Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

67/2015.(XII.17.) Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

68/2015.(XII.17.) Tárgy: Sajószöged, Ady E. út 14. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti díja

69/2015.(XII.17.) Tárgy: A sajószögedi 956 hrsz-ú és 034/12 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlása

70/2015.(XII.17.) Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

71/2015.(XII.17.) Tárgy: Saját forrás biztosítása a Sajószöged Községi Testedző Kör működési pályázatához

72/2015.(XII.17.) Tárgy: Bem úti garázssor rendezése (782/9 hrsz)

73/2015.(XII.17.) Tárgy: Sajószöged, 4/A. hrsz-ú „egyéb épület cukrászda üzem” ingatlan ügye

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

13/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és rendelet-tervezet az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendhez

3. melléklet: határozati javaslat a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendhez

5. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendhez

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

  

2./ Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

   

3./ Javaslat az önkormányzati ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat terület megvásárlásra a vállalkozói parkban.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiosztottunk egy rövidített rendeletet, amelyből a háziorvos adómentessége kimaradt. Ennek nem az az oka, hogy nem kaptuk meg a miniszterelnökségtől a hozzájárulást, hanem a doktor úr miután konzultált a könyvelőjével tájékoztatott, hogy az árbevétele meghaladja az évi 20 000 000 Ft-ot, ezért nem jogosult erre a támogatásra. Így marad a módosítás telekadós része, viszont a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésen felmerült egy kérdés az építményadóval kapcsolatban az adóalanyiságról, hogy mi a helyzet akkor, ha egy vállalkozásnak van vagyonértékű joga az építményen, akkor a vállalkozás az adóalany. Ez a telekadónál is így van, ezért javaslom, hogy a most kiosztott változatot fogadja el a testület, miszerint mentes az adó alól a magánszemély adóalany, ha a telek nem nagyobb 15 000 m2-nél.

A telekadó befizetése majdnem utolérte a helyi iparűzési adó befizetéseket, ezért próbálunk olyan mentességet adni, amibe továbbra is beletartoznak az üdülővel és lakóházzal beépített ingatlanok, hiszen nincs olyan építési telek, ami a 15 000 m2 –t meghaladná, viszont kibővül a mentesség köre külterületi ingatlanokkal a gazdasági-ipari területen, belterületi magánkézben lévő ingatlanokkal. A telekadó hatására egy kicsit megmozdult az ingatlanpiac, történtek tulajdonos változások, most már nem jellemző, hogy spekulatív céllal tartalékolnak területet tulajdonosok, az új tulajdonosok pedig beruházási céllal vásároltak ingatlanokat, telkeket.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság a jegyző úr pontosításával javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015.(XII.29.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

2./ Napirend: Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a helyi iparűzési adó jelenti a legnagyobb tételt az önkormányzat bevételeiben 98 224 000 Ft, ezután 71 793 000 Ft-tal a telekadó következik, az építményadó már nem számottevő 4 300 000 Ft, a helyi adóból mindösszesen 174 314 000 Ft folyt be, és 11 587 000 Ft hátralékunk van, ennek 5 év az elévülési ideje. A hátralékkezelés érdekében továbbra is inkasszózunk, akinek van letiltható jövedelme, azt letiltjuk, pénzintézetektől információkat kérünk az adósok folyószámlájáról, keressük az OEP-et, hogy a munkahelyéről adjanak információt, ha így nem tudjuk behajtani a tartozást, akkor átadjuk az ügyet a végrehajtó irodának vagy a NAV-nak. A gépjárműadó 19 291 000 Ft, a pótlék 588 000 Ft.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: az önkormányzati adónyilvántartás vezetése a már elavultnak számító DOS alapú ONKADÓ programmal történik. Van-e arra lehetőség, hogy új programot vásároljon az önkormányzat?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: egy lehetőség lett volna, az ASP-hez történő csatlakozás, de ezt a Kincstár nem támogatta, minden önkormányzatnak ezt a programot kell használnia.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

67/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Javaslat az önkormányzati ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Ady E. út 14. sz. alatti szolgálati lakásról van szó, tavaly a képviselő-testület úgy döntött, hogy nem rögtön a piaci árnak megfelelő bérleti díjat állapítunk meg, hanem fokozatosan próbáljuk meg utolérni a piaci árat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

68/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged, Ady E. út 14. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti díja

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószöged, Ady E. út 14. (hrsz: 9) lakás bérleti díját 2016. január 01. hatállyal 20 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2016. január 01.

 

 

4./ Napirend: Javaslat terület megvásárlásra a vállalkozói parkban.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a telekadó bevezetésének eredménye, hogy területet tudunk vásárolni az ipari parkban. A korábbi intézkedések nyomán arra a megállapodásra jutottunk két tulajdonossal, hogy eladják nekünk az ingatlantulajdonuk egy részét, ez azért örvendetes, mert ha új vállalkozás jön a településre, akkor önkormányzati területen indíthatja el a tevékenységét. A lehetősége meg van, hogy az ipari park fejlődjön, és ne kihasználatlanul maradjon a szóban forgó terület.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: támogatja a terület megvásárlását, az előterjesztett formában javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

69/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A sajószögedi 956 hrsz-ú és 034/12 hrsz-ú ingatlanokból terület vásárlása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a változási vázrajzok elkészítése után területet vásároljon a 956 hrsz-ú és a 034/12 hrsz-ú ingatlanokból max. 1000 Ft/m2 vételáron.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a TiszaParty Food Kft. kéri a közétkeztetési szerződés meghosszabbítását, az iskolai étkeztetés jól működik. Javaslom, hogy újabb 1 évvel hosszabbítsuk meg a szerződést.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: a vállalkozónak 1 évvel ezelőtt át kellett állnia új étkezési normákra, át is állt, a menüválasztásos étkezést megtartotta, így sokkal kedvezőbb az étkeztetés. A tízórai és az uzsonna választékos, mennyiségben és minőségben is jól ki tudja szolgálni az igényeket, támogatom a szerződés meghosszabbítását.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

70/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszai Parkszálló Kft. (4161 Báránd, Kossuth út 29.) a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és dolgozóinak közétkeztetésére vonatkozó szerződését 2016. december 31-ig meghosszabbítja.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiosztottunk egy határozati javaslatot a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt civil szervezetek működési célú támogatására. A Testedző Kör szeretne pályázni, amihez 193 000 Ft önrész biztosítása szükséges, ez úgy jön ki, hogy a pályázatba beépített működési költség 1 930 000 Ft, ennek 10%-a az önrész, a kért támogatás így 1 737 000 Ft, amire pályázik. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

 

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

71/2015.(XII.17.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Saját forrás biztosítása a Sajószöged Községi Testedző Kör működési pályázatához

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sajószöged Községi Testedző Kör részére a jóváhagyott 2015. évi működési költségvetésén felül 193.000,- Ft-ot biztosít a Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt 2016. évi civil működési pályázat önrészére.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az előző testületi ülésen ismertettem a belső ellenőrzés által megállapítottakat, intézkedési tervet készítünk a hiányosságok felszámolására, ezt most megkapta a testület. A rendelet előterjesztését a januári ülésen megteszem. A támogatási megállapodás kötése akkor aktualizálódik, ha ideiglenesen átadott pénzeszközről lesz szó, a kettős könyvvitelre való áttérés már megtörtént, de a vizsgált időszakban visszamenőleg is meg kell, hogy történjen, ez folyamatban van.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az intézkedési tervet egyhangúan tudomásul vette.

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Pásztor Mária budapesti lakos a Bem úti garázssoron rendelkezik garázstulajdonnal a 782/9 hrsz-on nyilvántartott önkormányzati tulajdonú telken. A kérelme arra vonatkozott, hogy egy 30 m2-es garázst szeretne eladni, ami a 782/9 hrsz-on van nyilvántartva, a tulajdonosváltás átírásakor jöttek rá, hogy annak idején nem vásárolták meg az önkormányzati ingatlant. A tulajdoni lap szerint most kivett beépítetlen terület 36 m2, ami Sajószöged Községi Önkormányzat tulajdona. Az összes ebbe a blokkba tartozó tulajdoni lapot lehívtam, és kiderült, hogy 6 garázsnál minden rendben van, a tulajdonos nevén van a terület, megvásárolták az önkormányzattól, felépítették a garázst, megkérték használatbavételi engedélyt. Van 8 garázs, ahol megvásárolták az önkormányzati tulajdonú telket, az ő nevükön van, áll rajta garázs, de nincs bejegyeztetve, tehát nem kértek rá használatbavételi engedélyt, és van még 1 garázs, ami kivett beépítetlen terület, az önkormányzat tulajdona, amire szintén felépítették a garázst, csak nem tudják bejegyeztetni, mivel nem az övéké a terület.

1998-ban történt a garázssor kialakítása, 30 000 Ft-ért került kerültek eladásra, volt aki kifizette, volt aki nem, de mindenki épített.

Meg kell határoznia a testületnek, hogy mennyiért adjuk el a területet a garázstulajdonosnak, 100-150 000 Ft közötti összegre gondoltunk.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: ha számoljuk a 30 000 Ft jelenértékét, akkor 150 000 Ft.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

72/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Bem úti garázssor rendezése (782/9 hrsz)

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 782/9 hrsz-ú ingatlant 150 000 Ft vételáron megvételre felkínálja Pásztor Mária 1144 Budapest, Ond vezér útja 10. fsz./3. sz. alatti lakosnak.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: előző test ülésen a művelődési ház melletti cukrászda tulajdonosa megkeresett azzal, hogy van-e szándékunk megvásárolni a cukrászdát. Úgy néz ki, hogy olyan stádiumban van a dolog, hogy ebből előbb-utóbb árverés lesz, ahhoz, hogy árverési szándékunkat jelezzük, regisztrálni kell a végrehajtó iroda online felületén, ehhez kérem a képviselő-testület felhatalmazását. A regisztráció díja 6000 Ft.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az árverések kizárólag elektronikus úton történnek, ehhez kell a végrehajtó irodából egy regisztráció. Az önkormányzatnak árverési vevőként elővásárlási joga van, ha két megegyező licit van, akkor mi vagyunk a vevők. 60 napig lehet licitálni, és ingatlannál a kezdő licit az ingatlan értékének az 50%-a. Az esélyeinket jelentős mértékben növeli, hogy az épület a mi területünkön áll.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

73/2015.(XII.17.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged, 4/A. hrsz-ú „egyéb épület cukrászda üzem” ingatlan ügye

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Sajószöged, 4/A. hrsz-ú „egyéb épület cukrászda üzem” ingatlan árverése esetén árverési vevőként fellépjen és az ehhez szükséges regisztrációt megtegye.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

           

 

           

        Egyéb         előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést         berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        7