Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2019.(XII.03.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló

3/2018.(II.05.) önkormányzat rendelet módosításáról

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz) szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelet 10.§ (1 bekezdésében a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” helyébe a „Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

 

2.§ Az SzMSz 18.§ (2) bekezdésében a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” helyébe a „Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

 

3.§ Az SzMSz 27.§ (3) bekezdésében a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” helyébe a „Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

 

4.§ (1) Az SzMSz 28.§ (1) bekezdésében a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” helyébe a „Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

 

(2) Az SzMSz 28.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság:

megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását érintő rendelet-tervezeteket és előterjesztéseket,

kivizsgálja az összeférhetetlenségi, méltatlansági és a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos bejelentéseket és a határozati javaslatát a képviselő-testület elé terjeszti,

figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek hatályosulását,

javaslatot tesz az Önkormányzat településfejlesztési koncepciójára,

közreműködik a településrendezési eszközök kidolgozásában,

javaslatot tesz közműfejlesztésekre,

figyelemmel kíséri a település forgalmi rendjét, a helyi közlekedés alakulását.”

 

5.§ Az SzMSz 29.§-ában a „Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság” helyébe a „Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság” szöveg lép.

 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2019. december 03.


Sajószöged, 2019. december 03.

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző