Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-án megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, Berecz Róbert ügyvezető

Az ülésről távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

21/2015.(IV.30.) Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

22/2015.(IV.30.) Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása

23/2015.(IV.30.) Tárgy: Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap működése

24/2015.(IV.30.) Tárgy: Felterjesztési jog gyakorlása a lomtalanítással kapcsolatos anomáliák ügyében

25/2015.(IV.30.) Tárgy: A Sajószögedi 1423/2 hrsz-ú (Bábai út) ingatlan belterületbe csatolása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: rendelet-tervezet, rendelet a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendhez

5. melléklet: határozati javaslat az 5/a. napirendhez

6. melléklet: határozati javaslat az 5/b. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

2./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

4./ Tájékoztatás a Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap működéséről, javaslat alapítói jogok átvételére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóinak elfogadására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a Kft. mérlegbeszámolóját, felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság áttekintette a Kft. tavalyi évi mérlegbeszámolóját, rendben találta és elfogadásra javasolja a testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2014. évi mérlegbeszámolóinak elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. (3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: 05-09-007113) 2014. évi mérlegbeszámolóit elfogadta.

Felelős: Berecz Róbert ügyvezető igazgató

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a rendelet-tervezetet, a költségvetési bevétel 310 498 E Ft, a költségvetési kiadás 306 007 E Ft, a pénzmaradvány 4 491 E Ft. Hitelállományunk nincs, a működő képességünk továbbra is biztosítva van.

Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos és Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

3./ Napirend: Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési jelentésről.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Áht. előírása szerint a belső ellenőrzésről szóló jelentést a zárszámadással együtt kell előterjeszteni. A Sajószögedi Művelődési Ház és Könyvtár pénzgazdálkodási tevékenységét ellenőrizték a belső ellenőrök, ezt korlátozottan megfelelőnek minősítették. Szükség van korrekciós intézkedésekre annak érdekében, hogy a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben ne alakuljanak ki hiányosságok. A korrekciók megtörténtek, illetve az ütemezés szerint meg fognak történni.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Felkérem Hegyi József bizottsági tagot, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Hegyi József települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tagja: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a belső ellenőrzés eredményeit részletező előterjesztést, nagyon pozitívnak találtuk azt, hogy az intézkedési terv már megszületett. A Bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót a képviselő-testületnek.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: megnyugtató, hogy olyan jellegű hibát nem fedeztek fel, ahol komoly pénzügyi zavar keletkezhetett volna.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési jelentést a 2014. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Tájékoztatás a Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap működéséről, javaslat alapítói jogok átvételére.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az önkormányzatunk 1991 óta alapítója a Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak. 1991-ben jegyezte be a cégbíróság az Alapítványt, az ország több régiójában működnek hasonló típusú alapítványok.

A budapesti székhelyű anyacég, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány adja a pénzt a leányalapítványoknak, ami arra szolgál, hogy a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését előmozdítsa és segítse az induló mikrovállalkozásokat.

A Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap ügyvezető igazgatója megkeresett, abból a célból, hogy módosítani kell az Alapító Okiratot, az új civil törvény rendelkezéseinek megfelelően. A 14 alapító szervből az egyik alapító, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. kilép, önállóan fogja végezni a kis-és középvállalkozások támogatását és az alapítói részét átadja Sajószöged Önkormányzatnak, ezzel nő a szavazati jogunk.

A határozati javaslatban azért van március 12-ei hatály, mert a cégbíróság akkor törli a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-t és akkor adja át az alapítói jogok gyakorlását Sajószögednek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 12-ei hatállyal elfogadja azt, hogy a Dél-Borsodi Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 193. sz.) alapító társa, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. sz. alatti társaság kijelölje az alapítói jogok gyakorlására véglegesen és visszavonhatatlanul.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: lomtalanítás idején a térségünkben megszaporodnak a bűncselekmények, ezért az Alaptörvényben biztosított felterjesztési jogunkkal élve meg fogjuk keresni a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot, hogy ebben az időszakban emelt járőr számban figyeljen a településre a Polgárőrséggel karöltve.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: a gond az, hogy kirakott lomokat széttúrják, kiválogatják. Az vigye el a lomot, aki a lomtalanításért felelős, támogatom a javaslatot.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felterjesztési jog gyakorlása a lomtalanítással kapcsolatos anomáliák ügyében

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése j) pontjában biztosított jogával élve – a 2015. április 21.-i sajószögedi lomtalanítással kapcsolatos lakossági panaszokra hivatkozva – kezdeményezi, hogy a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság az elkövetkezendő lomtalanítások napján és az azt megelőző éjszakán – a Sajószögedi polgárőrökkel együttműködve – fokozott rendőri jelenlétet biztosítson Sajószöged községben.

A képviselő-testület álláspontja alapján így megelőzhetőek lennének a lomtalanítás idején tapasztalt tulajdon elleni bűncselekmények és lakossági zaklatások.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Vaszkó József Sajószöged, Bábai út 1423/2 hrsz-ú zártkerti ingatlanának belterületbe csatolását kérte. A Bábai út zártkerti oldal közvetlenül határos a baloldalával, a baloldal pedig belterület, és ha külterületi rész belterülettel közvetlenül határos, akkor telkenként egyedileg is belterületbe csatolhatóak. A belterületbe csatolást a testület szokta kezdeményezni a Földhivatalnál - mivel magánszemély nem kezdeményezheti -, azzal a feltétellel, hogy az összes költséget viseli a tulajdonos.

Ennek komoly költségei vannak, de nő az telek értéke is, mivel zártkertből építési telek lesz, beépíthető, sőt feltétel, hogy 4 éven belül lakóépülettel be kell építeni.

Volt már ilyen kezdeményezés, akkor már módosítottuk település szerkezeti tervünket, ez a zártkerti rész a szabályozási tervben már lakóterületként szerepel. Semmi akadálya nincs, hogy ha a tulajdonos ezt elvégzi, akkor mi kezdeményezzük a Földhivatalnál belterületbe csatolást. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószögedi 1423/2 hrsz-ú (Bábai út) ingatlan belterületbe csatolása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged, Bábai út 1423/2 hrsz-ú zártkerti ingatlan belterületbe csatolását kezdeményezi a Tiszaújvárosi Járási Földhivatalnál.

A területfelhasználás célja: lakóingatlan kialakítása.

A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a belterületbe vonási kérelmet nyújtsa be a Földhivatalhoz és nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzat a 1423/2 hrsz-ú földrészletet a településszerkezeti tervben meghatározott célra négy éven belül ténylegesen felhasználni tervezi.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: életbe lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, ami kötelezően tiltja a belterületi kerti hulladék elégetését, ha ezt önkormányzati rendelet nem engedélyezi, márpedig Sajószögeden nem engedélyezi, tehát belterületen tilos. A külterületi irányított égetés engedélyhez kötött. A zártkert tulajdonosnak a katasztrófavédelemtől kell 10 nappal az égetés előtt írásban engedélyt kérni, a katasztrófavédelem honlapján található kérelem nyomtatványon 3000 Ft illetékbélyeggel. Viszont az ő engedélyük nem mentesít más hatóságok engedélyének megszerzése alól.

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: nem tartozunk azok közé az önkormányzatok közé, akik a Buda-Cashnél vezették a folyószámlájukat, vagy befektették a megtakarításukat és így rengeteget buktak.

Ennek ellenére a médiában Sajószöged neve is felmerült, aminek az az oka, hogy 1997-ben az akkori képviselő-testület a gázberuházás lezárulta után a gázvagyonát eladta a Buda-Cashnek és EHEP részvényeket kapott ezért. Ezek a részvények megvannak, a KELER-nél a részvénykönyvbe bejegyezve, tehát vagyonvesztés nem történhetett. Ennek ellenére szükségesnek tartom a lakosság pontos tájékoztatását, ezért egy körlevelet fog a Polgármesteri Hivatal kiadni, ha lezárult a Buda-Cash felszámolása.

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a LEADER-es pályázat 3 elemből áll, a játszótér felújításából, őstermelői piac és Római Katolikus templom előtti parkoló kiépítéséből. Az Alapítványunk ennek a teljes keretnek a kivitelezésére nyert 15 000 000 Ft-ot. A félreértések elkerülése végett fogunk kitenni egy kiegészítő táblát, amelyen ki lesz részletezve, hogy az egyes elemek pontosan mennyibe kerültek.

f./

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az óvodánkon nincs kiépítve a tűzvédelmi rendszer. Kaptunk két árajánlatot, a műszaki tartalom mindkét ajánlatban azonos, az egyik kivitelezési díja 2 280 000 Ft + Áfa, a másik 2 400 000 Ft + Áfa.

Javaslom, hogy a kedvezőbb árajánlatot fogadjuk el.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2015.(IV.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvoda tűzvédelmi rendszer kiépítése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy az óvoda tűzvédelmi rendszer kiépítésére szerződést kössön Sándor Gyula egyéni vállalkozóval.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

  polgármester                                                   címzetes főjegyző