Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Bakos Gábor települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Ládi Balázsné megbízott intézményvezető, Berecz Róbert ügyvezető igazgató, Hajdu Ferencné költségvetési szakértő,

Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

1/2014.(I.30.) Tárgy: A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása

2/2014.(I.30.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

3/2014.(I.30.) Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

4/2014.(I.30.) Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) pályázat-tervezet módosítása

5/2014.(I.30.) Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) pályázat kiírása

6/2014.(I.30.) Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet I. fordulóban történő megtárgyalása

7/2014.(I.30.) Tárgy: 2014. évre vonatkozó étkezési normatívák megállapítása

8/2014.(I.30.) Tárgy: Bolgár Józsefné Sajószöged, Ady E. út 53. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

9/2014.(I.30.) Tárgy: Vonáné Jászay Marianna Sajószöged, Vasút út 55. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

10/2014.(I.30.) Tárgy: Balla Katalin Sajószöged, Petőfi út 7. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

11/2014.(I.30.) Tárgy: Nyerges Miklósné Sajószöged, Bábai út 1466/0002 hrsz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

12/2014.(I.30.) Tárgy: Balsai-Chriszt Réka Beáta Sajószöged, Erkel F. út 14. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

13/2014.(I.30.) Tárgy: Lukács Edina Sajószöged, Vasút út 88. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

14/2014.(I.30.) Tárgy: Pápainé Ládi Lukrécia Sajószöged, Kossuth út 15. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

15/2014.(I.30.) Tárgy: Takács Józsefné Sajószöged, Bartók út 23. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

16/2014.(I.30.) Tárgy: Bakos Judit Sajószöged, Bocskai út 18. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

17/2014.(I.30.) Tárgy: Magony György Mátyás Sajószöged, Ady E. út 30. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

18/2014.(I.30.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

19/2014.(I.30.) Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztések a 3. napirendhez

4. melléklet: rendelet-tervezet és rendelet a 4. napirendhez

5. melléklet: előterjesztés és költségvetés tervezet az 5. napirendhez

6. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, rendelet-tervezet és rendelet a 6. napirendhez

7. melléklet: határozati javaslat a 7. napirendhez

8. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2014. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető igazgató

3./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról, javaslat az igazgatói pályázat kiírására.

  Előterjesztő: Ládi Balázsné megbízott intézményvezető

  dr. Gulyás Mihály polgármester

 dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására.

        Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezete első fordulóban történő megtárgyalására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

6./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló …/2014.(…...) önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

7./ Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

8./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről, javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervére.

dr. Gulyás Mihály polgármester: minden év első képviselő-testületi ülésén az I. féléves munkatervet el kell fogadnunk. A továbbiakban is csütörtöki napra tervezzük az üléseket.

Ismertette a munkatervet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

1/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

  1. Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

  2. Határidő:         azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2014. évi üzleti tervére.

Berecz Róbert ügyvezető igazgató részletesen ismertette a 2014-re kidolgozott üzleti tervet.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az ismertetett pályázati terveket egy éven belül megvalósítani a jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehetséges. Az ügyvezető úr tájékoztatott, hogy az üzleti tervben felsorolt tervek sorrendje időrendi sorrendnek is megfelel, tehát olyan ütemben szeretnék megvalósítani, ahogy azt a gazdasági helyzet megengedi.

Fontos, hogy a telephely jogi dolgai rendezésre kerüljenek.

Az anyag, amit kaptunk nagyon alapos, részletes, viszont bizonyos pénzügyi feltételeknek nem felelt meg, ezért a Bizottság felkéri az ügyvezető urat, hogy az elhangzottaknak megfelelően dolgozza át az üzleti tervét úgy, hogy az szerves egységet alkosson az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetével.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

2/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2014. évi üzleti tervét a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslatainak figyelembevételével dolgozza át és a soron következő ülésre terjessze elő.

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető igazgató

Határidő: 2014. február 27.

3./ Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról, javaslat az igazgatói pályázat kiírására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: A Művelődési Ház és a Könyvtár 2013. évi munkájáról az értékelést írásos összefoglaló formájában megkapta a képviselő-testület. Intézményvezető asszony az egészségügyi állapota miatt szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázsné intézményvezető asszony elhagyta az ülést.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtási rendelete határozza meg, hogy mit kell tartalmaznia az igazgatói beosztás betöltéséhez szükséges pályázatnak. A pályázat kiírására azért van szükség, mert a jelenlegi megbízott intézményvezető nyugdíjas, március 31-ig tartó megbízással ellátja még az intézményvezetői feladatokat.

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/a. §-a határozza meg, hogy közművelődési intézményben, a 6/b. §-a pedig, hogy könyvtárban ki bízható meg vezetői beosztás ellátására.

Azért kell így külön meghatározni, mert az Alapító Okirat szerint ez a költségvetési szerv több kulturális intézmény funkciót is ellát, ezért mindkét feltételnek eleget kell tennie a pályázónak, hogy ezt a megbízást megkaphassa.

Véleményem szerint nem sok ilyen pályázat fog beérkezni, mert községi szinten elég kevés olyan szakember vállal ilyen munkát, aki rendelkezik mindkét típusú végzettséggel és szakképzettséggel.

Az itt adódó feladatokat egy személy el tudja látni, akár heti 30 órában is. Március 31-el, ha lejár a jelenlegi intézményvezető megbízása, valamilyen formában meg kell oldani az intézmény működését.

Ha nem lenne érvényes pályázat, akkor a jelenlegi intézményvezető a megbízatási ideje alatt, mint munkáltató felvenne egy könyvtárost, aki nem vezetőként, de az intézmény SzMSz módosítása után ellátná a vezetői feladatokat. Ha sikertelen lenne a pályázat, akkor 90 nap után újra ki kell írni a pályázatot.

El kell gondolkoznunk azon, hogy hosszú távon szükséges-e ilyen többfunkciós kulturális intézményt ebben a formában működtetni, vagy pedig szét lehet-e bontani.

A Művelődési Házhoz jelenleg nem kapcsolódik olyan pályázat, ami szükségessé tenné, hogy intézményi formában fenntartsuk.

Kérdések, észrevételek:

Vanyó István települési képviselő: véleményem szerint erre az állásra részmunkaidőben senki nem fog jelentkezni. Javaslom teljes munkaidőre módosítani a pályázati kiírást.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a pályázók számát drasztikusan csökkentjük azzal, hogy részmunkaidőben hirdetjük meg a pályázatot. Elszomorodva hallom, hogy egy jól működő intézményt valami oknál fogva nem fogunk tudni működtetni, ezt nem szabad hagyni.

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez egy tervezet, nem ragaszkodunk a részmunkaidőhöz. Az intézmény szétválasztása csak egy ötlet, akár az óvodával összevonva, ÁMK-ban is lehet gondolkodni.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) pályázat-tervezet módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírás tervezetében a „részmunkaidő (heti 30 óra)” szövegrészt „teljes munkaidő (heti 40 óra)” szövegre módosítja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói (magasabb vezető) pályázat kiírása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztására kiírt pályázatot e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal        

4./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: ismertette a rendelet-tervezetet. A Pénügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a rendelet módosítását, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: Szerencsés évet zárt az önkormányzat, az előirányzat 190 073 000 Ft, így a módosított előirányzat 271 452 000 Ft lett. A működési célú finanszírozási bevételek 63 352 000 Ft-ról 24 880 000 Ft-ra csökkent, ami a működési hiányunk jelentős csökkenését eredményezi. A kiadási oldalnál az előirányzat 253 425 000 Ft, ez 296 332 000 Ft-ra módosult. Az engedélyezett létszámot az önkormányzati költségvetés nem lépte át, a közfoglalkoztatottak létszáma 7 főről 15 főre emelkedett.

A Bizottság ezekkel a sarokszámokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 5/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

5./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezete első fordulóban történő megtárgyalására.

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy 2013. december 17-én az Országgyűlés elfogadta a 2014-es költségvetési törvényt. Az Áht.-nek megfelelően február 5-ig az önkormányzatnak a képviselő-testület elé kell terjeszteni az adott évi költségvetési rendeletét. Részletesen ismertette a 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelveket, a 2014. évre tervezett költségvetési bevételeket és kiadásokat.

A Pénügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a költségvetési tervezetünket, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az anyag nagyon részletes, a Bizottság átlátja azokat a kiadásokat is, amelynek eredményeképpen működési hiány szerepel a tervben, de ennek megvan a fedezete. A költség oldaláról szintén részletes bemutatást kaptunk az intézmények szempontjából. A költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy támogassuk a civil szervezeteket.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság első fordulóban elfogadásra javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetét.

Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos: részletesen beszámolt arról, hogy milyen bevételek érkeztek be.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet első fordulóban történő megtárgyalása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta, továbbtervezésre alkalmasnak találta.

  1. Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

  2. Határidő:         azonnal

6./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló …/2014.(…...) önkormányzati rendelet megalkotására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a gyermekétkeztetési feladatokat 2014-ben is változatlan formában látja el az Önkormányzat. Az Óvodánál saját konyhát üzemeltetünk, az iskolai étkeztetést a Tisza-Party Food Kft. végzi. Az iskolai térítési díjak megállapításánál ettől az évtől csak a nyersanyag-norma vehető figyelembe, ezért a rezsiköltséget ki kellett emelni a térítési díjból.

Ismertette a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: ahogy polgármester úr is elmondta, igyekezett az önkormányzat biztosítani a kedvezményes étkeztetést. A tavalyi évhez képest annyi változás történt, hogy nemcsak a sajószögedi gyermekeket illeti meg a támogatás, hanem minden gyermeket.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2014. évre vonatkozó étkezési normatívák megállapítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évre az alábbi intézményi étkezési normákat állapítja meg:

        

                        Iskola

(tízórai, ebéd, uzsonna)

(tízórai, ebéd)

Óvoda

(tízórai, ebéd, uzsonna)

(tízórai, ebéd, uzsonna)

+ rezsi                                                                        162 Ft        

Felelős: Bánné Bodolai Marianna intézményvezető

         dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Hajdu Ferencné költségvetési szakértő és Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos elhagyta az ülést.

7./ Napirend: Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: mint a Helyi Választási Iroda vezetője teszek javaslatot a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira és póttagjaira. A tagokat településszinten kell megválasztani, aztán alakuló ülésen ők maguk döntenek, hogy ki lesz az elnök. Az általam előterjesztett névsorra módosító javaslat nem nyújtható be.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bolgár Józsefné Sajószöged, Ady E. út 53. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának Bolgár Józsefné Sajószöged, Ady E. út 53. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

9/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vonáné Jászay Marianna Sajószöged, Vasút út 55. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának Vonáné Jászay Marianna Sajószöged, Vasút út 55. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

10/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Balla Katalin Sajószöged, Petőfi út 7. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának Balla Katalin Sajószöged, Petőfi út 7. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

11/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Nyerges Miklósné Sajószöged, Bábai út 1466/0002 hrsz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának Nyerges Miklósné Sajószöged, Bábai út 1466/0002 hrsz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

12/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Balsai-Chriszt Réka Beáta Sajószöged, Erkel F. út 14. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának Balsai-Chriszt Réka Beáta Sajószöged, Erkel F. út 14. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

13/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lukács Edina Sajószöged, Vasút út 88. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának Lukács Edina Sajószöged, Vasút út 88. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

14/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pápainé Ládi Lukrécia Sajószöged, Kossuth út 15. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság póttagjának Pápainé Ládi Lukrécia Sajószöged, Kossuth út 15. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

15/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Takács Józsefné Sajószöged, Bartók út 23. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság póttagjának Takács Józsefné Sajószöged, Bartók út 23. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

16/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bakos Judit Sajószöged, Bocskai út 18. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság póttagjának Bakos Judit Sajószöged, Bocskai út 18. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

17/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Magony György Mátyás Sajószöged, Ady E. út 30. sz. alatti lakos Szavazatszámláló Bizottsági póttagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság póttagjának Magony György Mátyás Sajószöged, Ady E. út 30. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

8./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről, javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: eddig a köztisztviselők teljesítményértékelése alapjául szolgáló kiemelt célokat határozta meg a képviselő-testület, a Kttv. hatályba lépésével hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályait kell meghatározni, ezt tartalmazza az előterjesztés.

A kiküldött statisztikából láthatjuk, hogy mekkora a hivatal ügyirat forgalma egy évben, főszámra 1238, alszámra 2165 iktatott ügyirattal foglalkoztunk, ez majdnem megegyezik a tavalyi és tavalyelőtti ügyiratszámmal. A meghozott döntések ellen nem érkezett fellebbezés, tehát a döntések jogilag megalapozottak és kellőképpen indokoltak voltak. A Kormányhivatal és az Ügyészség sem állapított meg törvénysértést vagy eljárásjogi szabálysértést, ami alapján intézkedést kellett volna tenni.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Sajószöged Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása” című előterjesztést megtárgyalta és a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2014.(I.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása

A Képviselő-testület a Sajószöged Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

9./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: probléma volt a szennyvízrendszerrel a Lehel és a Bem úton. Megoldódtak ezek a problémák?

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Bem út és a Rigó köz sarkánál a temetkezési vállalkozó szennyvize nem folyt el, az ÉRV szerint kontrásan van bekötve. Két megoldás jöhet szóba, vagy lejjebb viszik és megoldják a szintkülönbséget vagy átemelőt építenek be. Tárgyaltunk a kivitelezővel és arra kértük, hogy az ingatlantulajdonosnak megfelelő megoldást válasszon.

b./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: fog változni szemétszállítás díja?

dr. Gulyás Mihály polgármester: legutóbbi információnk szerint nem.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző