SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


4/2016.(II.26.) önkormányzati rendelete

Sajószöged Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek

2016. évi illetmény-kiegészítéséről

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya Sajószöged Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire terjed ki.


2.§ A képviselő-testület 2016. évre illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen az alapilletmény 15%-a.


3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezését 2016. január 01-től kell alkalmazni.


 

 

  dr. Boros István        sk.                                dr. Gulyás Mihály sk.                                    címzetes főjegyző                                        polgármester


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. február 26.

 

Sajószöged, 2016. február 26.

 

 

dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző        1