Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv.

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Biri László, Karaffa Gábor települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

17/2019.(III.28.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti

szerződés 2. számú módosítása

18/2019.(III.28.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti

szerződés 3. számú módosítása

19/2019.(III.28.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium által nyújtandó kölcsön a

hulladékgazdálkodással kapcsolatos projektek egyes elemeinek

előfinanszírozásához

20/2019.(III.28.) Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadása

21/2019.(III.28.) Tárgy: A civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról

22/2019.(III.28.) Tárgy: A 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

23/2019.(III.28.) Tárgy: Nagycsécs – Sajószöged településeket elkerülő közlekedési út

szükségességéről

24/2019.(III.28.) Tárgy: Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése

25/2019.(III.28.) Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése

26/2019.(III.28.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirat

módosítása

27/2019.(III.28.) Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása

28/2019.(III.28.) Tárgy: Okos zebra kivitelezése

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: határozati javaslatok az 1. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztések a 2. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslatok a 7. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási

Társulás vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Beszámoló a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

4./ Javaslat Nagycsécs-Sajószöged településeket elkerülő út szerepeltetésére a Borsod

Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Tervben.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről illetve az

ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes bejelentése.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

6./ Tájékoztató a képviselő vagyonnyilatkozatokról.

Előterjesztő: Orliczki Frigyes Ferencné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Fizetési kötelezettséget nem keletkeztetnek az önkormányzat számára a társulás vagyonával kapcsolatos döntések, illetve KEHOP-os pályázatok benyújtásáról van szó, mivel tulajdonos társak vagyunk minden egyes önkormányzatnak kell a hozzájárulása.

 

Kérdés, észrevétel nem volt

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

17/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 2. számú módosítása

 

A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017. december 12. napján a 442.043/2017. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 2. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 2018. évi bérleti szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

18/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 3. számú módosítása

 

A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2017. december 12. napján a 442.043/2017. iktatószámon létrejött bérleti szerződés 3. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A 2019. évi bérleti szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos valamennyi döntést a konzorciumot alkotó települések önkormányzatának képviselő-testületei is meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek, valamint további feltétele a Közreműködő Szervezet hozzájárulása.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

19/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium által nyújtandó kölcsön a hulladékgazdálkodással kapcsolatos projektek egyes elemeinek előfinanszírozásához

 

A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a KEHOP-os projektek egyes elemeinek előfinanszírozásához szükséges mértékű kölcsönt biztosít 2019. évben, melynek pénzügyi alapjaként a 37 települési önkormányzat osztatlan közös vagyonát jelöli meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: azonnal

 

A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint a Konzorcium gesztor önkormányzatát, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium működőképességének fenntartása mellett, a mindenkori pénzügyi forrásainak erejéig, a kölcsön iránti igény beérkezését követően gondoskodjon a kamatmentes kölcsön biztosításáról és kösse meg a kölcsönszerződést.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: minden társult önkormányzat jóváhagyása után

 

A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a jövőbeli kölcsön hatályosulása feltételének tekinti, hogy a vagyonközösségben részt vevő valamennyi önkormányzat a szükséges döntéseket meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának részére megküldésre kerüljön.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: minden társult önkormányzat jóváhagyása után

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

20/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium vagyonával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés módosítására és kapcsolódó döntések meghozataláracímű előterjesztést és a következő határozatot hozza:

 

1. A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Miskolc 4752/3 helyrajzi számú, természetben Miskolc, József Attila utca 65. szám alatti, hulladékudvar ingatlanon korábbi projektekből megvalósult beruházások eredményeként létrejött vagyonelemek osztatlan közös tulajdonosai, jelen határozat elfogadásával tulajdonosként hozzájárulnak a Miskolc 4752/3 hrsz.-ú ingatlanon a „KEHOP – 3.2.1. „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területén, különös tekintettel az elkülönített hulladék előkezelő rendszerre” elnevezésű projekt keretében megvalósítandó beruházás végrehajtásához.

2. A Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú hulladéktelep megnevezésű ingatlan osztatlan közös tulajdonosai, jelen határozat elfogadásával tulajdonosként hozzájárulnak a Hejőpapi 073/6 hrsz.-ú hulladéktelep megnevezésű ingatlanon a KEHOP 3.2.1.-15-2017-00019 „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Miskolc város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” tárgyú projekt keretében megvalósítandó beruházás végrehajtásához.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály Polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Beszámoló a civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Örülök, hogy a civil szervezeteket az előző évek gyakorlata szerint tudtuk támogatni, a civil szervezetek a kapott pénzt megfelelően használták fel. A támogatás igénylése, illetve elszámolása megfelelő módon történt.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

21/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A civil szervezetek 2018. évi támogatásának elszámolásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolókat elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

3./ Napirend: Javaslat a 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Jogszabályi kötelezettség, hogy minden évben elfogadjuk a Közbeszerzési Tervet. A harmadik nagy pályázatunk, az Általános Iskola felújítása még nem kezdődött el az eljárás megkezdése a II. negyedévre van betervezve.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

22/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A 2019. évi Közbeszerzési Terv elfogadása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./Napirend: Javaslat Nagycsécs-Sajószöged településeket elkerülő út szerepeltetésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Tervben.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A múlt héten tartott értekezletet a megyei főépítész és tájékoztatta a térség polgármestereit a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv felülvizsgálatáról. Az volt a kérése a települések felé, hogy jelezzék a tervvel kapcsolatos igényeiket, javaslatukat. Ezeket a terveket nyolc évenként kell felülvizsgálni, Jegyző úr utánanézett annak, hogy az országos tervet már módosították és március 15-én hatállyal kikerült belőle a Nagycsécs-Sajószöged községeket elkerülő út nyomvonala. A mi településszerkezeti tervünkben és a nagycsécsiben is ez benne van, ezért közösen kezdeményezzük, hogy kerüljön be a megyeibe is, így lehet majd lobbizni, hogy az országosba is kerüljön vissza, mert csak akkor van esély az elkerülő út megépítésére.

 

Vona Tamás alpolgármester: Én nagyon remélem, hogy azok a lobbizók is hallatni fogják a hangjukat akik akkor hallatták mikor a kamionok kizárása történt. Jó lenne ha nem csak a két önkormányzat hanem azok a nagy vállalkozók is jeleznék ennek a szükségességét a megyei illetékes szervek felé, mert két település életét lehetetlenítik el.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

23/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Nagycsécs – Sajószöged településeket elkerülő közlekedési út szükségességéről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települést kettévágó 35. sz. főközlekedési út átmenő teherautó forgalmának kiváltása érdekében szükségesnek tartja, hogy a települést elkerülő út Sajószöged Településszerkezeti Terv szerinti nyomvonalon megépüljön, ezért felkéri polgármesterét, hogy tárgyalásokat folytasson Szunyogh László megyei főépítésszel és Paksi Szilvia tervezővel annak érdekében, hogy az elkerülő út bekerüljön az előkészítő fázisban levő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Tervbe. A Településszerkezeti Terv a határozat mellékletét képezi.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

 

5./ Napirend: Tájékoztató a polgármester szabadságának ütemterv szerinti igénybevételéről illetve az ütemtervtől eltérő igénybevétel okáról, az ütemtervtől eltérő igénybevétel előzetes bejelentése.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A szabadságomat ütemterv szerint vettem igénybe, bármilyen változásról a képviselő-testületet tájékoztatni fogom.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

 

6./ Napirend: Tájékoztató a képviselő vagyonnyilatkozatokról

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Átadnám a szót a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyának.

 

Orliczki Ferencné települési képviselő: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy Sajószöged Község Polgármestere, továbbá Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testületnek tagjai vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

24/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság jelentése alapján megállapítja, hogy Sajószöged Község Polgármestere, továbbá Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testületnek tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ában előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőben eleget tettek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Hegyi József és Karaffa Gábor települési képviselők az ülést elhagyták.

 

7./ Napirend:Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

a./ Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Szavazatszámláló Bizottság tagjai közül most jelezte egy tag hogy nem tud részt venni a Bizottság munkájában ezért Krajnyák Lászlóné 3599 Sajószöged Rákóczi út 48. sz. alatti lakost javaslom megválasztani.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

25/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak kiegészítése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának

Krajnyák Lászlóné 3599 Sajószöged Rákóczi út 48. sz. alatti lakost megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

b./ Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosítása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Örömteli hír hogy az Óvoda visszaköltözik a régi helyére, ezért az Alapító Okiratban a régi címét vissza kell módosítani az Ady Endre 37. számra.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 1a/2019

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 1b/2019

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2019. április 29.

 

c. / Tájékoztatás értékpapír felbontásáról

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületét, hogy polgármesteri utasításra február 20-án 10.000.000 Ft felbontottunk a lekötött OTP tőkegarantált befektetési jegyekből. A felbontás követően az aktuális árfolyamérték 40. 436. 313 Ft.

 

A képviselő-testület tagjai a tájékoztatás tudomásul vette.

 

d./ Rákóczi Szövetség támogatása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A civil szervezetek közül a Rákóczi szövetség is részletes elszámolást küldött a 100.000 Ft támogatás felhasználásáról. Az elszámolással együtt újabb támogatást kérnek a következő tanévre, javaslom, hogy ismét támogassuk a határon túli magyar gyerekek oktatását.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

27/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest Szász Károly utca 1.; képviselője: Csáky Csongor) részére 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 2019. évi költségvetése terhére felvidéki – elsősorban sajómenti (Sajógömör, Sajólénártfalva, Sajószentkirály) – magyar családok gyermekeinek magyar iskolákba történő beíratásának támogatására,

 

felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

 

 

e./ Okos zebra kivitelezése

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A költségvetésben két okos zebra megvalósítást terveztük, ha megkapjuk a Generali alapítvány támogatását. Az alapítvány időközben stratégiát váltott, több zebra megépítését támogatják de „csak” 50%-os támogatással. Javaslom ha megkapjuk a támogatást az iskola és az óvoda előtti zebra épüljön meg az árajánlat szerinti összegben, a harmadik, Bem úti zebrával egyenlőre a jobb megvilágítás irányába tájékozódjunk.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

28/2019.(III.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Okos zebra kivitelezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy a Generali Alapítvány támogatása esetében két okos zebra kivitelezésére vonatkozó szerződést a Pearl Enterprises Kft.-vel megkössön a kiosztott árajánlat szerint.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző