Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató, Hajdu Hajnalka iskolaigazgató, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

76/2017.(VIII.31.) Tárgy: Sajószögedi ÁMK működése

77/2017.(VIII.31.) Tárgy: ÁMK Intézményvezető-helyettesi pótlék összege

78/2017.(VIII.31.) Tárgy: 2017/2018. évi beiskolázási támogatás

79/2017.(VIII.31.) Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

80/2017.(VIII.31.) Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

81/2017.(VIII.31.) Tárgy: Az óvodafejlesztés közbeszerzésével kapcsolatos Bíráló Bizottság létrehozása (TOP-1.4.1.-16)

82/2017.(VIII.31.) Tárgy: Sajószögedi közterületek elnevezése

83/2017.(VIII.31.) Tárgy: Búzavirág Népdalkör részére támogatás nyújtása

84/2017.(VIII.31.) Tárgy: Víziközmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve

85/2017.(VIII.31.) Tárgy: A 74/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat mellékletének módosítása/kiegészítése

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztések, határozati javaslatok a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés, határozati javaslatok az 5. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Tájékoztató a 2017/18 nevelési-oktatási év kezdetéről.

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Hajdu Hajnalka iskolaigazgató

 

2./ Javaslat beiskolázási támogatásra.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ a./ Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési tervének módosítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

b./ Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat közterületek elnevezésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Tájékoztató a 2017/18 nevelési-oktatási év kezdetéről.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: a köznevelési törvény szerint az óvodánkban gyermeklétszám emelkedése miatt intézményvezető-helyettest is kell alkalmazni. Az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására történő megbízás a munkáltató jogköre, én Pisák Zoltánnét szeretném megbízni a helyettesi feladatok ellátására. Az intézményvezető-helyettest intézményvezető-helyettesi pótlék illeti meg, amelynek mértéke az illetményalap 20-40%-a. A mértékét az intézmény fenntartója határozza meg. Kérem a képviselő-testületet, hogy az intézményvezető-helyettesi pótlékot 20%-ban, 36 540 Ft határozza meg.

2017. áprilisában vezetői tanfelügyelet volt az intézményünkben, a tanfelügyelők meg voltak elégedve a vezető munkájával. Javaslatként és vállalt feladatként szeretnénk tehetséggondozás területén fejlődni.

A 3. csoport személyi, tárgyi feltételeinek költségei a mellékletben találhatók. A mosdó kialakítása nagyon előrehaladott állapotban van.

Köszönöm a fenntartónak a támogató segítségét.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

76/2017.(VIII.31) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi ÁMK működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018 nevelési évről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

77/2017.(VIII.31) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: ÁMK intézményvezető-helyettesi pótlék összege

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK intézményvezető-helyettesi pótlék összegét a 2017 évben érvényes illetményalap 20%-ban, 36 540 forintban állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Hajdu Hajnalka iskolaigazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Hajdu Hajnalka iskolaigazgató: bár már nem fenntartó az önkormányzat, mégis minden évben érdeklődést mutatnak a működésünk iránt. A 2017/2018-as tanévet egy átszervezéssel indítottuk, új telephelye lett az iskolánknak a Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola mint zeneiskolai telephely. További bővítés is volt, a zenei oktatásunk vonós tanszakkal egészült ki.

A nyári hónapokban az iskolánknak a megkezdett felújítási munkálatait folytattuk. Új kollégák is dolgoznak ettől a tanévtől, két kolléganő nyugdíjba vonult. Elindítottuk az iskolánkban az emelt szintű idegennyelv-oktatását két idegennyelven. Az 5-6. osztályunk elérte azt a létszámot, hogy engedélyt kellett kérnem létszám túllépés miatt a fenntartótól. Ha tovább növekszik ezeknek az évfolyamoknak a létszáma, akkor osztálybontásban kell gondolkozni.

Részletesen ismertette az iskola 2017/2018-as tanév indításával kapcsolatos tudnivalókat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját tudomásul vette.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató és Hajdu Hajnalka iskolaigazgató elhagyta az ülést.

 

 

2./ Napirend: Javaslat beiskolázási támogatásra.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester kérem a képviselő-testületet, hogy a beiskolázási támogatást az elmúlt évek gyakorlata alapján az idén is biztosítsa az Önkormányzat a sajószögedi tanulók részére. A támogatás mértékét középiskolás tanulóknak 5 000 Ft/tanuló, főiskolai-egyetemi hallgatók részére 8 000 Ft/ tanuló összegben javasolja megállapítani.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Vona Tamás alpolgármester: örömteli, hogy az általános iskolás gyermekeknek nem kell tankönyv támogatást fizetnünk, mert most mindenki ingyen kapja. A polgármester úr előterjesztését támogatom.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

78/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 2017/2018. évi beiskolázási támogatás

 

A Képviselő-testület kérelemre beiskolázási támogatást nyújt a 9. évfolyam felett nappali tagozaton tanuló középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak.

 

A támogatás mértéke:

a./ középiskolás tanulók részére                        5.000,-Ft/tanuló,

b./ főiskolai-egyetemi hallgatók részére                8.000,-Ft/tanuló.

 

A közép-, vagy felsőfokú tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási

határideje 2017. október 15.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: 

a./ Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési tervének módosítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Közbeszerzési tervet módosítani kell a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően, mert a megnyert óvodafelújításnak benne kell lennie a tervben és a szabályzatban.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: szerepel a Közbeszerzési Szabályzatban, hogy Bíráló Bizottság tagjai a jegyző, a gazdaságvezető, illetve a közbeszerzés tárgya szerint szakértelemmel bíró személy, ennél az óvoda felújításnál polgármester úrral arra gondoltunk, hogy Berecz Róbert a Kft. ügyvezetője kapjon megbízást.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

79/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét e határozat melléklete szerint állapítja meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

b./ Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat elfogadására.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

80/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát e határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

81/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az óvodafejlesztés közbeszerzésével kapcsolatos Bíráló Bizottság létrehozása (TOP-1.4.1.-16)

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyi közbeszerzéssel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjának megválasztja

dr.         Boros István címzetes főjegyzőt,

Móriczné         Vinnai Beatrix gazdaságvezetőt,

Berecz         Róbert ügyvezetőt.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megbízólevelek kiadásáról gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

 

 

 

4./ Napirend: Javaslat közterületek elnevezésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a lakcímnyilvántartásba közterület most már nem kerülhet bejegyzésre helyrajzi szám alapján, ennek megfelelően a határozati javaslatban lévő helyrajzi számok kapnak ily módon elnevezést, amennyiben a testület is egyetért ezekkel.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Mötv. írja elő, hogy minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Helyrajzi számon nem lehet lakcímet létesíteni, ezért is vált sürgőssé ezeknek az elnevezése.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

82/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi közterületek elnevezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi közterületek elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

 

        
                
                                

közterület                                         hrsz.

közterület                                         név

010

Dűlő                                         út

0102

Lucernás                                         dűlő

1449

Kert                                         út

818

Szabadidő                                         Park

853

Dohány                                         köz

952

Iparos                                         út

960

Zászló                                         Park

        

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

 

 

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Búzavirág Népdalkör kérelmet nyújtott be a rendszeresített pályázati lapon, 50 000 Ft-ot kér kirándulásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

83/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Búzavirág Népdalkör részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott kérelem alapján 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a Búzavirág Népdalkör részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozó javaslatot megkaptuk az ÉRV-től. Minden évben el kell fogadnia a testületnek, illetve adni polgármester úr által egy meghatalmazást az ÉRV felé, hogy az energetikai hivatalnak ezt lejelentse, benyújtsa és az ezzel kapcsolatos eljárást lefolytassa. Ezeknek a megvalósítási költségeit a használati díj fedezi, amit nem is fordíthat másra az önkormányzat csak a víziközmű karbantartására és felújítására.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

84/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Víziközmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközműre vonatkozó 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet az ÉRV Zrt. által előterjesztett tartalommal elfogadja azzal, hogy a tervezett feladatokat évente felülvizsgálni és aktualizálni szükséges.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint „Ellátásért Felelős” – meghatalmazza az ÉRV Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) víziközmű szolgáltatót, hogy az Önkormányzat nevében eljárva a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, 2017-2031 évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra benyújtsa és az eljárás során az Önkormányzatot teljeskörűen képviselje.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiosztottam egy határozati javaslatot, amivel módosítanánk az Intézkedési Tervünket. Volt egy elírás az Intézkedési Tervben, Ávr. helyett Bkr. szerepelt, ezt kijavítjuk, illetve az ÁSz azt kifogásolta, hogy szét kell bontani ellenőrzési szintekre a felelősségi köröket. A belső ellenőrzési vezető felelősségi köreit bele kell tenni az Intézkedési Tervbe akkor is, ha nincs belső ellenőrzési vezetőnk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

85/2017.(VIII.31.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 74/2017.(VII.27.) Képviselő-testületi határozat mellékletének módosítása/kiegészítése

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2017. (VII.27.) határozatával elfogadott „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése-Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentés végrehajtására vonatkozó Módosított Intézkedési Tervet az alábbiak szerint módosítja/kiegészíti:

 

Az ÁSz jelentés jegyzőnek címzett 1. javaslatra készített intézkedési tervpont (5) bekezdésében „Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek a Bkr. 55.§ (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.” szövegrész helyébe a „Az érvényesítési feladatokat ellátó személynek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 55.§ (3) bekezdése szerinti végzettséggel kell rendelkeznie.” szövegrész lép.

 

Az ÁSz jelentés jegyzőnek címzett 1. javaslatára készített intézkedési tervpont kiegészül a következő (7)-(11) bekezdésekkel:

 

A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát – a Bkr. 10.§-ának megfelelően - ki kell egészíteni azoknak a szóbeli és írásos beszámolók készítésének részletes szabályaival, melyek a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosítják.

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2017. december 31.

 

Az éves ellenőrzési terveknek – a Bkr. 31.§ (4) bekezdés a) és d) pontjának megfelelően – tartalmazni kell az ellenőrzési terveket megalapozó elemzéseket, a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, valamint az ellenőrizendő időszak pontos meghatározását is.

 

Felelős: belső ellenőrzési vezető

Határidő: 2017. december 31.

 

El kell készíteni a Bkr. 30.§-a szerinti stratégiai ellenőrzési tervet.

 

Felelős: belső ellenőrzési vezető

Határidő: 2017. december 31.

 

Gondoskodni kell arról, hogy az ellenőrzési programok aláírására a Bkr. 33.§ (2) bekezdés j) pontjában foglaltaknak megfelelően kerüljön sor.

 

Felelős: belső ellenőrzési vezető

Határidő: ellenőrzési tervek szerint

 

 

b./ A Képviselő-testület a 74/2017. (VII.27.) határozatával elfogadott „Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése-Sajószöged” ellenőrzéséről szóló jelentés végrehajtására vonatkozó Módosított Intézkedési Tervet a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat melléklete szerint fogadja el.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: alpolgármester úr az előző ülésen arra hívta fel a figyelmet, hogy a tóparton a szolgalmi utat lezárták. Nos, az nem út, hanem magánterület, amit valóban éveken keresztül használtak a horgászok. A szabályozási tervünkben szabályozási vonalként szerepel ott egy 12 m-es út, ha a testület erre pénzt áldoz, akkor ebből a magántulajdonban lévő területből egy 12 m-es csíkot kisajátíthat, illetve út céljára lejegyezhet.

 

A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                dr. Boros István sk.        

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

 

        9