hó összegben kéri azt megállapítani, ez alapján a költségtérítés ennek 15%-a, tehát 15. 000,-Ft/hó.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

80/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vona Tamás alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 27-től bruttó 100.000,-Ft/hó, azaz Száz-ezer forint/hó összegben állapítja meg. Az alpolgármester költségtérítése a Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján 15.000,-Ft/hó

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Vona Tamás alpolgármester: köszönöm a bizalmat. Szeretném elmondani, hogy nem tartozik a feladatkörömhöz a Saj(t)ó Szögedről kiadvány készítése és a rendezvények hangosítása, de ezeket továbbra végezni fogom, külön ellenszolgáltatás nélkül.

7./ Napirend: Javaslat a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos

  állásfoglalás kialakítására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselők tiszteletdíja a költségvetési rendeletünkben meghatározottak szerint jelenleg bruttó 34.068,-Ft, aki egyben bizottsági elnök is, annak 37.740,-Ft/hó, a bizottsági tagok tiszteletdíja pedig 10.965,-Ft/hó. Javasoljuk, hogy ez év végéig maradjon ennyi, és majd a jövő évi költségvetés tárgyalásakor kerüljön felülvizsgálatra ez az összeg.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi állásfoglalást hozta:

A Képviselő-testület 2014. december 31-ig a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját továbbra is az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben írtak szerint állapítja meg.

8./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület bizottságainak felállítására, külsős bizottsági tagok

  megválasztása és eskütétele

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a képviselő-testület bizottságainak tagjaira vonatkozó határozati javaslatot. Karaffa Gábor a jelölést elfogadta és jelen van, Biri László a jelölést elfogadta, de jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni a mai ülésen.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Mötv. vonatkozó szabályozása ebben az esetben is változott. A bizottsági tagok választásánál csak abban az esetben kell zárt ülést elrendelni, ha azt az érintett kéri. A zárt ülés elrendelését nem kérték.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

81/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökévé választása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Orliczki Frigyes Ferencné

települési képviselőt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztotta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

82/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hegyi József Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági taggá választása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hegyi József települési képviselőt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztotta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

83/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Biri László Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági taggá választása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Biri László Sajószöged, Csokonai út 3. sz. alatti lakost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának megválasztotta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

84/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dr. Wirtz Ferenc Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökévé választása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Wirtz Ferenc települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztotta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

85/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Okváth Dezsőné Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Okváth Dezsőné települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztotta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

86/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tóth Béla Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává választása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Béla települési képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztotta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

87/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Karaffa Gábor Szociális és Egészségügyi Bizottsági taggá választása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Karaffa Gábor Sajószöged, Kossuth út 3. sz. alatti lakost a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának megválasztotta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Karaffa Gábor Sajószöged, Kossuth út 3. sz. alatti lakost az eskü letételére.

        Karaffa Gábor külsős bizottsági tag az esküt letette, az esküokmányt aláírta.

/Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva./

dr. Gulyás Mihály polgármester eredményes munkát kívánt a bizottságoknak.

9./ Napirend: Javaslat a „Sajószöged Község Önkormányzata képviselete” tárgyú

           határozat meghozatalára

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Magyar Államkincstár felé deklarálni kell, hogy a képviselő-testület megalakult, minden szabályszerűen megtörtént és hogy az önkormányzatot a polgármester úr jogszerűen képviseli. Ismertette a határozati javaslatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

88/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata képviselete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete deklarálja, hogy a 2014. október 12.-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás sajószögedi eredményének megfelelően a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselők a megbízólevelüket átvették, az esküt letették, a képviselő-testület megalakult.

Fentiekre figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§(1) bekezdésének megfelelően Sajószöged község Önkormányzatát 2014. október 12. napjától, megbízatásának időtartama alatt dr. Gulyás Mihály (sz.: Miskolc I., 1979.03.02., an.: Farkas Julianna) polgármester képviseli.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

10./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának

  elfogadására

dr. Boros István címzetes főjegyző: az új SzMSz-ben az Mötv. új rendelkezéseit át kellett vezetni, a tervezetet mindenki megkapta.

Kérem, akinek észrevétele, kérdése van, azt tegye meg.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyes Ferencné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a 6. függelékben a hivatal nyitva tartása tévesen szerepel, javítani kell, illetve szükség lenne a bizottságok munkatervére.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a nyitva tartást javítjuk. A képviselő-testület II. féléves munkatervét augusztusban kellett volna elfogadni, de az októberi választások miatt nem lett volna szerencsés, ha a régi testület írta volna elő a feladatokat az új testületnek. Javaslom, hogy az új képviselő-testület és a bizottságok saját maguknak állítsák össze a munkatervüket.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből,

7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.27.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

11./ Napirend: Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi és a köztartozásmentes

 adózói adatbázisba történő regisztrációs kötelezettségéről, a Mötv. új

 jogintézményeiről

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselőknek a megválasztásukat követő 30 napon belül és minden év január 1-jét követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük. A nyilatkozatok – a közös háztartásban élőkre vonatkozóan is - kiosztásra kerültek. Ki kell tölteni, minden oldalt szignálni és aláírva 2014. november 12-ig a hivatalba el kell juttatni.

Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban már az ajánlóívek kiadásakor tájékoztattam a jelölteket, tudomásom szerint jelenleg nincs olyan képviselő, akinél ilyen ok fennállna. Amennyiben mégis lenne, azt harminc napon belül meg kell szüntetni. Aki az összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására, annak „méltatlanság” miatt a képviselő-testület megszünteti a megbízatását. Ismertette a méltatlanság Mötv. szerinti szabályait.

A másik új jogintézmény a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő regisztrációs kötelezettség. A köztartozásmentes adatbázisba a választást követő 30 napon belül (november 12-ig) köteles a képviselő kérelmezni a felvételét. A regisztrációra csak elektronikus formában, a nav.gov.hu oldalon van lehetőség, ahol ki kell tölteni egy nyomtatványt, mely alapján kiállításra kerül egy igazolás arról, hogy nincs köztartozás, vagyis az adatbázisba való felvétel megtörtént. Ezt az igazolást a regisztrációt követő hónap utolsó napjáig, azaz 2014. december 31-ig kell eljuttatni a hivatalunkhoz.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyes Ferencné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a regisztrációhoz ügyfélkapu kell, ezt mindenkinek magának kell intézni. Az adóhivatal havonta ellenőrzi az adatbázist és ha valakinek tartozása van, azt értesítés nélkül törlik az adatbázisból. Van-e lehetőség papír alapon benyújtani a nyomtatványt?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a tájékoztató szerint nem. Felhívom a figyelmet, hogy semmiféle köztartozása pl. gépjárműadó, vagy illeték tartozása nem lehet a képviselőknek.

További jogszabályi változás, hogy a képviselő-testület tagjainak kötelező részt venniük a kormányhivatal által szervezett képzésben, melynek célja, hogy munkájukat jobban tudják végezni. A képzés 3 hónapon belül, tudomásom szerint járási szinten lesz megszervezve, erről részleteket egyelőre még nem tudok.

                        A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag

                        tudomásul vette.

12./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Boros István címzetes főjegyző: a polgármester úr által használt Opel gépjármű már nem teljesen biztonságos, sokat futott, várhatóan nagy összeget kellene rákölteni. A zavartalan dologi feltételek biztosítása érdekében javasoljuk új gépkocsi beszerzését. Több ajánlatot is bekértünk, ahol beszámítanák az Opelt is, a Merkantil Bank ajánlata volt a legmegfelelőbb.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

89/2014.(X.27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ford Focus személygépkocsi vásárlása és a mindenkori polgármester

        használatába adása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy tárgyalásokat folytasson egy 1.6 benzines Ford Focus személygépkocsi lízingeléséről.

Kedvező ajánlatnak minősül, ha

500 e Ft értékben beszámításra kerül,

  -        a lízingszerződés futamideje nem haladja meg a 48 hónapot,

  -        a havi lízingdíj nem haladja meg a 100 e Ft összeget.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b.)

Orliczki Frigyes Ferencné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő:

- a Lucernás dűlő áramellátását még nem sikerült megvalósítani, több tulajdonos megkeresett ez ügyben, próbáljuk sürgetni a hatóságokat,

- a Bem úti konténer esős időben megközelíthetetlen,ezt a problémát meg kell oldani,

- a Bem úti járda melletti vízelvezetés szintén nem megoldott.

Dr. Wirtz Ferenc a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, települési képviselő: az Orvosi rendelő előtti közvilágítás sem megoldott.

dr. Gulyás Mihály polgármester:

- van esély arra, hogy tavasszal megvalósuljon a Lucernás dűlő áramellátása. A szakhatósági engedélyek lejártak, újból meg kellett kérni mindet, ha az összes meglesz, akkor kezdődhet a kivitelezés, ami kb. 2-3 hét.

- A Bem úti konténer melletti területet megnézzük, ha szükséges, akkor újra feltöltjük.

- A Bem út vízelvezetési problémájának okát meg fogjuk vizsgálni.

- Az ÉMÁSZ-tól már kértük a rendelő előtti közvilágítás megoldását, de még nem kaptunk választ, ezért újra megkeressük őket.

Orliczki Frigyes Ferencné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a honlapon nincsenek rajta a legfrissebb anyagok, várható-e minőségi javulás?

dr. Boros István címzetes főjegyző: már tárgyaltunk az önkormányzat gépeit karbantartó Mithrandir Kft.-vel, ha meg tudunk állapodni, akkor január 1-től átveszik a honlap üzemeltetését. Eddig megbízási szerződéssel, havi 5 e Ft-ért vállalta a karbantartást egy sajószögedi fiatal, de most már profi szakemberek kellenek, akik profi módon, tisztességes pénzért, számon kérhetően üzemeltetik a honlapot.

Okváth Dezsőné települési képviselő:

- a MÁV állomáson az épület teteje beázik, fel kell szólítani a MÁV-ot, hogy javítsa meg,

- a Széchenyi út egy részén leszűkül az úttest, mert bokrok, fák hajlanak ki az útra, akadályozva az autósokat is.

Hegyi József települési képviselő:

- az iskola előtti gyalogátkelőhely esetében megoldható-e, hogy legalább iskolakezdéskor és délután 4-kor 1-1 órában szabályozott átkelő legyen, mert az autósok nem mindig veszik figyelembe a jelzést,

- van-e lehetőség arra, hogy a Debrecen-Miskolc közötti autóbuszjárat megálljon Sajószögeden?

dr. Gulyás Mihály polgármester:

- a Széchenyi utat megnézzük, a közterületet mi tarjuk rendbe, ha szükséges levágjuk az ágakat,

- a közlekedési hatóság szerint nem megoldható, hogy az iskola előtti gyalogátkelőhely szabályozott legyen, mert a kialakuló sor miatt ez balesetveszélyes lenne,

- Nagycsécs és Sajóörös polgármestereivel felvettem már a kapcsolatot, közösen nyújtunk be kérelmet az autóbuszjárat miatt, nem tudjuk, hogy ez milyen menetrend-változást jelentene számukra.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző