Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Sajószöged Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzat rendelet 28. § (3) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Sajószögedi Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:

a) a bevételek és kiadások összevont főösszegét 654 967 534 Ft-ban,

b) 543 670 982 Ft Költségvetési bevétellel,

c) 647 881 293 Ft Költségvetési kiadással,

d) - 104 210 311 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Ebből 51 126 955 Ft a működési célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya, 53 083 356 Ft a felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési hiánya.

(3) A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét továbbá forgatási célú belföldi értékpapírok visszaváltását rendeli el.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat az 5. mellékletnek megfelelően nem tervez megvalósítani.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint tervez megvalósítani.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklete szerint határozza meg.

(9) Az Önkormányzat elismert tartozásállományát a 10. melléklet szerint részletezi.

(10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenkénti bontásban a 11. melléklet szerint tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzat a kiadások között 8 000 000 Ft általános, 2 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a Képviselő-testület, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról a polgármester dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató útján gondoskodik.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Az e rendeletben meghatározottakat 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.