Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 04-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros, Berecz Róbert ügyvezető, Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Okváth Dezsőné települési képviselő

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

3/2016.(II.04.) Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása

4/2016.(II.04.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének megtárgyalása

5/2016.(II.04.) Tárgy: A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása

6/2016.(II.04.) Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet első fordulóban történő megtárgyalása

7/2016.(II.04.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

8/2016.(II.04.) Tárgy: 034/17 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

9/2016.(II.04.) Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása

10/2016.(II.04.) Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése

11/2016.(II.04.) Tárgy: Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. keretszerződése

12/2016.(II.04.) Tárgy: „TOP”-os pályázatok gondozása szándéknyilatkozat

13/2016.(II.04.) Tárgy: A 2/2016.(I.11.) képviselő-testületi határozat módosítása

14/2016.(II.04.) Tárgy: A kötelező betelepítési kvóta elutasítása

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés a 4. napirendhez

5. melléklet: előterjesztés az 5. napirendhez

6. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet, rendelet a 6. napirendhez

7. melléklet: előterjesztések és határozati javaslatok a 7. napirendhez

8. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendhez

9. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendhez

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

1./ A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajószöged község 2016. évi rendezvénytervére.

     Előterjesztő: Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros

  dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi üzleti tervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Berecz Róbert ügyvezető

 

3./ Javaslat a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervére.

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

4./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének I. fordulóban történő megtárgyalására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról.

      Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

      Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára.

      Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

8./ Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

9./ Javaslat a Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. által ajánlott keretszerződés megtárgyalására, a képviselő-testület munkacsoportja (Ideiglenes Bizottság) véleményének ismertetése.

      Előterjesztő: Vona Tamás Ideiglenes Bizottság elnöke

 

10./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének ismertetése, javaslat Sajószöged község 2016. évi rendezvénytervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az előző évekhez hasonlóan alaposan kidolgozott munkát kaptunk, a rendezvényterv a korábbi évek szerkezetére épült, bár próbáltunk a rendezvényelemeken belül újításokat végezni.

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros részletesen ismertette a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervét.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: földön járó anyagot kaptunk, teljesen a hétköznapi élethez kapcsolódó apróbb dolgokat kér a könyvtárvezető asszony, ezek a kérések mind teljesíthetőek, részünkről különösebb anyagai erőfeszítést nem fog igényelni. Reméljük, hogy a közös érdekünket jól fogja szolgálni.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

3/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervének és a község rendezvénytervének elfogadása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi munkatervét és a község rendezvénytervét a határozat melléklete szerint elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2016. évi üzleti tervére.

 

Berecz Róbert ügyvezető részletesen ismertette az üzleti tervet. A telephelyen korábban volt betonkeverő-üzem, ami működött, jelenleg is sok érdeklődő van, aki szívesen vásárolna készbetont, de nem tudjuk kiszolgálni az igényeket, mert nincs betonkeverőnk, ezért érdemes lenne beszerezni egy komoly betonkeverő gépet.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság az üzleti tervet részletesnek, kidolgozottnak találta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az alábbi sarokszámokkal: a tervezett bevételek 31 000 000 Ft, tervezett kiadások 30 914 205 Ft, a tervezett pénzügyi eredmény 85 795 Ft.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Vona Tamás alpolgármester: a betonkeverő olyan teljesítményű lenne, ami esetleg az udvar lebetonozását is el tudná látni?

 

Berecz Róbert ügyvezető: mindenképp nagyobb, ipari teljesítményű berendezésre gondoltam, amivel nagyobb megrendelést is ki lehetne szolgálni, illetve alkalmas lenne a telephely lebetonozására is.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

4/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. üzleti tervének megtárgyalása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószöged Községüzemeltetési Kft. üzleti tervét első olvasatban elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

Firtkóné Ládi Heléna könyvtáros és Berecz Róbert ügyvezető elhagyta az ülést.

 

 

3./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: írásban mindenki megkapta az anyagot. Nem tartunk szükségszerűen minden hónapban testületi ülést, inkább rendkívüli ülést hívunk össze, amennyiben szükséges. Ismertette a munkatervet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

5/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Képviselő-testület 2016. I. félévi munkatervének elfogadása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. I. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

 

 

4./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének I. fordulóban történő megtárgyalására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: az írásos anyag, amelyet megkapott a képviselő-testület maximálisan kidolgozott és precíz. A tervezett kiadások összesen 301 181 866 Ft-ot tesznek ki. A bevételeink is így alakulnak, tehát a tervezett bevétel 301 181 866 Ft.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: nagyon alaposan kidolgozott, precíz munkát kapott a Bizottság. Az önkormányzatnál a tervezett bevételek előirányzata 301 181 866 Ft, amelyből finanszírozási bevételek tervezett előirányzata 45 472 655 Ft, felhalmozási bevételek tervezett előirányzata 15 000 000 Ft-ot tesz ki. A tervezett kiadások 301 181 866 Ft, az önkormányzatnál, a polgármesteri hivatalnál és az intézményeknél a tervezett létszám összesen a közfoglalkoztatottakkal együtt 50 fő volt. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság első fordulóban ezzel a sarokszámmal javasolja elfogadásra az önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetét.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

6/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet első fordulóban történő megtárgyalása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetét első olvasatban elfogadta, továbbtervezésre alkalmasnak találta.

 

           

        Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

           

        Határidő:         azonnal

 

Móriczné Vinnai Beatrix vezető-főtanácsos elhagyta az ülést.

 

 

5./ Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: kötelező napirendi pont, minden évben kiküldöm azt a statisztikát, ami jól tükrözi az elvégzett munka mennyiségét. A minőségét pedig az ügyfelek, a polgármester úr, illetve a képviselő-testület hivatott megítélni, illetve én is az ügyintézők tekintetében, ezt tükrözi a nemrég lezajlott teljesítményértékelés, aminek az eredménye 3 kiváló és 3 jó teljesítmény. Összességében elégedett vagyok, továbbra is legalább ilyen színvonalon kell dolgozni.

Az iktatott ügyiratok száma 2014-ben 1383, 2015-ben 1785 volt. Jelentős számú a növekedés, ami pénzügyi, azon belül is adóügyi ügyiratokat jelez, ugyanis az adóügyben iktatott ügyiratok száma 2014-ben 528, 2015-ben már 953.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: bár nem kötelessége a hivatalnak, de nagyon pozitívan értékelik a vállalkozók, hogy időben megkapják az iparűzési adóval kapcsolatos értesítőt. Bízom benne, hogy a megnövekedett munka ellenére idén is számíthatunk az értesítésekre.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

7/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Javaslat az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a Bizottság tárgyalta az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, és az előterjesztett formában javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

 

7./ Napirend: Javaslat a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Nagycsécs irányába jobbra eső gazdasági ipari területről van szó. A telekadó bevezetése megváltoztatta itt a tulajdonviszonyokat, ezzel kapcsolatban új fejlesztések is megvalósulnak, amihez szintén szükséges a rendezési terv módosítása, hiszen az a vállalkozó, aki felvásárolt területeket üzemcsarnokokat szeretne létrehozni. A 2. rajzon egy vastag vonal szabályozási vonalként 12 m széles utat ír elő a 950/2 és 949 hrsz-ú telephely megközelítése érdekében. Az út szélessége kötelező, mivel gazdasági-ipari terület az övezeti besorolása, de gyakorlatban semmi funkciója nincs. A 949 hrsz-ú telephely megközelíthető a 35-ösről, a 950/2 hrsz-ú asztalos műhely - utólag lett kialakítva, és ez indokolta az út berajzolását - a 950/1-en keresztül, tehát azt a keskeny utat, ami a vastag vonal felett van, nem használja senki. Konzultálva a tervezővel és az érintett tulajdonosokkal a szabályozási vonal 2/3-át úgy lehetne eltörölni, hogy ha az önkormányzat kivonná a törzsvagyon köréből, és megvételre felajánlaná a 950/2, illetve 949 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosának. Ennek jogi akadálya nincs, a földmérési munka és a változási vázrajz elkészítésére a megbízást megadtuk, a tulajdonosokkal tárgyaltunk, ha elkészülnek a munkarészek 100 -100 000 Ft-ért megvásárolják, ezzel megszűnik az akadálya annak, hogy a telephelyüket bővítsék.

 

A jelenleg még GIP-es besorolású 034/18, 034/19, és 034/17-es ingatlan tulajdonosa nem tervez gazdasági beruházást, eddig is mezőgazdasági vállalkozást folytatott, és szeretné, ha ez a három telek kikerülne a GIP-es besorolásból, és mezőgazdasági üzemterület besorolást kapna. Egyedüli tulajdonos, szerintem méltányolnunk kell a kérését, akarata ellenére senki ingatlanát ne kényszerítsük olyan övezeti besorolásba, amit ő maga nem szeretne.

A 034/17 hrsz-ú ingatlant - amit zölddel jeleztem, maradna GIP-es terület, megvenné az önkormányzat 2 000 000 Ft-ért. Itt kettő telephely is kialakítható lesz a terület nagyságából kifolyólag, az a vonal, ami most a 956-osnál megáll reményeink szerint tovább fog folytatódni, ehhez még banki hozzájárulás szükséges a tulajdonosnak, ugyanis kölcsönből vette meg a telephelyeket, és a banknak jelzálog joga van, de elidegenítési és terhelési jogot nem jegyzett be rá, a tulajdonos biztató ígéreteket kapott arra vonatkozóan, hogy a 956-osból adhat el területet.

 

A Vasút úti belterületi ingatlanokat szerettük volna Mk mezőgazdasági kertes övezeti besorolásból Lf-es falusias lakóterületi övezeti besorolásba átsorolni, de miután a tervező is megkapta a rajzot, és utána nézett a jogszabályi lehetőségeknek, kiderült, hogy a vasút miatt 50 méteres védőtávolságot kell megtartani, így már a beépítési százalék nem teszi lehetővé, hogy ez 30%-os beépítési aránnyal rendelkező övezeti besorolást kapjon, így az V. pontot javaslom elhagyni az előterjesztésből.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

8/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: 034/17 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szakál László (sz. Tiszalök, 1956.06.03.; a.n.: Kurucz Margit) 3599 Sajószöged, Balassi út 2. sz. alatti lakostól 2 000 000 forintos vételáron megvásárolja a 034/17 hrsz-ú ingatlant.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

9/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása

 

           

        Sajószöged         Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítani kívánja         településrendezési eszközeit az előterjesztésnek megfelelően         a Vállalkozói Park fejlesztése érdekében. A módosítás         részletezését a határozat 1. melléklete tartalmazza.

A képviselő-testület a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás érdekében támogatja, mert legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja.

           

        A         képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti módosításhoz az         egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló         2/2005.(I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§         (3) bekezdése és a 3.§-a alapján környezeti vizsgálat         elvégzését nem tartja indokoltnak, mert új beépítésre szánt         terület nincs,

           

        A         képviselő-testület a településrendezési eszközök         módosításával összefüggő egyeztetés szabályait e határozat         2. melléklete szerint elfogadja és alkalmazását elrendeli a         tárgyi ügy során történő véleményezési eljárások         lefolytatásakor.

           

        A         képviselő-testület megrendeli a Provincia Kft. (3529 Miskolc,         Derkovits u. 52.) tervezőtől a településrendezési eszközök 1.         melléklet szerinti módosítását.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

8./ Napirend: Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: jogszabályi kötelezettségem, hogy a testület elé terjesszem azt, hogy hogyan szeretném felhasználni a törvény adta szabadságomat. Az előző évben nem használtam fel 41 napból 6 napot, ez évben március 31-ig meg kell tennem. Ez a 6 nap be van építve az első 3 hónapba, a többi pedig a törvénynek megfelelően lett beírva, hónapokra lebontva.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

10/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

9./ Napirend: Javaslat a Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. által ajánlott keretszerződés megtárgyalására, az Ideiglenes Bizottság véleményének ismertetése.

 

Vona Tamás alpolgármester, Ideiglenes Bizottság elnöke: a testülettől kapott megbízás alapján felvettem a kapcsolatot az ügyvezető igazgató asszonnyal, és elhívtam a munkacsoport megbeszélésére, elfogadta a meghívást, tegnap került sor a megbeszélésre. Hozta magával a Kft. jogi képviselőjét, nem volt ugyan a meghívottak között, de nem láttuk akadályát, hogy részt vegyen a tanácskozáson. Összefoglalóan annyit tudnék mondani, hogy a feltett kérdéseinkre megkaptuk a megfelelő válaszokat. Az a szerződés, amit aláírásra kínáltak az egy keretszerződés. A keretszerződés megkötése után a konkrét megnyert projektekre még külön-külön szerződéseket kell kötnünk. Hogy ha nem kötjük meg, akkor is meg kereshetjük ezt a Nonprofit Kft.-ét, hogy a pályázati munkában segítsen, csak akkor a teljes pályázati anyagunkat nem tudják áttekinteni, ezért inkább azt szerették volna, hogy ha teljes egészében a pályázati munkát tudják segíteni. A keretszerződés bizonyos pontjaiban semmilyen aggályos dolgot nem látnak. A bizottságnak az a véleménye, hogy a számunkra aggályos pontokat megváltoztatva küldjünk be a Kft.-nek egy szerződéstervezetet, hogy az általunk javasolt pontok is bekerüljenek, illetve a számunkra aggályosnak vélt pontok a szerződéből kikerüljenek, hogy mindkét fél számára előnyös szerződést tudjunk megkötni.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a keretszerződés egy olyan kizárólagosságot biztosítana ennek a Kft.-nek, ami lehetetlenné tenné az önkormányzat számára, hogy mást bízzon meg a 2020-ig terjedő időszakban a TOP-os pályázatok gondozásával. Kizárólag ők lennének erre jogosultak, és ezt a kizárólagosságot találta a munkacsoport aggályosnak. Ez a szerződés V. pontjának első francia bekezdésében található: „Megbízó kötelezettségei és alapvető joga a Megbízottal közös tevékenység során:

Megbízó jelen Szerződés hatálya alatt, jelen Szerződés tárgyát képező feladatok ellátására (I.1 és III. pontokban részletezetten) jogosult harmadik személlyel/gazdasági szereplővel – szóban vagy írásban – megállapodást kötni.” így hangzana a módosítás, kikerülne az, hogy „kizárólag a Megbízott kifejezett, írásbeli hozzájárulásával”, ugyanis a szakmai tanácsadó testület élt a gyanúperrel, hogy nem járulnának hozzá sem szóban, sem írásban, mivel az ő érdekük teljesen mást kíván.”

Az általunk készített tervezetből kikerülne a IX. pont 3. alpont első bekezdése:

„Megbízó részéről, ha a jelen szerződés hatálya alatt, jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátására (I.1 és III. pontokban részletezetten) a Megbízott kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik személlyel/gazdasági szereplővel – szóban vagy írásban – megállapodást köt. A súlyos szerződésszegésre tekintettel ez esetben a Megbízót 500.000 Ft összegben szankciós jelleggel kötbérfizetési kötelezettség is terheli.”

Más módosítani szükséges részt nem javaslok.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

11/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. keretszerződése

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Taktaköz-Hernádvölgy Fejlesztéséért Nonprofit Kft. által ajánlott keretszerződést a munkacsoport által javasolt módosítások után, e határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: a pályázat elkészítés szempontjából a megbízásra nem csak ez az egy lehetőségünk van, a Megyei Közgyűlés elnökétől érkezett egy megkeresés, amelyben egy szándéknyilatkozat aláírására kér minket, amennyiben velük szeretnénk a hátralévő időszakban a TOP-os pályázatainkat menedzseltetni. A szándéknyilatkozat semmilyen kötelezettséggel nem bír.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

12/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: „TOP”-os pályázatok gondozása szándéknyilatkozat

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökétől tárgyi ügyben érkezett szándéknyilatkozatot aláírja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

10./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a 2/2016.(I.11.) határozat módosítását kérem a testülettől. A képviselő-testület döntött a Rimszki féle porta megvásárlásáról, időközben sajnálatos módon az egyik tulajdonos Rimszki Gyula elhunyt, akinek holtig tartó haszonélvezeti jogot kínáltunk. Az egyedüli örökös az a testvére, Rimszki Béla, aki a hagyatéki eljárás lefolytatása után, amikor a nevére kerül az 1/4 rész ugyanazon a vételáron, ahogy megalkudtuk, hajlandó eladni az ingatlant, tehát úgy módosítanánk a határozatot, hogy „Rimkszi Béla 1/2 tulajdoni hányadában levő ingatlanrészt 600 000 Ft-ért az önkormányzat megvásárolja.”

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

13/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A 2/2016.(I.11.) képviselő-testületi határozat módosítása

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2016.(I.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rimszki Béla 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 3. 2/9. sz. alatti lakos Sajószöged, IV. Béla út 15. (hrsz: 473) alatti ingatlanban lévő 1/2 tulajdoni hányadát 600 000 Ft vételárért megvásárolja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: azt hiszem, hogy az ország összes önkormányzata megkapta ezt a határozati javaslatra való felkérést, melynek tárgya a kötelező betelepítési kvóta elutasítása. Mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, hogy támogatja-e a betelepítési kvótát, vagy ellene szavaz.

 

Hegyi József települési képviselő: mindannyian láthattuk az elmúlt félév folyamán, milyen tudatmódosító változáson ment keresztül a tőlünk nyugatabbra lévő országok közvéleménye és az országok vezetése. Okulva már a német, skandináv, osztrák tapasztalatokból - hiszen ezek az országok erősen ostoroztak minket fél évvel ezelőtt a kerítésépítés miatt, ma pedig ők is ugyanezt végrehajtják egy kis fáziskéséssel, úgy gondolom, hogy pártszimpátiától függetlenül ez egy felvállalható intézkedés és támogatás a magyar kormány irányába.

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

14/2016.(II.04.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A kötelező betelepítési kvóta elutasítása

 

Sajószöged Község Önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

c./

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: a 35-ös és a Vasút út kereszteződésében lévő oszlopot kidöntöttek vagy kidőlt, az oszlopot visszaállították, de a világítótestet nem helyezte vissza az ÉMÁSZ.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: megkeressük az ÉMÁSZ-t, hogy helyezzék vissza a világítótestet.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

    polgármester                                                  címzetes főjegyző

        11