Sajószöged Községi Önkormányzat

11/2017.(VI.08.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§         Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) „SAJÓSZÖGED DÍSZPOLGÁRA” címet, „SAJÓSZÖGED KÖZSÉGÉRT” díjat, valamint ágazati kitüntetéseket alapít.

1. A „Sajószöged Díszpolgára” cím

2.§ (1)         „Sajószöged Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

(2)         Díszpolgári cím öt évenként egy főnek adományozható. A díszpolgári címmel együtt, nettó 100.000 forint pénzjutalom, valamint az Önkormányzat kicsinyített jelképe jár.

(3)         A község díszpolgára tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein és az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos.

(4) Elhalálozása esetén a község díszpolgárát az Önkormányzat saját halottjának tekinti és temetéséről gondoskodik.

 

2. A „Sajószöged Községért” díj

3.§ (1)         „Sajószöged Községért” díj adományozható azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek, akik a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

(2)         A „Sajószöged Községért” díj évenként adományozható, a díjjal együtt, nettó 50.000 forint pénzjutalom, valamint az Önkormányzat kicsinyített jelképe jár.

 

 

 

3. Az ágazati kitüntetések

4.§         (1) A képviselő-testület a közoktatás, az egészségügyi és szociális ágazat, a közművelődés, a sport, a közigazgatás, a közszolgáltatás és a közbiztonság területén kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok munkájának elismeréseként az alábbi kitüntetéseket adományozhatja:

a) „Sajószöged Közoktatásáért Oklevél”

b) „Sajószöged Közművelődéséért Oklevél”

c) „Sajószöged Sportjáért Oklevél”

d)„Sajószöged  Közbiztonságáért Oklevél”.

(2) Az ágazati kitüntetések évenként adományozhatóak, a kitüntetettek az oklevél mellé tárgyjutalmat kapnak.

4. A tanuló ifjúság elismerése

5.§ (1)         A Képviselő-testület a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Iskola) tanuló ifjúságának ösztönzése, szellemi és fizikai képességük folyamatos fejlesztése érdekében a következő díjakat alapítja:

                    a) „Az Általános Iskola Legkiválóbb Diákja”

        b) „Kiemelkedő Művészeti Tevékenységéért”

                    c) „Jó Tanuló, Jó Sportoló”

                    d) „Jó Tanuló Közösségi Munkájáért”.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott díj elnyerésére az Iskola végzős diákja terjeszthető fel.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott díjat közösségek, csoportok is megkaphatják.

(4) A felterjesztéseket az Iskola igazgatójának – a tantestület, a diákönkormányzat és a szülői választmány véleményével és egyetértésével – kell a képviselő-testületnek megküldeni minden év június 15-ig.

(5) A díjakat az Önkormányzat polgármestere a tanévzárón és/vagy a „Sajószögedi Falunapok”-on adja át. A díjjal adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom  jár.

(6)         A pénzjutalom összege az (1) bekezdés a)-b) pontja esetében nettó 30.000,-Ft, a c), d) pontok esetében nettó 20.000,-Ft.

5. A kitüntetések adományozásával kapcsolatos eljárás

6.§ (1) A kitüntetések adományozására tárgy év június 15.-ig javaslatot tehet:

a) a polgármester,

b) a jegyző (köztisztviselők esetén),

c) a települési képviselők,

d) az önkormányzati intézmény vezetője, az intézményi szabályzatok által előírt egyeztetési kötelezettségek figyelembevételével,

e) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői,

f) a bejegyzett civil szervezetek, alapítványok vezetői.

(2) A kitüntetési javaslatot a javasolt személy szakmai tevékenységével indokolva kell elkészíteni. Ha a javaslattevő nem munkáltatója a javasolt dolgozónak, akkor a munkáltató vagy a szervezet írásos véleményét a javaslathoz csatolni kell.

(3) Az állami kitüntetések kezdeményezésére vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

(4)        Az Önkormányzat által adományozott elismerés visszavonható, ha az abban részesített arra érdemtelenné válik. Az érdemtelenség megállapításáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

6. Záró rendelkezések

7.§ (1)         Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

 

(2)         Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.

 

8.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9.§         Hatályát veszti Sajószöged Önkormányzatának a Díszpolgári cím és Sajószöged Községért díj adományozásáról szóló 9/2010.(V.27.) sz. rendelete.

 

 

        dr. Gulyás Mihály sk.        dr. Boros István sk.

                polgármester         címzetes főjegyző