Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapja 2024. évben 75.000 forint.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletben meghatározottak 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 2/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet.

Sajószöged, 2024. február 16.

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2024. február 16.

Sajószöged, 2024. február 16. dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző