Sajószöged KözségI önkormányzat

képviselő-testületének

5/2018. (v.02.)önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

 

 

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 589 534 387 Ft bevétellel

b) 393 891 428 Ft kiadással

c) 195 642 959 Ft maradvánnyal

amelyből 193 679 670 Ft pénzmaradvány hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatokat 1.2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

 

2. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi zárszámadását részletezve

a) az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint,

b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint,

c) az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,.6.2, 7.1.,7.2., mellékletekben foglaltak szerint,

d) a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1.,8.1.1, mellékletekben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

 

3.§ A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő tizenötödik napon lép hatályba.

 

5.§ Hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 2/2018. (II.05.) önkormányzati rendelet

a.) 1.§ (1) bekezdés 6. pontja,

b.) 2.§ (4) bekezdése.

 

dr. Boros István

dr. Gulyás Mihály

címzetes főjegyző

polgármester

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2018. május 02.

 

Sajószöged, 2018. május 02.

 

 

dr. Boros István

címzetes főjegyző