Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

50/2015.(XI.26.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

51/2015.(XI.26.) Tárgy: Berecz Róbert a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

52/2015.(XI.26.) Tárgy: Berecz Róbert a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője béremelése

53/2015.(XI.26.) Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

54/2015.(XI.26.) Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve

55/2015.(XI.26.) Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól

56/2015.(XI.26.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

57/2015.(XI.26.) Tárgy: SzMSz 3. függelékének cseréje

58/2015.(XI.26.) Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

59/2015.(XI.26.) Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

60/2015.(XI.26.) Tárgy: Harcos Ivánné Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlanban meglévő 1/2 tulajdoni hányada megvásárlása

61/2015.(XI.26.) Tárgy: A Sajószöged, 736/6 hrsz-ú közterület elnevezése

62/2015.(XI.26.) Tárgy: Sajószöged 4/A. hrsz-ú ingatlan szerzése

63/2015.(XI.26.) Tárgy: Sajószöged-üdülő árvízvédelmi töltés

64/2015.(XI.26.) Tárgy: Kültéri szobor állítása

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendhez

4. melléklet: határozati javaslat a 4/a. napirendhez

5. melléklet: határozati javaslat a 4/b. napirendhez

6. melléklet: határozati javaslatok az 5. napirendhez

7. melléklet: előterjesztés a 6. napirendhez

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2015. évi munkájáról, javaslat a Kft. ügyvezetője jutalmazására.

     Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

dr. Gulyás Mihály polgármester

     

2./ a./ Tájékoztató a polgármester alakuló ülés óta végzett munkájáról, javaslat a polgármester jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

                      dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b./ Tájékoztató „a polgármester és a jegyző illetménye megállapításának jogszerűsége” tárgyban végzett közszolgálati ellenőrzés eredményéről.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi belső-ellenőrzési tervére, tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ a./ Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

b./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 3. függelékének cseréjére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ a./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

b./ Javaslat az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Javaslat a Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának megvásárlására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Javaslat első lakáshoz jutók támogatására. (zárt ülés)

 

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. 2015. évi munkájáról, javaslat a Kft. ügyvezetője jutalmazására.

 

Berecz Róbert ügyvezető részletesen beszámolt a község, illetve a Kft. területén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2016. évre tervezett munkálatokat, az alapfeladatokon kívül többek között a zászlópark felújítása, járdaprogram folytatása van betervezve.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: az előterjesztésből kiderül, hogy nem csak az ügyvezető munkája lesz elismerve, hanem a munkavállalóké is. Gratulálok a Kft. munkájához, ügyvezetéséhez és további sok sikert kívánok.

 

Vona Tamás alpolgármester: mindig támogattam, hogy az eszközparkot fejlesszük, amennyire anyagi erőnk engedi, mert minőségi munkát, csak minőségi eszközökkel lehet végezni, és csak akkor követelhetünk jó munkát, ha ehhez a feltételeket is biztosítjuk. A Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak boldog ünnepeket kívánok, és remélem, hogy hasonlóan sikeres és jó évet fogunk zárni jövőre.

 

Wirtz Ferenc települési képviselő: hetente van a rendelőben vérvétel, ügyvezető úr vállalta a vér bejuttatását a tiszaújvárosi szakrendelőbe, és pontosan végzi.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

50/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: javaslom az ügyvezető úrnak az elvégzett munkája jutalmaként másfél havi bruttó fizetésének megfelelő jutalmat, tehát 435 000 Ft-ot, illetve a négy állandó alkalmazottnak 50 000 forintnak megfelelő természetbeni juttatást.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

51/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Berecz Róbert a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezetőt a 2015. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként másfélhavi munkabérének megfelelő bruttó 435 000 Ft jutalomban részesíti.

A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kft. négy munkavállalóját részesítse nettó 50 000 forintnak megfelelő természetbeni juttatásban. Az Önkormányzat az ehhez szükséges összeget a Kft. számlájára utalja.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester; Berecz Róbert ügyvezető

           

        Határidő:         2015. december 31.

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: ügyvezető úr kimagasló munkája jutalmaként béremelést javaslok az ügyvezető úrnak. Most bruttó 290 000 Ft a munkabére, 320 000 Ft-ra javaslom ezt az összeget megemelni január 01-től, amennyiben a képviselő-testület ezt elfogadja.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

52/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Berecz Róbert a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője béremelése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezető munkabérét 2016. január 01. napjától bruttó 320 000 forintban állapítja meg.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         2015. december 31.

 

Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

 

 

2./ Napirend: 

a./ Tájékoztató a polgármester alakuló ülés óta végzett munkájáról, javaslat a polgármester jutalmazására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: írásban megküldtük a képviselő-testületnek az alakuló ülés óta elvégzett munkámnak az összefoglalóját. Ezt a 2016. évre tervezett fejlesztésekkel kiegészíteném: Pályázni tervezzük, elkészült a dokumentációja az Általános Iskola szigetelése, fűtéskorszerűsítése, a Napközi Otthon tetőszerkezetét felújítása, a Kamerarendszer kiépítése, fejlesztése, 3 település összefogásával napelem park telepítése pályázatanyagnak.

A közútkezelőnél észrevehető valamiféle szemléletváltás, hiszen a 35. sz. főút szegélyköveit lecserélték, megtörtént a kamionforgalom gyérítése, bár nem teljesen a mi elképzelésünk szerint, ezért újabb egyeztetést kezdeményeztem a közútkezelő és az országgyűlési képviselőnk bevonásával.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: mindegyik testületi ülés jól előkészített volt, az előterjesztéseket időben megkaptuk, az elektronikus formára való áttérés ezt még inkább megkönnyítette. A viták elmaradása amiatt van, mert a képviselő-testület jól előkészített döntéseket hall. A rendezvények mellett kiemelném a polgármester úrnak azt a tevékenységét, amit a Sportkör mellett fejt ki, hétvégéiből is áldoz arra időt, hogy ott legyen a csapattal, többek közt neki is köszönhető, hogy az elmúlt években tapasztalható bukdácsolás már megszűnt. A munkájának egyik nagyon jó kritériuma az, hogy a régi önkormányzati hagyományokat megtartva, újakat vezetett be, ezáltal a régi, biztos alapokra újabb részek épültek, és látható, hogy településünk most is fejlődik, és remélhetőleg fejlődni is fog. A polgármester tájékoztatóját elfogadásra javaslom.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester alakuló ülés óta végzett munkájáról szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az SzMSz-ünk 33.§ dc) pontja szerint a jegyző hatáskörébe tartoznak a polgármester egyéb munkáltatói jogai, így a jutalmazására történő előterjesztés. A polgármester jutalmazását összegszerűen kell meghatározni, ezért a kiküldött határozati javaslatnak megfelelően javaslom, hogy 638 200 forint jutalomban részesítse a képviselő-testület, ami nettó kéthavi illetményének megfelelő összeg.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

53/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert az alakuló ülés óta végzett munkáját elismerve kéthavi illetményének megfelelő nettó 638 200 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatainak terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

b./ Tájékoztató „a polgármester és a jegyző illetménye megállapításának jogszerűsége” tárgyban végzett közszolgálati ellenőrzés eredményéről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a közszolgálati ellenőrzés nem Sajószögedre volt kihegyezve, hanem egy kormányhatározat alapján az ország összes polgármesterének, jegyzőjének, illetve vezetőinek az illetményét és egyéb juttatását ellenőrizte, aminek az volt a kiváltó oka, hogy törvényi változások után csökkent a polgármesterek illetménye, amit néhány képviselő-testület megpróbált kompenzálni, és jogszabályellenes módon állapította meg a polgármester illetményét. Az eredmény olvasható a Kormányhivatal által kiadott jegyzőkönyvből, illetve annak összegzéséből, az illetmény megállapítása jogszerű volt, intézkedést nem igényelnek.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete „a polgármester és a jegyző illetménye megállapításának jogszerűsége” tárgyban végzett közszolgálati ellenőrzés eredményéről szóló tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

 

3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi belső-ellenőrzési tervére, tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: visszatérő kötelező napirendi pont. A szokásos tartalommal és minőségben, a jogszabályoknak megfelelően készítették el a megbízott belső ellenőrök egyeztetés után a belső ellenőrzési tervet. Javaslatunkra a Polgármesteri Hivatal könyvelését fogják ellenőrizni, ami hét napot fog igénybe venni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

54/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési terve

 

A képviselő-testület Sajószöged Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja és felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2016. december 31.

 

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ellenőrzési jelentés is elkészült, ami a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány pályázati tevékenységéhez kapcsolódó bizonylati ellenőrzést hivatott górcső alá venni. A javaslatokban fogalmazottakat megszívleljük, és pótolni fogjuk a hiányosságokat. Szabálytalanság nem történt. Az alapítványnak saját forrása nincs, ezért ha pályázik, a pályázati önerőt a képviselő-testület mindig ideiglenesen átadott pénzeszköz keretében biztosította. Ezek mindig határidőben, a pályázati elszámolás után visszakerültek. Amit kifogásol a belső ellenőrzés, hogy ezekről az átadott pénzeszközökről csak egy képviselő-testületi határozat született, támogatói megállapodás nem. Javasolják, hogy alkosson a képviselő-testület az Mötv. 41.§ (9) bekezdés felhatalmazása alapján egy önkormányzati rendeletet az államháztartáson kívüli források átadására és átvételére vonatkozó szabályokról. Ez már folyamatban van, és a jövőben támogatási szerződést fogunk kötni az alapítvánnyal.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: az ellenőrzésből kitűnik, hogy a könyvvezetés módjában is volt probléma, egyszeres könyvvezetést vezetett az alapítvány a kettős helyett.

Milyen stádiumban áll ennek a hibának kiküszöbölése?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: decemberi testületi ülésre elkészítjük az intézkedési tervet, ahol konkrét dátumokkal és felelős személyek megjelölésével lesznek az egyes hiányosságokhoz rendelve a megoldási javaslatok.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

55/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól

 

A képviselő-testület a „670 éves Sajószöged községért” Alapítvány pályázati tevékenységéhez kapcsolódó bizonylati fegyelem ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést megismerte és tudomásul vette. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelentésben foglaltakra figyelemmel készítsen intézkedési tervet.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2016. december 31.

 

 

4./ Napirend:

a./ Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: jogszabály változás indokolja az a./ és b./ pontban történő módosításokat. Január 1-vel a Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat összevonásra kerül. A Kincstár kiadott egy útmutatót, aminek lényege, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a továbbiakban intézmény nélküli közalkalmazottként nem működhet, valamelyik intézmény szervezeti egységébe kell integrálni. Két intézményünk van a Polgármesteri Hivatal és az ÁMK, ami nevelési oktatási intézményi feladatokat is ellát, tehát adott, hogy a nevelési oktatási feladathoz kapcsolódóan a gyámügyi feladatok az ÁMK-hoz kerüljenek. Ehhez kell módosítani az ÁMK Alapító Okiratát, és az önkormányzat SzMSz-ét, ugyanis a kormányzati funkciók közül az önkormányzati SzMSz-ből törlésre kerül a Gyermekjóléti szolgáltatás és a Családsegítés, az ÁMK Alapító Okiratába pedig bekerül a kormányzati funkciók közé.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

56/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

 

a./ Sajószöged Község Önkormányzata Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 56a/2015.

 

b./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 56b/2015.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet (SzMSz) 3. függelékének cseréjére.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

57/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: SzMSz 3. függelékének cseréje

 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. függeléke helyébe e határozat 1. melléklete lép.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

57/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat 1. melléklete

3. függelék

 

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelethez

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

063010 Vízügy igazgatása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

 

 

5./ Napirend:

a./ Javaslat a 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő: az a./ pontban ismertetett gyermekek támogatását a Szociális és Egészségügyi Bizottság mindenképp elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek,

a b./ pontban felmerült a 60-62 év közötti megkülönböztetés nők és férfiak között. A Bizottság javasolja, hogy egységesen 60 év legyen a határ, amennyiben a költségvetés lehetővé teszi.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

58/2015.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 6 évesnél fiatalabb sajószögedi gyermekek és a nagycsaládosok, valamint a községben élő, tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek támogatása

 

1./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben élő 6 évesnél fiatalabb gyermekek részére a család jövedelmétől függetlenül egységesen 3.500,-Ft/fő támogatást nyújt.

 

2./ A Képviselő-testület a négy vagy több gyermeket nevelő sajószögedi családok esetében 3.500,-Ft/fő, azaz háromezer-ötszáz forint/fő értékű élelmiszercsomagot ad a 6-18 év közötti gyermekek részére.

 

3./ A Képviselő-testület a Tiszaújvárosi Éltes Mátyás Általános Iskolában tanuló, valamint középiskolában tanuló tartósan beteg, illetve fogyatékos sajószögedi gyermekek részére egyszeri 3.500,-Ft/fő támogatást biztosít.

 

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./ Javaslat az idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatására.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

59/2015.(XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Idősek, megváltozott munkaképességű sajószögedi lakosok egyszeri támogatása

 

           

        Sajószöged         Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat         költségvetésének szociális előirányzata terhére a         sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és         életvitelszerűen a községben tartózkodó, 2015. évben 60.         életévüket betöltött nők és 60. életévüket betöltött         férfiak részére jövedelemtől függetlenül egységesen         5.000,-Ft/fő, azaz Ötezer forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást         nyújt.

 

b.) A fenti korhatárt be nem töltött sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a községben tartózkodó rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, valamint rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülők részére szintén 5.000,-Ft/fő egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület.

Amennyiben az ellátás 2015. évben lett megállapítva, illetve felülvizsgálva, az erről szóló igazolást a Polgármesteri Hivatalban be kell mutatni.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Javaslat a Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának megvásárlására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a IV. Béla út 15. sz. alatti ingatlanban lévő 1/2 tulajdoni hányadát szeretné értékesíteni a tulajdonos. A hölgy messze lakik, beteg, megállapodhatunk vele 300 000 Ft-ban.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

60/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Harcos Ivánné Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlanban meglévő 1/2 tulajdoni hányada megvásárlása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Harcos Ivánné sz. Patyi Erzsébet 9400 Sopron, Gyóni Géza u. 10. III/10. sz. alatti lakos Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlanban lévő 1/2 tulajdoni hányadát 300 000 Ft vételárért megvásárolja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

7./ Napirend: Javaslat első lakáshoz jutók támogatására. (zárt ülés)

 

 

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ülés előtt 1 nappal érkezett egy kérelem. A Tolnai sétány végében van egy porta, a tulajdonosa kérte az ingatlana házszámozását. Ezt már egyszer beszámozta képviselő-testület, a tulajdoni lapon rajta van, hogy ez a Tolnai sétány 1., viszont az oda vezető közterület nincs elnevezve hivatalosan Tolnai sétánynak, a tulajdoni lapján is közterület a megnevezése, a vagyonkataszterben is csak 736/6-os közterület. Jogszabályi kötelezettsége a képviselő-testületnek, hogy minden közterületet elnevezzen, ezért javaslom, a 736/6-os önkormányzati tulajdonban lévő közterületet Tolnai sétánynak elnevezni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

61/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Sajószöged, 736/6 hrsz-ú közterület elnevezése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a sajószögedi ingatlan nyilvántartásban 736/6 hrsz alatt nyilvántartott közterület Tolnai sétánynak nevezi el. A képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy a változásról a Tiszaújvárosi Járási Földhivatalt értesítse.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Vasút út sarkán lévő 20 tonnás korlátozó táblát a KPM helyezte ki? Az autómosó nem tud így funkcionálni, viszont ha egy kicsit arrébb tenné, egy vállalkozó boldogulását nem érintené.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: nem a Vasút úthoz fűződik, hanem a 35. sz. főúthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az egyéni mentesség lenne a megoldás a helyi vállalkozóknak, illetve azoknak a cégeknek, amelyek a helyi vállalkozókat látják el áruval.

 

Vona Tamás alpolgármester: amit évtizedek óta akartunk, sikerült elérni, mert áldásosan lecsökkent a kamionforgalom, viszont az nagyon nagy baj, hogy az itteni vállalkozókat sújtja. Nem tudom, hogy a helyi vállalkozókat mennyire fogja érinteni, ha továbbra is Tiszaújváros és Szöged között megmarad a tiltás, mert akkor is kerülni kell az autópályán, ha valaki a TVK-ról akar a mosóba jönni. Ezzel nem fog megszűnni a probléma, ha a két település közötti korlátozást megtartják.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: további egyeztetést kezdeményeztünk három szomszédos település polgármesterének bevonásával a közútkezelőnél, tájékoztatni fogom a testületet az eredményről.

 

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a cukrászda tulajdonosa megkeresett, hogy szeretné a cukrászdát értékesíteni, úgy gondolja, hogy mi erre vevők lehetünk. Összeget nem mondott, azt sem, hogy mikorra tervezi az értékesítést. Az épületet talán pályázati célra később lehetne hasznosítani. Ez képviselő-testületi hatáskörbe tartozik, közösen kell erről döntenünk, ezért felhatalmazást kérnék a testülettől, hogy tárgyalást kezdeményezhessek a tulajdonossal. A helyzetet bonyolítja, hogy az ingatlan végrehajtási joggal terhelt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

62/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged 4/A. hrsz-ú ingatlan szerzése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a sajószögedi 4/A. hrsz-ú „egyéb épület cukrászda üzem” tulajdonosaival tárgyalásokat folytasson az ingatlan jogi helyzetének rendezéséről.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: van egy tervünk egy gát megépítésére, aminek a dolgában lassan úgy néz ki, hogy előrelépés mutatkozik, viszont az ÉMVÍZIG igazgatója azt mondta, hogy ez a terv akkor használható, ha a mértékadó árvízszintnek megfelelően átterveztetjük, ami az akkorihoz képest már 1 méterrel magasabb árvízszintet jelent. Ahhoz kérném majd a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a mérnökirodával, aki ezt tervezte ily módon átterveztessük ezt az építményt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

63/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged-üdülő árvízvédelmi töltés

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy az üdülő övezet I. rendű árvízvédelmi töltés vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációját a Nyírforrás Kft.-vel (Nyíregyháza, Vasvári Pál út 5.) aktualizáltassa.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: tavaly kültéri szobor pályázatot adtunk be, amit nem sikerült megnyerni, viszont a művész saját erejéből belekezdett a munkába, a ráfordított költséget kifizettük neki. Akkor abban maradtunk, hogy pályázati forrásból vagy saját forrásból finanszírozzuk. Ha önerőből finanszírozzuk, akkor több részletben fizetjük, hogy ne terhelje meg annyira költségvetést. Ebben kérném a képviselő-testület felhatalmazását, hogy tárgyalhassak vele, összegszerűség tekintetében valamiféle kompromisszumra jussunk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

64/2015.(XI.26.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Kültéri szobor állítása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a tárgyaljon Papp György Zoltán 3599 Sajószöged, Ady Endre út 50. sz. alatti lakos szobrászművésszel egy kültéri szobor állításáról.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        13