J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott

         üléséről

Jelen vannak: Vona Tamás alpolgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Okváth

         Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: Ládi Balázsné intézményvezető, Tóth Károly ügyvezető,

        Hajdu Ferencné vezető főtanácsos

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

7/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának,

  és 2012. évi munkatervének elfogadása

8/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása

9/2012.(II.13.)sz. Tárgy: A képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadása

10/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Sajószöged Önkormányzat 2012. évi költségvetése

11/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Felhatalmazás a települési szilárd kommunális hulladékkezelői

  közszolgáltató személyének kiválasztására, a köztisztaság fenntartásáról

  szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet végrehajtása

12/2012.(II.13.)sz. Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-

  üzemeltetési koncepció módosításának elfogadása.

13/2012.(II.13.)sz. Tárgy: A köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját

  képező célok meghatározása

14/2012.(II.13.)sz. Tárgy: Sajószögedi Sportkomplexum használatának engedélyezése

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

6/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti örökség védelméről szóló

  4/2002.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vona Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Az alpolgármester Vanyó István képviselő ügyrendi javaslatát is figyelembe véve javaslatot tett az ülés napirendjére.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1./ Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról, javaslat a

  Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének elfogadására, javaslat a

  2012. évi községi rendezvények megünneplésére

  Előterjesztő: Ládi Balázsné intézményvezető

                 Vona Tamás alpolgármester

- 2 -

2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására

  Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

                 Tóth Károly ügyvezető igazgató

3./ Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervére

  Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

4/ Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet, valamint

  a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok megalapozásáról

  szóló rendelet elfogadására

  Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

                 dr. Boros István jegyző

5./ Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati

  rendelet módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

6./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerüzemeltetési

  koncepció módosításának elfogadására

  Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

                 dr. Boros István jegyző

7./ Javaslat a köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló kiemelt

  célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájának értékelése

  Előterjesztő: Vona Tamás alpolgármester

                 dr. Boros István jegyző

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról,

  javaslat a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkatervének

  elfogadására, javaslat a 2012. évi községi rendezvények megünneplésére

Ládi Balázsné részletesen ismertette a Művelődési Ház és a Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kiemelve a fontosabb rendezvényeket és azt, hogy szeretnék a már bevált rendezvényeket ebben az évben is megtartani.

Ezután ismertette a 2012. évre tervezett programokat, célokat azzal, hogy a tervezett programok még bővülhetnek.

Felhívta a szülők figyelmét, hogy sok gyermek jár le felügyelet nélkül a tóra.

Kérdések, hozzászólások:

Orliczki Frigyesné: szeretném, ha az egyéb programok közé a sajószögedi amatőr előadók is bekerülnének. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a beszámolót és a munkatervet.

Vona Tamás: a legtöbb rendezvényen részt vettem. Örvendetes, hogy nőtt a helyi fellépők aránya, akik előadásukban profik, reméljük, hogy a jövőben ez folytatódni fog. Pozitívum, hogy a programok felölelik a lakosság egész szegmensét, kicsiket, időseket, felnőtteket, családokat egyaránt.

- 3 -

A programok lebonyolítását két dolog befolyásolhatja, a Falumegújítási Program keretében végzendő munkák ütemezése, valamint az, hogy pályázatot nyújtottunk be a Hivatal és a Művelődési ház részére számítógépek vásárlására és világítására.

Megkerestek az ügyben, hogy télen felönthetjük-e a bitumen pályát jegesre.

Vanyó István: a pályán hajszálrepedések keletkezhetnek és ettől szét fog menni 1-2 éven belül, inkább máshol kellene ezt megvalósítani.

Okváth Dezsőné: a tervezett programok eddig mindig megvalósultak, az emberek szívesen jönnek és részt vesznek ezeken a rendezvényeket és minden évben újabb programokkal bővül kínálat. Elfogadásra javaslom a beszámolót és a rendezvénytervet.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolójának,

  és 2012. évi munkatervének elfogadása

a.) Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és

  Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

b.) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi

  munkatervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

  /Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Felelős: Ládi Balázsné intézményvezető

Határidő: azonnal, ill. folyamatos

Ládi Balázsné intézményvezető elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására

Vona Tamás: ismertette a Kft. 2012. évi tervezett bevételeit. A tervezett árbevétel nem sok, azonban az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy nem érdemes több külső munkát felvállalni, mert a napi munkák és az alacsony létszám nem teszi azt lehetővé.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság részletesen megvitatta az üzleti tervet. A Kft. 6 fővel látja el a feladatokat, a kiadások 2/3-ad része a személyi jellegű kiadás. A tervezett célok megvalósíthatók, a fűkasza beszerzése növeli a Kft. hatékonyságát. A Bizottság vizsgálta a munkaerő hatékonyság kihasználtságát is mivel a szemétszállítással kapcsolatos könyvelés átadása miatt csökken az adminisztratív munka, több lesz a szabad kapacitás, de ezt az önkormányzat tudja majd hasznosítani. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Községüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a testületnek.

- 4 -

Tóth Károly: nehéz helyzetben vagyunk, mindennel takarékoskodnunk kell, de a feladatokat el kell látni. Nyáron valószínűleg több közhasznúra lesz szükség. Kevés olyan munka van, amit el tudunk vállalni. Köszönöm a képviselő-testület részéről a pozitív hozzáállást.

Vona Tamás: a hóeltakarítással kapcsolatban kérjük a lakosság türelmét, csak egy gépünk van.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged

Községüzemeltetési Kft. 2012. évi üzleti tervét elfogadta.

/Üzleti terv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: azonnal

Tóth Károly ügyvezető elhagyta az ülést.

1./ Napirend: Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervére

Vona Tamás alpolgármester ismertette a Képviselő-testület 2012. évi I. félévi munkatervére tett javaslatot, hozzátéve, hogy a tervezett napirendek kiegészülhetnek a testületi tagok által az aktuális ülésen tett önálló napirendi indítvánnyal.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a munkatervet megvitatta, kiegészítő észrevétel nem volt, ezért a Bizottság a 2012. I. félévi munkatervet elfogadásra javasolja a testületnek.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

9/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület 2012. I. félévi munkatervének elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

2012. I. félévi munkatervét egyhangúlag elfogadta.

/Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva./

A testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

4./ Napirend: Javaslat Sajószöged Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet,

  valamint a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetben javasolt előirányzatok

  megalapozásáról szóló rendelet elfogadására

Vona Tamás: a költségvetés tervezete az új, hatályos jogszabályoknak megfelelően készült el. Ismertette a tervezett bevételeket és kiadásokat. Kiemelte, hogy az adóerőképesség miatt az SZJA-ból elvonás van, illetve a helyi adók csökkentését nem javasolja, mert ha az 2% alá csökken, akkor nem juthatunk hozzá bizonyos támogatásokhoz.

Biztosítani kell, hogy a község működjön és az intézmény-hálózat a lakosságot megfelelő színvonalon szolgálja. A tervezett hiány 68.733 e Ft.

Orliczki Frigyesné: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a tervezet alapos, minden részletre kiterjed. A Bizottság a sok törvényi változás miatt javasolja, hogy a testület mostani ülésén első olvasatban tárgyalja a költségvetés tervezetét, a végleges döntésre a következő ülésén kerüljön sor. Ismertette a Bizottság állásfoglalását.

/Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő megérkezett az ülésre.

Kérdések, hozzászólások:

Vanyó István: az állami normatívák hány százalékát fedezik az oktatás és a művészetoktatás esetében?

Hajdú Ferencné: az állami támogatás csak kb. a 40%-át fedezi az oktatásnak, és az óvodai ellátás esetében is kevesebb 50%-nál.

dr. Boros István jegyző: fontos változás, hogy

- különválik az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek és gazdasági társaságok költségvetése. Eddig az önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat és a hivatal költségvetését. Ez a helyzet rontotta az átláthatóságot és számos gyakorlati problémát is felvetett az adóalanyiság kérdésétől a számlavezetésig.

- Valószínűleg mégis lehet hiányt tervezni, de a stabilitási törvény alapján a működési hiány fedezetéül csak likvid-hitel szolgálhat, amit azonban éven belül vissza kell fizetni. Viszont akinek nincs működési hiánya, nem pályázhat ÖNHIKI-re.

- A Pénzügyi Bizottságnak írásba kell foglalnia a véleményét, ez megtörtént.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

10/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak az

az Önkormányzat 2012. évi költségvetés-tervezetéről szóló előterjesztését elfogadja és

a költségvetési rendelet és a kapcsolódó előterjesztések elfogadásáról a soron következő

ülésén dönt.

A testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: 2012.02.23.

- 6 –

5./ Napirend: Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.)

  önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző felsorolta a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletben a helyi védelem alá helyezett épületeket. Javasolta, hogy a testület sorolja ide az EU-s Zászlóparkot is ezzel a kiegészítéssel módosítsák a helyi rendeletet. A Bem-Tisza-Vasút utak felújítására futó pályázatnál plusz pontot jelent, ha védett terület mellett haladnak el a felújítandó utak.

A Zászlópark szabadalmaztatásával kapcsolatosan tájékoztatta a testületet, hogy az EU-s Zászlóparkot Ládi Balázs szellemi termékeként jegyeztetik be, tehát ha valaki lemásolná, akkor az örökösök jogdíjat követelhetnek.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag,

6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

a helyi építészeti örökség védelméről szóló 4/2002.(I.31.) önkormányzati

rendelet módosításáról szóló 6/2012.(II.13.) önkormányzati rendeletét.

/A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

6./ Napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási

  rendszerüzemeltetési koncepció módosításának elfogadására

dr. Boros István jegyző: Sajószöged és még 37 település tagja a Miskolc Térségi Konzorciumnak. A hejőpapi hulladékkezelő üzemeltetésével kapcsolatosan folyamatban lévő pályázatban a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges a konzorciumi tagönkormányzatok képviselőtestületei által meghozandó, a joglemondást tartalmazó határozat, valamint a módosított üzemeltetési koncepció elfogadásáról szóló határozat. Ismertette a határozati javaslatokat.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd kommunális hulladék kezelésére vonatkozó közfeladata teljesítése körében megtárgyalta a közszolgáltató kiválasztására irányuló, törvényi előíráson alapuló kötelezettségét és az előterjesztés alapján egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

11/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felhatalmazás a települési szilárd kommunális hulladékkezelői közszolgáltató

  személyének kiválasztására, a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.)

  önkormányzati rendelet végrehajtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása és jövőbeni fenntartása, valamint a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet végrehajtása érdekében az alábbi határozatot hozza.

- 7 -

A Képviselő-testület felhatalmazza a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium képviseletét ellátni jogosult gesztor Önkormányzatot a Hgt. 21. § (3)-(5) bekezdéseiben foglalt – következő teljesítési időszakra vonatkozó – közszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, végzésére jogosult személy (Hgt. 27. § (4) bekezdésében előírt) közbeszerzési eljárással való kiválasztására és a közszolgáltatóval való szerződés megkötésére.

A felhatalmazás a Hgt. 21. § (3)-(5) bekezdéseiben felsorolt körben kiterjed a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást végző hulladékkezelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésére, lefolytatására, és a közszolgáltatási szerződés Sajószöged Önkormányzat képviseletében, az Önkormányzat nevében történő aláírásra.

A Képviselő-testület a jelen határozat értelmében a helyi közszolgáltató kiválasztásának jogáról lemond, e jog érvényesítésére vonatkozó felhatalmazást határozatlan időre, de legfeljebb a Miskolc Térségi Konzorciumban való tagsága fennállási időtartamáig adja meg.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd kommunális hulladék kezelésére vonatkozó közfeladata teljesítése körében megtárgyalta a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepciójának módosítására irányuló előterjesztést. A Képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

12/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési

  koncepció módosításának elfogadása.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv-ben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása, és jövőbeni fenntartása, valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására irányuló Konzorciumi Szerződés IV. pontjában meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, a Konzorcium tagjaként az alábbi határozatot hozza.

A Képviselő-testület elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció módosítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a Konzorciummal közölje, és azt a Konzorciumi ülésen képviselje.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Végrehajtásért felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 8 -

7./ Napirend: Javaslat a köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-értékelésének alapjául szolgáló

  kiemelt célok meghatározására, a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájának

  értékelése

dr. Boros István jegyző: 2011. évben valamivel több volt az ügyirat, mint 2010-ben. Az eljárási határidőt minden esetben betartottuk, jogorvoslati kérelem nem történt, ami alátámasztja, hogy a hozott határozatok megalapozottak és indokoltak voltak. A felügyeleti szervek sem kezdeményeztek ellenőrzésük során intézkedést.

A kiemelt célokat a képviselő-testületnek kell meghatároznia, amely tartalmazza az aktuális feladatokat, így az időközi polgármester választás előkészítését és lebonyolítását. Az ajánlószelvények március 3-ra elkészülnek, március 6-ra kézbesítve lesznek. A jelöléshez 68 ajánlószelvény kell, amit 03.23-ig kell leadni. Természetesen a helyi médiában lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra. Ismertette a célokat.

Az árvízvédelemmel kapcsolatosan tájékoztatta a testületet, hogy a dízel üzemű szivattyú megérkezett és elkészült a komplex árvízvédelmi terv.

Vona Tamás: a hivatal dolgozói megpróbálták pótolni a munkában Ládi Balázs polgármester úr hiányát és köszönöm, hogy minden szakmai segítséget megadtak, hogy minél jobban helyt tudjak állni. Javaslom elfogadásra az előterjesztést.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 13/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező

  célok meghatározása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat az 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal állapítsa meg.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

  dr. Boros István jegyző

Határidő: folyamatos

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a.)

dr. Boros István jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Kormányhivatal munkatársai jelenlétében Vona Tamás alpolgármester úr átvette a polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyeket. Társadalmi megbízatású alpolgármesternek a testület tiszteletdíjat állapíthat meg a jogszabályban meghatározott mértékben.

Vona Tamás: nem kívánok élni ezzel az lehetőséggel, az időközi választásokig az eddigi tiszteletdíjért kívánom ellátni a feladatot.

- 9 -

b.)

Orliczki Frigyesné: újra betörték a buszmegálló oldalát, szükség lenne a térfigyelő kamera felszerelésére.

Vona Tamás: az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az önkormányzat csak akkor működtethet térfigyelő rendszert, ha közterület-felügyeletet működtet és a rendőrséggel együttműködést köt. Meg kell felelni az adatvédelmi szabályoknak is.

Tájékoztatta a testületet, hogy

- a Sportpálya felújítására benyújtott pályázathoz az elsődleges bejárás megtörtént.

- Az ÉMOP felé benyújtott pályázatot befogadták.

- Március 13-án reggel 6 órától Lomtalanítás lesz.

c.)

Vona Tamás ismertette a Sajóörösi Sport Egyesület megkeresését, amelyben kérik, hogy a 2012-es tavaszi idényre biztosítsuk részükre a sajószögedi sportkomplexumot, mert az övék felújításra kerül. Javaslom a kérelem támogatását, azzal, hogy a sajószögedi csapat mindig elsőbbséget élvez, a részleteket pedig egyeztesse a két vezetőség.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

14/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Sportkomplexum használatának engedélyezése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi

Sportkomplexum használatát a 2012. év tavaszi labdarúgó idényére

a Sajóörösi Sport Egyesület részére biztosítja.

A testület felkéri az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: azonnal

d.)

Dr. Wirtz Ferenc: a vasúti váró teljesen beázik, nehogy baleset legyen belőle.

Vona Tamás: küldünk értesítést a MÁV-nak mert az övé az épület, mi nem nyúlhatunk hozzá.

Egyéb előterjesztés nem lévén az alpolgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

Vona Tamás                                                                         dr. Boros István

alpolgármester                                                                  jegyző

  1.          melléklet

13/2012.(II.13.) sz. Képviselő-testületi határozathoz

  1.         Az időközi polgármester-választás szakszerű és törvényes         előkészítése, lebonyolítása, az új polgármester munkájának         segítése, támogatása.

  1.         A helyi önkormányzatok feladatainak változásaiból adódó         döntések, intézkedések gyors, hatékony előkészítése és az         új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő végrehajtása.         Felkészülés a járási hivatalok létrehozásából eredő         hivatali szervezeti struktúra átalakítására.

  1.         A megújult közfoglalkoztatási rendszer hatékony működtetése.

  1.         Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásában         a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása         a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági         szempontok figyelembevételével.

  1.         Az önkormányzati honlap folyamatos frissítése, az elérhető         nyomtatványok bővítése révén a hatósági ügyek intézésének         könnyítése, gyorsítása, a lakossági információszerzés         elősegítése.

  1.         Az önkormányzat gazdasági helyzetének szinten tartása,         lehetőség szerint javítása érdekében folytatódjon

- az ésszerű és takarékos gazdálkodás az önkormányzati pénzeszközökkel és vagyonnal

- az önkormányzat sajátosságainak és a többcélú kistérségi társulás lehetőségeinek figyelembe vételével a nemzeti és uniós pályázati források kihasználása

- a helyi adópolitikai döntések maradéktalan végrehajtása, hatékony intézkedések a hátralékok és a kintlévőségek beszedésére.

  1.         Hatékony közreműködés a 2011-2014. évekre vonatkozó helyi         településpolitikai célok kitűzésében és megvalósításában,         bevonva a vállalkozásokat és a civil szférát a következő         területeken:

- ár- és belvízvédelmi feladatok

- településfejlesztés, településközpont kialakítása

- intézményi és kommunális fejlesztések

- közoktatás, kultúra, ifjúságpolitika, községi sportélet.

  1.         Az önkormányzati alapfeladatot képező közigazgatási és         közszolgáltatási tevékenységet továbbra is alakosság         megelégedésére kell ellátni, különösen az alábbi         területeken:

- szociális alapellátás, szociális gondoskodás

- aktív korúak ellátására vonatkozó rendelkezések változásából eredő feladatok ellátása

- közigazgatási hatósági feladatellátás, ügyintézési határidők betartása, jogszabályváltozások figyelemmel kísérése.