Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti örökség védelméről

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§. (3) bekezdésében és a 62.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ (1) E rendelet alkalmazásában:

  1. helyi védelmi terület:

a község olyan összefüggő része, amelynek település-szerkezete, történelmi jelentősége, vagy a területén nagy számban található védendő épületek okán védendő.       

  1. egyedi védelmi terület:

olyan országos védelemben nem részesülő építmény vagy terület, amely a település szempontjából kiemelkedő, hagyományt őrző, az ott élő emberek és közösségek munkáját híven tükrözik.

 

2.§ (1) A védetté nyilvánításról a Képviselő-testület dönt.     

 1.  A védelemre javasolt területeket, épületeket az eljárás megindulásától a döntés meghozataláig védettnek kell tekinteni.
 2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi védelem tárgyát képezik a rendelet 1. mellékletében felsorolt építmények és területek.

 

3.§ (1) A védetté nyilvánítást követő 30 napon belül a Jegyző köteles értesíteni:

 1. az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját,
 1. a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét,
 1. az Állami Főépítészt,
 1. a Járási Földhivatalt,
 1. Tiszaújváros Városi Önkormányzat Jegyzőjét.

 

 (2) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni

 

4.§ (1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele a rendeltetésnek megfelelő használat mellett az értékek megőrzése.

        

  1. Védett területek
           
  1. a védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes falukép egységes megjelenését biztosító módon szabad fenntartani, illetőleg kialakítani. E tekintetben az épületek fő, tömeg és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyagok, azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű.
  1. Védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit a környezetében lévő hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyag használatát figyelembe véve kell meghatározni.
  1. A védett területen a településre jellemző hagyományos kerítés – és kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények megtartására és továbbéltetésére kell törekedni.
  1. A védett területeken a közterületek burkolását és berendezéseit – utcabútorok, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, stb. ezek változtatását és az utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utca hangulatához igazodva, esztétikus kivitelben kell kialakítani.

 

           
  1. Védett épületek
           
  1. Hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat, homlokzati díszítéseket.
  1. Az épületeket úgy kell bővíteni, átalakítani, helyreállítani, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje.

A tervezett bővítés a régi épület formájával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban kell hogy legyen.

  1. A védett épületek bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beállításával kerülhet sor, a védettség megszüntetését követően.

 

5.§ (1) A helyi védelem előírásait az I. fokú építési hatóság hatósági eljárása során köteles betartani és folyamatosan ellenőrizni a védett területek, épületek állapotát.

       

  1. Ha a védelem érdekei megkövetelik, köteles elrendelni a védett építmény jó karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetve műszaki állapotának szükség szerinti felülvizsgálatát, felújítását, helyreállítását, az engedély nélkül elvégzett hozzáépítések, díszítések elbontását.
  1. A védett épület tulajdonosa kérelmére a védelemhez szükséges műszaki beavatkozásokhoz vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
  1. A helyi védelem alá vont épületen, építményen külső vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a védett épület jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát – függetlenül attól, hogy az építési engedély alapján, vagy anélkül végezhető – megkezdeni és végezni az épület rendeltetését megváltoztatni csak az I. fokú építési hatóság által – a helyi és általános építési előírások alapján – meghatározott módon és annak engedélyével lehet.
  1. A helyi védelem alatt álló területen bármely utcaburkolatot, építményt, létesítményt (utcabútorok, világítótestek, kandeláberek, pavilonok, autóbuszvárók, cégérek, reklámok, stb.) elhelyezni, cserélni, illetve felújítani – függetlenül attól, hogy az egyébként építési – létesítési engedély köteles-e vagy sem – csak az I. fokú építésügyi hatóság engedélyével lehet.

 

 6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       

  1. Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.) sz. KT. rendelete.

 

k.m.f.

 

 

 

 dr. Boros István sk.                                                 dr. Gulyás Mihály sk. 

  címzetes főjegyző                                                        polgármester

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. április 20.

 

Sajószöged, 2016. április 20.

 

 

dr. Boros István sk.

 címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelethez

 

 

 

           
  1. Görög Katolikus templom udvarában lévő Mária szobor Sajószöged, Széchenyi u. 6.
           
  1. Görög Katolikus templom előtti kültéri feszület Sajószöged, Széchenyi u. 6.
           
  1. Római Katolikus templom plébánia épülete Sajószöged, Ady E. u. 18.
           
  1. Római Katolikus templom előtti kültéri szobor Sajószöged, Ady E. u. 18.
           
  1. Gondozási Központ épülete Sajószöged, Ady E. u. 14.
           
  1. Művelődési Ház és Könyvtár épülete Sajószöged, Ady E. u. 2.
           
  1. I. Világháborús Emlékmű Sajószöged, Ady E. u.
           
  1. Európai Uniós Zászlópark Sajószöged 960 hrsz.

           4