Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

 

a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok,

valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények

partnerségi egyeztetésének szabályairól

 

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésnek 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ (1) Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának véleményeztetésére az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

 

(2) Az egyeztetés résztvevői (a továbbiakban: Partner):

a) Sajószöged község lakossága, és Sajószögeden ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,

b) Sajószöged község területén működő és bejegyzett civil szervezetek,

c) Sajószöged községben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) Sajószöged községben működő egyházak.

 

(3) A Partnerek írásbeli bejelentkezésében meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét.

 

2.§ (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint a véleményezhető tervezeteket.

 

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a polgármester – a főépítész közreműködésével – gondoskodik az értelmezéshez szükséges részletezettségű (szükség esetén alátámasztó munkarészeket is tartalmazó) tájékoztatás, illetve dokumentáció közzétételéről az Önkormányzat honlapján.

 

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatás, illetve dokumentáció megjelenéséről a véleményezésre rendelkezésre álló, legkevesebb 8 napos határidő megjelölésével az Önkormányzat felhívást tesz közzé a honlapján.

(4) A közzétett felhívás alapján – a megjelölt időszakon belül – a Partnerek tájékoztatást kaphatnak a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

 

(5) A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal a tájékoztatásról, illetve a dokumentáció tervezetének elkészültéről szóló felhívást közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat honlapján meg kell jeleníteni.

 

(6) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a Partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. melléklet szerint történik.

 

3.§ (1) A közzétett felhívás alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig javaslatot, észrevételt tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak:

a) postai úton,

b) elektronikus levélben az Önkormányzat honlapján az erre a célra megjelölt e-mail címre,

c) lakossági fórumon.

 

(2) A javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket

a) amennyiben településfejlesztési koncepció vagy integrált településfejlesztési stratégia készítése, illetve módosítása miatt kerül sor lakossági fórum megtartására, a lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

b) amennyiben településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítése, illetve módosítása miatt kerül sor lakossági fórum megtartására, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

c) lakossági fórum hiányában a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet írásban megtenni.

 

(3) A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi. A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, amelyet az Önkormányzat nyilvántartásba vesz. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

 

4.§ (1) A javaslatok, észrevételek, illetve vélemények elfogadásáról vagy figyelmen kívül hagyásáról a főépítész szakmai javaslata figyelembevételével a polgármester dönt.

 

(2) A polgármesteri döntést az indokolással együtt az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni a döntést követő 5 napon belül.

 

5.§ A polgármester gondoskodik a nyilvánosság biztosításáról. Az elfogadott településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát, a településrendezési eszközt, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet vagy azok módosítását az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

 

6.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Boros István                                        dr. Gulyás Mihály

címzetes főjegyző                                         polgármester

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. május 30.

 

Sajószöged, 2017. május 30.

 

  dr. Boros István

  címzetes főjegyző

 

1.sz.Függelék

Apartnerek minimális tájékoztatási formája

(314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29.§ és 29/A.§ alapján)

 

 

 

        

 

 

ELJÁRÁS                                 TÍPUSA

                                ELŐZETES                                 TÁJÉKOZTATÁS

MÓDJA

ELFOGADÁS                                 ELŐTTI VÉLEMÉNYEZÉS MÓDJA

(MUNKAKÖZI                                 TÁJÉKOZTATÁS)

Településfejlesztési                                 Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

készítése

                                
                                           

közterületi                                         hirdetőfelület,

                                           

helyi                                         lap,

                                           

önkormányzati                                         honlap,

                                           

lakossági                                         fórum,

                                  
                                
                                           

közterületi                                         hirdetőfelület,

                                           

helyi                                         lap,

                                           

önkormányzati                                         honlap,

                                           

lakossági                                         fórum,

                                  

Településfejlesztési                                 Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia

módosítása

                                
                                           

 

                                  
                                
                                           

közterületi                                         hirdetőfelület

                                  

                                vagy

                                
                                           

önkormányzati                                         honlap,

                                  

Településképi                                 Arculati Kézikönyv (TAK)

készítése,                                 módosítása

                                
                                           

közterületi                                         hirdetőfelület,

                                           

helyi                                         lap,

                                           

önkormányzati                                         honlap,

                                           

lakossági                                         fórum,

                                  
                                
                                           

közterületi                                         hirdetőfelület,

                                           

helyi                                         lap,

                                           

önkormányzati                                         honlap,

                                           

lakossági                                         fórum,

                                  

Településképi                                 Rendelet

készítése,                                 módosítása

 

 

 

 

 

                                Településrendezési                                 Eszközök

                                (TRE)

                                

                                
                                           

Településszerkezeti                                         Terv (TSZT),

                                           

Helyi                                         Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv (SZT)

                                  

 

teljes                                 eljárás

                                
                                           

közterületi                                         hirdetőfelület,

                                           

helyi                                         lap,

                                           

önkormányzati                                         honlap,

                                           

lakossági                                         fórum,

                                  
                                
                                           

közterületi                                         hirdetőfelület,

                                           

helyi                                         lap,

                                           

önkormányzati                                         honlap,

                                           

lakossági                                         fórum,

                                  

egyszerűsített                                 eljárás

 

 

 

                                
                                           

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
                                           

 

                                  

tárgyalásos                                 eljárás

                                
                                           

Nemzetgazdasági                                         szempontból kiemelt jelentőségű

                                  

vagy                                 

                                
                                           

Képviselő-testületi                                         döntéssel kiemelt fejlesztési területté nyilvánított

                                  

területen                                 megvalósítandó beruházás érdekében

tárgyalásos                                 eljárás                                 

                                
                                           

kihirdetett                                         vészhelyzet esetén

                                  

 

                                
                                           

közterületi                                         hirdetőfelület

                                  

                                vagy

                                
                                           

önkormányzati                                         honlap

                                  

állami                                 főépítészi eljárás