Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről igazoltan távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Berecz Róbert Községüzemeltetési Kft. ügyvezető, Hajdu Ferencné költségvetési szakértő, Soós Józsefné dr. könyvvizsgáló

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

20/2013. (IV.30.) sz. Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása

21/2013. (IV.30.) sz. Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2012. évi zárszámadásának elfogadása

22/2013. (IV.30.) sz. Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági társaság alapítása

23/2013. (IV.30.) sz. Tárgy: TiszaSzolg 2004 Kft.-ben meglévő önkormányzati üzletrész eladása

24/2013. (IV.30.) sz. Tárgy: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda működése

25/2013. (IV.30.) sz. Tárgy: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda működésének racionalizálása

26/2013. (IV.30.) sz. Tárgy: Római Katolikus Egyház támogatása

27/2013. (IV.30.) sz. Tárgy: Sajószöged 734/23 számú ingatlan értékesítési ügye

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

7/2013.(V.14.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

8/2013.(V.12.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: könyvvizsgálói jelentés, értékelés

2. melléklet: Községüzemeltetési Kft. zárszámadása

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz és Sajószöged Község Önkormányzatának 7/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

4. melléklet: előterjesztés a 4. napirendi ponthoz és Sajószöged Község Önkormányzatának 8/2013. (V.12.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz és a 24/2013.(IV.30.) sz. határozat 1. melléklete

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat:

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2012. évi zárszámadásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

                 Berecz Róbert ügyvezető

3./ Javaslat az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

   Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaság alapítása iránt

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. egyszemélyes társasággá tervezett átalakításáról javaslat az Önkormányzat üzletrészének eladására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

8./ a) Javaslat a Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

b) Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázata kiírására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a) Tájékoztató a digitális átállás szabályairól

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

b)Tájékoztató a rendezési terv módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

c) Tájékoztató a „Lucernás dűlő” áramellátásáról

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

Ezt követően a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy április 26.-ai hatállyal módosult az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, így már nem április 30-ig, hanem október 31.-ig kell a költségvetési koncepciót benyújtani, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 4. pontot vegyék le a napirendről, a 8. napirendet pedig egészítsék ki a létszám csökkentésről szóló határozati javaslattal.

A képviselő-testület a javaslatokkal egyetértett és a jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1./ Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2012. évi zárszámadásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

                 Berecz Róbert ügyvezető

3./ Javaslat az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

   Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaság alapítása iránt

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. egyszemélyes társasággá tervezett átalakításáról javaslat az Önkormányzat üzletrészének eladására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ a) Javaslat a Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetésére

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

b) Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázata kiírására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

c) Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda működésének racionalitására

8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a) Tájékoztató a digitális átállás szabályairól

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

b) Tájékoztató a rendezési terv módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

c) Tájékoztató a „Lucernás dűlő” áramellátásáról

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadására

dr. Gulyás Mihály polgármester: A könyvvizsgálói jelentést a képviselő-testület megkapta. Az anyag kimerítő és megfelelő tájékoztatást ad a testület számára.

Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, bizottsági elnök: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést, a könyvvizsgálói jelentés záradéka az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A Bizottság az előterjesztésnek megfelelő formában javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést.

Soós Józsefné dr. könyvvizsgáló: a független könyvvizsgálói jelentés mellékleteiben van a lényeg. Azért tűztük hozzá, hogy egy kicsit részletesebben mutassuk be az Önkormányzat gazdálkodási számait.

A záradék egyértelműen tartalmazza, hogy a 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az auditálási eltérések átvezetése után Sajószöged Község Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Kérdés, észrevétel:

Vanyó István települési képviselő: megnyugtató számunkra a könyvvizsgálói jelentés alapos, tisztességes, mélyreható szakmai jelentése és megállapítása, hogy szabályszerűen gazdálkodtunk, az Önkormányzat mindenféle hiány nélkül zárta az elmúlt esztendőt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi

gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Soós Józsefné dr. elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat a Községüzemeltetési Kft. 2012. évi zárszámadásának elfogadására

dr. Gulyás Mihály polgármester: az előterjesztés megfelelőképpen részletes. Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, bizottsági elnök: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a Községüzemeltetési Kft. 2012. évi beszámolóját. A beszámoló sorait tételesen végigvettük, megfelelő tájékoztatást kaptunk az ügyvezető úrtól a bevételek, kiadások alakulásáról. Tájékoztatta a Bizottságot a rendkívüli bevételek, rendkívüli ráfordítások összetételének jogcímeiről. A Kft. üzemi eredményét, ami 380 000 Ft volt egyéb ráfordítások és bevételek csökkentették, így a mérleg szerinti eredménye 15 000 Ft. A mérlegben valós adatok szerepelnek, és ez a Kft. költséghatékonyságát is alátámasztja. A Bizottság a zárszámadást az előterjesztésben szereplő számadatokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Községüzemeltetési Kft. 2012. évi zárszámadásának elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.(3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: 05-09-007113) 2012. évi zárszámadását (egyszerűsített éves beszámoló) elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

dr. Gulyás Mihály polgármester: a kapott anyag megfelelően kimerítő és alapos.

Felkérem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, bizottsági elnök: a Bizottság tárgyalta az Önkormányzat 2012. évi költségvetési végrehajtásáról szóló zárszámadását.

Nagyon korrekt, precíz munkát kaptunk, amely megkönnyíti a Bizottság munkáját. Így a Bizottság a végleges számadatokkal, amelyek az alábbiak: 775 533 000 Ft költségvetési bevétellel, 770 278 000 Ft költségvetési kiadással, 60 382 000 Ft helyesbített maradvánnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Az Önkormányzat költségvetését 68 733 000 Ft működési hiánnyal fogadta el tavaly a képviselő-testület, amit a kiadások csökkentésével, megtakarításokkal és az elért többletbevételekkel sikerült úgy ellentételezni, hogy hitelfelvétel nélkül az önkormányzati intézmények működése biztosított legyen.

A Bizottság ezekkel a számadatokkal javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 7/2013.(V.14.) önkormányzati rendeletet.

4./ Napirend: Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző: részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot.

Orliczki Frigyesné települési képviselő, bizottsági elnök: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta az étkeztetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását. A Bizottság egyetért a rendelet módosításával a jegyző úr által elmondottak alapján és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: támogatom a rendelet módosítását. Szeptembertől majdnem minden gyereknek 4 óráig az intézményben kell tartózkodnia, ezért ha egy mód van rá, minden gyerek kapjon a menzánkon főtt ételt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013.(V.12.) önkormányzati rendeletét.

5./ Napirend: Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaság alapítása iránt

dr. Boros István címzetes főjegyző: a képviselő-testület nem fogadta az AVE Miskolc Kft. közszolgáltató decemberi ülésére beterjesztett áremelési javaslatát, ami 22-24%-os lett volna, így az AVE-nak nem volt lehetősége csak 4,2%-os áremelést érvényesíteni a díjaiban.

A hulladékról szóló törvény szerint minden közszolgáltatónak június 1-ig az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségtől engedéllyel kell rendelkeznie a közszolgáltatás végzésére, függetlenül attól, hogy az önkormányzatokkal megkötött és érvényes közszolgáltatásra vonatkozó szerződésük van. Ha nincs ilyen engedély, akkor a szerződést fel kell mondani, mert nem szolgáltathat. Ilyen engedélyt pedig csak akkor kaphat, hogy ha a közszolgáltatást végző gazdasági társaságban az önkormányzati vagy állami tulajdoni hányad meghaladja az 50%-ot.

Miskolc Város Önkormányzatának az AVE Miskolc Kft.-ben 45%-os tulajdoni hányada van. Az AVE nem hajlandó átadni azt a 6%-ot, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy engedélyt kapjon.

Első lépésként a Konzorciumot alkotó önkormányzatok létrehoznának egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot, akik ezt a közszolgáltatást végezni fogják, azon az áron, amit a Magyar Energia Hivatal megállapít.

Bakos Gábor települési képviselő: mi a garancia arra, hogy később nem adható el a társaság?

dr. Boros István címzetes főjegyző: ahogy már mondtam, nem kaphat olyan cég engedélyt a közszolgáltatás végzésére, ami nem többségi önkormányzati tulajdonban van.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági társaság alapítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott kötelező feladata ellátására – az Mötv. 41.§ (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzataként, a Konzorciumot alkotó tagönkormányzatokkal együtt tulajdonosként létrehozandó új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági társaság megalapításában részt vegyen. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az új társaság 5 millió forint törzstőkével fog megalakulni 2013.05.15-ig. Az Önkormányzat törzsbetétjének mértéke megegyezik az Önkormányzat Miskolc Térségi Konzorciumon belüli részarányának az 5 millió Ft-os törzstőkére eső részével.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. egyszemélyes társasággá tervezett átalakításáról javaslat az Önkormányzat üzletrészének eladására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a TiszaSzolg 2004 Kft. döntött a törzstőke leszállításáról, mert január 1-től a víziközmű vagyon törvény erejénél fogva visszakerült az önkormányzathoz.

Mivel 100 000 Ft alá nem csökkenhet a törzsbetétek nagysága, így mindhárom kisebbségi tulajdonosnak 100 000 Ft-os törzsbetétje maradt a Kft.-ben és ezt névértéken megveszi a Tiszaújvárosi Önkormányzat.

A sajószögedi lakosoknak továbbra is megmarad 50%-os kedvezmény a fürdőbe.

Mivel a TiszaSzolg nem szolgáltathat tovább, a víziközmű vagyont az ÉRV-nek 100%-os állami tulajdonban lévő részvénytársaságnak adtuk át üzemeltetésre, a továbbiakban ez a társaság a víziközmű szolgáltatónk.

Kérdések, észrevételek:

Bakos Gábor települési képviselő: az új szolgáltatónak milyen feltételekkel adtuk át a tulajdont?

dr. Boros István címzetes főjegyző: két részletben kaptunk 18 000 000 Ft-ot.

Bakos Gábor települési képviselő: milyen részben terhel minket a karbantartás?

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez az üzemeletető feladata.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: TiszaSzolg 2004 Kft.-ben meglévő önkormányzati üzletrész eladása

A képviselő-testület tudomásul veszi a többségi tulajdonos Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testülete azon döntését, mellyel a TiszaSzolg 2004 Kft. törzstőkéjét 1 120 062 000 Ft értékben, 5 221 260 000 Ft-ról 4 101 198 000 Ft-ra leszállította.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az Önkormányzat 100 000 Ft névértékű üzletrésze többségi tulajdonos által történő megvásárlása ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződést megkösse. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat tagsági jogviszonya ezzel a TiszaSzolg 2004 Kft.-ben megszűnik és felkéri polgármesterét, hogy járjon el annak érdekében, hogy a sajószögedi lakosok a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben továbbra is 50%-os belépésre jogosító kedvezményt kapjanak.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2013. június 30.

7./ Napirend:

a) Javaslat a Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetésére

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez a társulás azért jött létre, hogy minél több kistérségi normatívához jussanak az önkormányzatok, akik fent tartják az intézményt. A sajóörösi és sajószögedi óvoda egymástól függetlenül, a saját testületi döntéseiknek megfelelően, külön szakmai programmal működött.

Az Mötv. rendelkezése szerint ezeket a társulásokat felül kell vizsgálni, és július 1-ét követően csak jogi személyiségű társulásként működhetnek tovább. Mivel semmi érdekünk nem fűződik hozzá, hogy a továbbiakban így működjön, javaslom, hogy koncentráljunk a saját óvodánkra.

b) Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázata kiírására

dr. Boros István címzetes főjegyző: a jelenlegi óvodavezető írásban tájékoztatta a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester urat és engem is, mint az óvoda törvényes működéséért felelős jegyzőt, hogy 40 éves szolgálati jogviszonyára tekintettel öregségi nyugdíjasnak fog minősülni, ezt ő igénybe is szeretné venni, mi a döntését tiszteletben tartjuk, és ennek megfelelően kiírjuk a pályázatot.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

24/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda működése

a./ Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás”-ból 2013. július 31. hatállyal kilép, a Társulási Megállapodást felmondja és megállapítja, hogy fenti időponttal a Társulás a Társulási Megállapodás IV. 1. b) pontja alapján megszűnik.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2013. július 31.

b./ Sajószöged Község Önkormányzata a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot e határozat 1. melléklete szerinti tartalommal kiírja és felkéri polgármesterét, hogy a pályázatok közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2013. augusztus

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda működésének racionalizálása

c./ Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési intézményei létszám helyzetének és az intézmények közötti létszám – és álláshely – átcsoportosítás lehetőségének megvizsgálása után, a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda (a továbbiakban: Intézmény) működésének racionalizálása érdekében 2013. évben létszámcsökkentést hajt végre.

E döntés egy fő közalkalmazotti álláshely megszüntetésével jár.

Az önkormányzati Intézmény 2013. évre jóváhagyott létszámcsökkentés előtti intézményi szintű létszám adata 17 fő.

Az önkormányzati szintű összesített létszám adata 41 fő.

Döntés utáni intézményi szintű adata 16 fő, önkormányzati szintű intézmények összesített létszámadata 40 fő.

A 2013. évre tervezett intézményi létszámadata 17 fő, önkormányzati szintű összesített létszámadata 41 fő.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetőség. A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Gulyás Mihály polgármestert, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet 6. pontja alapján pályázatot nyújtson be a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2013. július 12.

8./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

a) Tájékoztató a digitális átállás szabályairól

dr. Boros István címzetes főjegyző: legkésőbb 2014. december 31-ig törvény rendelkezése alapján végre kell hajtani a digitális átállást a műsorszórásban. Akinek régi típusú készüléke van, annak is lehetővé kell tenni egy set top box beszerzésével, esetleg egy új antenna megvásárlásával, hogy foghatóvá váljon ez a digitális adás. Ehhez kaphatnak támogatást a szociálisan rászorulók.

A honlapunkról letölthető az a formanyomtatvány, aminek a kitöltésével kérni lehet ezt az állami támogatást.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékozatót tudomásul vette.

b) Tájékoztató a rendezési terv módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Provincia Kft. elkészítette és megküldte a Helyi Építési Szabályzat II. ütem szerinti módosítását. A partnerségi egyeztetés a lakossággal és a civil szervezetekkel lezárult, vélemény nem érkezett.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékozatót tudomásul vette.

c) Tájékoztató a „Lucernás dűlő” áramellátásáról

dr. Boros István címzetes főjegyző: a beruházás még el sem kezdődött, pedig a szerződésben április 30-ai határidő szerepel a befejezésre. Érdeklődtem, hogy mi ennek az oka, úgy tájékoztattak, hogy jogszabály változások miatt elhúzódó engedélyezési eljárások miatt csúszni fog feltehetőleg a nyár végére.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő, bizottsági elnök: örülök a jegyző úr tájékoztatójának, mert így az ingatlan tulajdonosok tudomására jut, hogy nem az Önkormányzat hibájából nincs a Lucernás dűlőben áramszolgáltatás.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékozatót tudomásul vette.

d)

Vona Tamás települési képviselő:

- Az iskolában megtörtént a beiratkozás, és 18 elsős kezdi meg a tanévet. Jó osztályt fogunk tudni indítani.

- Árvízi védekezés milyen költségeket takar?

- Mikor lehetne arra lehetőség, hogy a Vasút út kátyúzását megoldjuk?

- Vasút úttal párhuzamos külterületi útról van szó, ha a lakosok szeretnének oda vizet vezettetni, akkor ez hogyan történik?

- Az úton vannak kihelyezve építési maradékok, aminek a telektulajdonos telkén kellene lennie. Az önkormányzat szólítja fel a tulajdonosokat?

A telek rendben tartásáért, kaszálásáért ki fogja felelősségre vonni, hogy ha ezt nem teszi meg?

dr. Boros István címzetes főjegyző:

- A vízvezetéssel kapcsolatban az ÉRV-hez kell fordulni, meg kell terveztetni és a tervet engedélyeztetni kell.

- Annak az ingatlantulajdonosnak kell elszállítania a szemetet, akinek az ingatlanán ez megtalálható, ha nem lehet tudni, ha nem lehet tudni, ki az illegális szemét elhelyezője.

- A megműveletlen területnél akkor tudok eljárni, hogy ha birtokvédelmi eljárást indítanak.

Berecz Róbert Községüzemeltetési Kft. ügyvezető: a Vasút út kátyúzását májusra tervezzük.

Vona Tamás alpolgármester: a Tankerület vezetője közölte az igazgatókkal, hogy a vagyonkezelési szerződésben benne van az a pont, hogy az Önkormányzat továbbra is tulajdonosa az iskola épületének, tehát a karbantartás csak a használatból eredő hibáknak az elhárítására szolgál a tankerület részéről. Tehát mindennemű egyéb dolog az önkormányzatokat terheli.

dr. Boros István címzetes főjegyző:

3000 fő alatti településeken az állam átvette az oktatási intézmény fenntartását és üzemeltetését. Nyilatkozhatott volna úgy az Önkormányzat, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket vállalja. Anyagi helyzetünk nem tette lehetővé, hogy ezt vállaljuk. A fenntartást semmiképpen nem vállalhattuk volna, ez mindenképpen állami feladat.

Az ingatlan „ingyenes használat”-a jogcímen került a tankerülethez, ennek az a lényege, hogy napi üzemeltetésből adódó költségek terhelik a használót, de maga az állagmegóvás és az ezzel kapcsolatos költségek és a nagyobb javítások továbbra is a tulajdonost terheli.

e)

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Római Katolikus Egyházközség a templom belsejének felújítására támogatást kér 200 000 Ft összegben.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Római Katolikus Egyház támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyház részére a beadott kérelem alapján, 200 000 Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

f)

dr. Gulyás Mihály polgármester: Hizsnyik Bertalan a Fakocsmát bérli az Önkormányzattól, tehát negyedévenként fizeti a szokásos bérleti díjat. Ő már régebben is kezdeményezte azt, hogy azt a területet szeretné megvásárolni tőlünk.

Kérdések, észrevételek:

Vona Tamás alpolgármester: nem látom értelmét, hogy minek nekünk olyan földterület, amin egy vállalkozás működik. Tárgyaljunk róla, és ha van rá lehetőség, akkor adjuk el.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2013.(IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged 734/32 számú ingatlan értékesítés ügye

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy Sajószöged 734/32 sz. földterület értékesítéséről tárgyalásokat folytasson, és felkéri, hogy az adásvételről szóló előterjesztést a soron következő ülésen nyújtsa be.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2013. május 30.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                          dr. Boros István sk.

                 polgármester                                                  címzetes főjegyző