J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-án megtartott

         üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné,

Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Bakos Gábor, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Kovács Györgyné óvodai intézményvezető, Vaszilkó Tiborné iskola igazgató és Veres Andrásné az ASZT-a elnöke

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

65/2012. (VIII. 23.) sz. Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény működése

66/2012. (VIII. 23.) sz. Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda működése

67/2012. (VIII. 23.) sz. Tárgy: 2012-2013. évi tankönyvtámogatás

68/2012. (VIII. 23.) sz. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

16/2012.(VIII. 23.) a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül öten jelen vannak, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ a.) Tájékoztató a 2012/2013-as nevelési/oktatási év kezdetéről, javaslat a

     tanévben/nevelési évben indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok

     maximális létszámának meghatározására.

     b.) Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

     intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló

     14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

     Előterjesztő: Vaszilkó Tiborné iskolaigazgató

                 Kovács Györgyné óvodavezető

2./ Javaslat tankönyvtámogatásra

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

-2-

1./ Napirend:

    a.) Tájékoztató a 2012/2013-as nevelési/oktatási év kezdetéről, javaslat a

     tanévben/nevelési évben indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok

     maximális létszámának meghatározására.

     b.) Javaslat a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

     intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló

     14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Vaszilkó Tiborné igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Vaszilkó Tiborné igazgató: A tárgyi és személyi feltételek adottak a 2012/2013-as tanév megkezdésére.

Az 1. és 5. osztályok és napközis csoportok létszáma időközben változott. Az 1. évfolyamon és a két napközis csoportban a létszám 26 fő helyett 31 fő, az 5. évfolyamon 30 fő helyett 36 fő lenne.

A szolfézs csoportokban a csoportlétszám 20%-kal kellene emelni, tehát a 15 fő/csoport létszám helyett 18 fő/csoport létszám volna.

Vaszilkó Tiborné igazgató tájékoztatta a Képviselő-testületet a 2012/2013-as tanévben fizetendő térítési díjak és tandíjakról.

dr. Boros István jegyző: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szeptember 01-jén hatályba lép és teljesen átalakítja a közoktatás megszokott struktúráját. Az önkormányzatunkat érintő legjelentősebb változás az lesz, hogy 2013. január 01-jétől főszabály szerint az iskola fenntartója és működtetője az állam lesz a 3000 fő alatti települések vonatkozásában. A Képviselő-testület határozhat úgy, hogy a következő tanévtől a saját és átengedett bevételei terhére a működtetést átvállalja – erről szeptember 30-ig nyilatkozni és október 30-ig dönteni kell.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: Elképzelhető, hogy a fenntartó úgy dönt, hogy megszűnteti a művészetoktatást?

dr. Boros István jegyző: Ebben a tanévben még nem, de a jövőben sajnos nem mi döntünk majd.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

-3-

65 /2012. (VIII.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú

     Művészetoktatási Intézmény működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

  1.         A         2012/2013-as oktatási év kezdetéről szóló tájékoztatóját         elfogadta.

  2.         A         tanévben indítható osztályok számát nyolc tanulócsoportban, a         napközis csoportok számát két tanulócsoportban állapítja meg.

  3.         Az         1. és az 5. évfolyamon, valamint a két napközis csoportban         hozzájárul a maximális létszám túllépéséhez, az 1.         évfolyamon és a két napközis csoportban a létszámot 26 fő         helyett 31 főben, az 5. évfolyamon 30 fő helyett 36 főben         állapítja meg.

  4.         A         szolfézs csoportokban hozzájárul a csoportlétszám 20%-kal való         emeléséhez, tehát a

15 fő/csoport létszám helyett 18 fő/csoport létszámot engedélyez.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 16/2012.(VIII.23.)

önkormányzati rendeletét a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 14/2007.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Kovács Györgyné intézményvezető asszonyt az írásban kiadott tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítését tegye meg.

Kovács Györgyné intézményvezető elmondta, hogy egy új óvónő kezd szeptembertől az óvodában, a nyugdíjazott kolléganő helyett, illetve a csoportok létszáma még folyamatosan változik, mert a nevelési tanácsadó szakvéleményére várnak 10 gyermekkel kapcsolatban, így a maximális felvehető számított gyermeklétszám az óvodában 62 – csoportonként 33, illetve 29 – fő lesz várhatóan.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: Az új kolléganő sajószögedi lakos?

Okváth Dezsőné: Maximális létszám lesz az idén az óvodában?

Kovács Györgyné intézményvezető: Igen, sajószögedi lakos az új óvónő. Tavaly 64 fő volt a létszám, az idei adatok még a napokban változnak.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

-4-

66 /2012. (VIII.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

  1.         A         2012/2013-as nevelési év kezdetéről szóló tájékoztatót         elfogadta.

  2.         A         2012/2013-as nevelési évben a felvehető maximális         gyermeklétszámot a sajószögedi óvodában 62 – csoportonként         33, illetve 29 - főben állapítja meg.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, Kovács Györgyné intézményvezető

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat tankönyvtámogatásra

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a beiskolázási támogatást az elmúlt évek gyakorlata alapján az idén is biztosítaná az Önkormányzat a sajószögedi tanulók részére. A támogatás mértékét középiskolás tanulóknak 4 000 Ft/fő, főiskolai-egyetemi hallgatók részére 7 000 Ft/fő összegben javasolja.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

67 /2012. (VIII.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2012. – 2013. évi tankönyvtámogatás

1./ A Képviselő-testület kérelemre beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak. A támogatás mértéke:

                a./ középiskolás tanulók részére 4.000.-Ft/tanuló

                b./ főiskola-egyetemi hallgatók részére 7.000.-Ft/hallgató.

A tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje 2012. szeptember 30.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a község lakosságát az önkormányzat honlapján és a hirdető táblán tájékoztassa.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

-5-

3./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester: 2012. január 01-től 64 határozatot hozott a Képviselő-testület, a határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben megtörtént, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. a döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek, visszavont határozat nem volt.

Három módosító határozat volt:

- a Sajószöged, 1311 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 17/2012.(II.23.) sz. határozatát

   módosította a testület 26/2012.(IV.26.) sz. határozatával.

- A polgármester illetményének és költségátalányának megállapításáról szóló

   21/2012.(IV.26.) sz. határozatát módosította a testület 46/2012.(VI.25.) sz. határozatával,

- Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról szóló

   38/2012.(VI.25.) sz. határozatát módosította a testület 48/2012.(VI.27.) sz. határozatával.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

68 /2012. (VIII.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

        A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót

        az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Veres Andrásnét az ASZT-a Civil szervezet elnökét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a kért támogatásról illetve a pályázat és a rendezvény részleteiről.

Veres Andrásné elnök: LEADER programon belül megrendezésre kerülő, „határon átnyúló szomszéd közösségek közötti együttműködés és kapcsolatok erősítése” nyertes pályázatunk utófinanszírozású és az önerő részt nem tudjuk biztosítani saját költségvetésünkből, ezért kértük az Önkormányzat segítségét a leírt tájékoztató szerint. A rendezvényt a Krumplifesztivál előtti napon szerettük volna megtartani, de sajnos már jelezték határon túli résztvevők, hogy nem tudnak eljönni.

-6-

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: Köszönöm Elnök Asszony beszámolóját. Kicsit bizonytalannak érzem a pályázat költségvetését, ha nem sikerül teljesíteniük az előírt feltételeket, akkor eleshetnek a pályázati összegtől.

Van-e elegendő tőkéje az szervezetnek hogy ebben az esetben tudja teljesíteni a visszafizetést?

Veres Andrásné elnök: az ASZT-a költségvetése 300 000 Ft, de ebből a pénzügyi kötelezettségeit kell rendeznie, így nem tudja biztosítani saját erőből a visszafizetést. A Krumplifesztiválra kapott összeget természetesen külön kezeljük.

Vanyó István: A kapott anyagból látom, hogy már 2011-ben nyert a pályázat, miért csak most tájékoztatták és keresték meg az Önkormányzatot? Előzetes egyeztetésre és pontosabb szervezésre lett volna szükség. Egyre több kétség merül fel bennem, hiszen ha nem valósulnak meg a feltételek, akár vissza is vonhatják a pályázati támogatást a szervezettől.

Orliczki Frigyesné: Köszönöm az őszinte és korrekt válaszokat. Azt javaslom hogy járjuk pontosabban körül a kérdést, hiszen a pályázatban előírt záró év 2015, tehát van még idő megvalósítani a rendezvényt megfelelően alapos előkészítést követően.

dr. Boros István jegyző: kellőképpen megvitattuk a kérdést, és az okafogyottá váló kérelmet mert a továbbképzés és konferencia most nem kerül megrendezésre. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a kérelem megtévesztő, mert pontatlanul fogalmaz. Ugyanis 500 000 Ft önerőt kér, holott az egész költségvetés 553918 Ft ebből kiszámolva 80%-os intenzitással az önrész 110 784 Ft. A jövőben egy korrektül alátámasztott pályázathoz az önrészt ideiglenesen átadott pénzeszközként tudja biztosítani az Önkormányzat, de nem tudja vállalni a lebonyolítás teljes költségét.

Veres Andrásné elnök: Az itt elhangzott kérdések szervezetünk elnökségi ülésén is felmerültek, nem ragaszkodunk az idei lebonyolításhoz, igyekszem a jövőben a Pénzügyi Bizottsággal előzetesen egyeztetni még a költségvetés kialakítása előtt.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt, az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                      jegyző