Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes, Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

61/2013.(VIII.29.) Tárgy: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda működése

62/2013.(VIII.29.) Tárgy: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működése

63/2013.(VIII.29.) Tárgy: Képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve

64/2013.(VIII.29.) Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

65/2013.(VIII.29.) Tárgy: Településszerkezeti leírás Sajószöged község közigazgatási területére készített településszerkezeti terv-módosítás elfogadásához

66/2013.(VIII.29.) Tárgy: Kocsis Zénó Sajószöged, Bábai út 975/3 hrsz-ú ingatlana házszámozása

67/2013.(VIII.29.) Tárgy: Étkeztetés Alapszolgáltatás Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet Sajószöged építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

11/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.31.) önkormányzati rendelet és a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda tájékoztatója a 2013/2014-es nevelési év indításáról; Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója a 2013/2014-es oktatási év beindításáról az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: a képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés és Sajószöged Község Önkormányzata 2013. I. félévi elemi költségvetési beszámolója a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés; előzetes hatásvizsgálati lap; határozati javaslat és Sajószöged Építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előzetes hatásvizsgálati lap; 11/2013.(VIII.30.) rendelet az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: Étkeztetés Alapszolgáltatás Szervezeti és Működési Szabályzata és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Tájékoztató a 2013/2014-es nevelési/oktatási év kezdetéről

  Előterjesztő: Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes

                 Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes

2./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat a településrendezési eszközök módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.31.) önkormányzati rendelet és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

        Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat a 975/3 hrsz-ú ingatlan házszámozására

        Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Tájékoztató a 2013/2014-es nevelési/oktatási év kezdetéről

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes: 4 fő óvodapedagógus dolgozik szeptember 01-től, köztük egy gyakornok. A törvény szerint a gyakornok munkaideje 26 óra lehet a kötelező 32 órával szemben, ez a későbbiekben problémát okozhat.

Ha van rá lehetőség az önkormányzat segítségét szeretnénk kérni egy új sütő beszerzéséhez, mivel a régi már elavult.

Az önkormányzati költségvetésből az egyik csoportszoba teljes felújítása megtörtént.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a törvény csak az induló létszámot határozza meg vagy év közben át lehet ezt lépni?

Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes: a fenntartó engedélyével át lehet lépni 20 %-kal.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: milyen határidővel lesz kinevezve az új óvodavezető?

dr. Boros István címzetes főjegyző: szeptember 27.-e a pályázatok beadási határideje és január 1-től tölthető be az állás.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

61/2013.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014-es nevelési év kezdetéről szóló tájékoztatót elfogadta.

Felelős: Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes: A tankerülettől 8 tanulócsoport és 2 napközis csoport beindítására kaptunk engedélyt. A folyamatosan emelkedő létszám miatt tanulási törzsidőben a csoportbontások mintájára a napközis csoportot is szeretnénk megbontani.

Muhi községben lévő iskola a Kölcsey iskola tagintézménye lett, 2 kolléga esetében szakos áttanítás történik majd.

Augusztus 28-án a javítóvizsgák megtörténtek. Tanév végén 6 tanulót utasítottunk javítóvizsgára, mind a hatan sikeres vizsgát tettek.

A tankönyvcsomagok átadása az elmúlt napokban zavartalanul megtörtént. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy továbbra is hozzájárult a sajószögedi gyerekek tankönyvköltségéhez.

Kérdések, észrevételek:

Okváth Dezsőné települési képviselő: az új testnevelő tanár a testnevelésből felmentett tanulóknak gyógytornát tud biztosítani?

Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes: szakorvosi vélemény alapján tankerületen belül mindig megoldjuk ezeket a feladatokat.

Vona Tamás alpolgármester: az iskolabusz kérdése még nem rendeződött. Megváltozik az iskola tanítási rendje. 8 órakor kezdődik a tanítás, ¾ órás tanórák és 15 perces szünetek vannak, utána 1 óra ebédidő, ebéd után 6. óra.

dr. Gulyás Mihály polgármester: valószínűleg lesz pályázati forrás arra, hogy a sütőt kicseréljük.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

62/2013.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013/2014-es oktatási év kezdetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes

Határidő: azonnal

Bánné Bodolai Marianna óvodavezető-helyettes és Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére

dr. Gulyás Mihály polgármester a képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervét elfogadásra javasolta az írásban kiküldött előterjesztés szerint.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

63/2013.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Képviselő-testület 2013. II. félévi munkaterve

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi munkatervét elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

dr. Gulyás Mihály polgármester: felkérte a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: tárgyévi kiadások: 173 822 000 Ft, tárgyévi bevételek: 172 122 000 Ft. Az előirányzott tervhez képest az időarányos teljesítés megtörtént. Az adózásból származó bevételek pontosan megérkeztek, nagy elmaradás nem volt.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót ezekkel a sarokszámokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből,6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

64/2013.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat a településrendezési eszközök módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: az állami főépítész úr a végső szakmai véleményét megadta, Sajószöged község módosított településszerkezeti tervének, valamint módosított helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének képviselő-testületi jóváhagyását támogatja a javítások elvégzése után. A javítások megtörténtek.

Ezzel a módosítással lehetővé válik a faluszépítési pályázathoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, egy vállalkozás letelepítése és a Rákóczi úti telkek megosztása.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta Sajószöged építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 10/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendeletét.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2013.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Településszerkezeti leírás Sajószöged község közigazgatási területére készített településszerkezeti terv-módosítás elfogadásához

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Településszerkezeti terv-módosítás szöveges munkarészét a Településszerkezeti Leírás szerint állapítja meg.

2.) Településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során a településszerkezeti tervben és az elválaszthatatlan részét képező településszerkezeti leírásban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

         dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2013. október 01.

5./ Napirend: Javaslat a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.31.) önkormányzati rendelet és a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez a rendeletalkotási kötelezettség minden önkormányzat képviselő-testületét terheli. A közterületek filmforgatási célú igénybevételéért kiemelt közterületen 500 Ft/m2/nap, egyéb közterületen 200 Ft/m2/nap használati díjat javaslok fizetni.

SzMSz 1. mellékletében a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskör kiegészül a filmforgatás célú közterület használatról szóló hatósági szerződés jóváhagyása hatáskörrel.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 11/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendeletét a közterület használatáról szóló 12/2000.(VII.31.) önkormányzati rendelet és a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosításáról.

6./ Napirend: Javaslat a 975/3 hrsz-ú ingatlan házszámozására

dr. Boros István címzetes főjegyző: az ügyfél kérelmére és költségére belterületbe került a Bábai út jobb oldalán lévő ingatlan. Támogattuk, mivel építkezik az ügyfél. A háznak házszámot kell adni, a 27. jó megoldásnak tűnik.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2013.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kocsis Zénó Sajószöged, Bábai út 975/3 hrsz-ú ingatlana házszámozása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kocsis Zénó tulajdonát képező

Sajószöged, 975/3 hrsz-ú belterületi ingatlant Sajószöged, Bábai út 27. házszámmal

látja el.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző:Ez az utolsó alapellátás, aminek az alapszolgáltatások ellenőrzése során nem volt Szervezeti és Működési Szabályzata. Álláspontom szerint nem is szükséges, mivel az ellátást nem intézményi keretek között, hanem szakfeladaton működtetjük. A Gyámhivatal jogértelmezésének eleget téve megalkottuk az Étkeztetés Alapszolgáltatás Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2013.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Étkeztetés Alapszolgáltatás Szervezeti és Működési Szabályzata

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Étkeztetés Alapszolgáltatás Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

Vona Tamás alpolgármester: az iskola programjában van egy több mint 7 000 000 Ft-os pályázati összeg, amit ebben az évben arra fordítunk, hogy külsős előadót kérünk fel nemzeti ünnepi műsorok megtartására.

c./

Okváth Dezsőné települési képviselő: a temetőben kevés a két konténer, ha lehetséges több és kisebb szeméttárolót kellene elhelyezni.

d./

Vona Tamás alpolgármester: az iskola előtti szikkasztó árok környékén gát van. Ezt a gátat el kell bontani, mert az nem megoldás, hogy elzárjuk az árkot, hogy az útról ne tudjon belefolyni a víz.

e./ Orliczki Frigyesné települési képviselő megköszönte a falunap szervezőinek, lebonyolítóinak munkáját.

A polgármester megköszönte a képviselők észrevételeit, elmondta, hogy ezekre a szükséges intézkedéseket megteszik, és egyéb előterjesztés nem lévén az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző