Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Karaffa Gábor, Biri László települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

67/2019.(IX.26.) Tárgy: A Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánítására.

68/2019.(IX.26.) Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása.

69/2019.(IX.26.) Tárgy: Vona Tamás alpolgármester jutalmazása.

70/ 2019.(IX.26.) Tárgy: A képviselői tabletek tulajdonba adása.

71/ 2019.(IX.26.) Tárgy: A Széchenyi út 18. (60 hrsz.) ingatlanon lévő beépítési kötelezettség

törlése.

72/2019.(IX.26.) Tárgy: Községi Testedző Kör támogatása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz.

melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz.

melléklet: határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz.

melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz.

melléklet: előterjesztés az 5. napirendi ponthoz.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

 

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Beszámoló a polgármester elmúlt időszakában végzett munkájáról,

javaslat a polgármester jutalmazására

javaslat az alpolgármester jutalmazására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a képviselői tabletek tulajdonba adására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a Széchenyi út 18. (60 hrsz.) ingatlanon lévő beépítési kötelezettség törlésére.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1.Napirend: Javaslat a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázatának eredménytelenné nyilvánítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői munkakör betöltésére kiírt pályázatra két jelentkező volt azonban megfelelő végzettség hiányában nem feleltek meg a kiírásnak, így az előkészítő bizottság meg sem hallgatta őket. Javaslom a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

67/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői pályázata eredménytelenné nyilvánítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde bölcsődevezetői munkakör betöltésére másodjára kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mert a két pályázó nem rendelkezik a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. mellékletében meghatározott szakképesítéssel.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

2.Napirend: Beszámoló a polgármester elmúlt időszakában végzett munkájáról,

javaslat a polgármester jutalmazására

javaslat az alpolgármester jutalmazására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az elmúlt években tíz sikeres pályázatott nyertünk el és valósítottunk meg. Jelenleg beadott de még el nem bírált pályázataink négy darab van. Ismertette az elnyert és a folyamatban lévő pályázatokat és beszámolt az elmúlt időszak rendezvényeiről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom, hogy a polgármester úr munkáját elismerve a képviselő-testület 3 havi nettó illetményének megfelelő, 1.150.342 forint jutalomban részesítse polgármester urat.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő7 képviselőből, 6 igen szavazattal, és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

68/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester jutalmazása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert 2018-2019 évben végzett munkáját elismerve 3 havi nettó illetményének megfelelő, 1.150.342 forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzatainak terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Nagyon sok támogatást kapok alpolgármester úrtól, ő szerkeszti az újságot is sokat tesz a településért. Eddig az évek során még nem kapott egy alpolgármester sem jutalmat. Ezért javaslom, hogy most tegyünk kivételt.

 

Vona Tamás alpolgármester: Valóban már évek óta szerkesztem a Saj(t)ó szögedről közérdekű kiadványt és ha szükséges helyettesítem a polgármester urat a különböző megbeszéléseken tárgyalásokon. Ezzel együtt meglepett a javaslat és ha megszavazza a képviselő-testület, egy részét jótékony célra fogom fordítani.

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő: Javaslom, hogy 150.000 Ft jutalmat szavazzunk meg képviselő társamnak.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő7 képviselőből, 6 igen szavazattal, és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

69/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Vona Tamás alpolgármester jutalmazása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vona Tamás alpolgármestert az önkormányzati ciklusban végzett munkáját elismerve bruttó 150.000 forint jutalomban részesíti.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

3.Napirend: Javaslat a képviselői tabletek tulajdonba adására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A tabletek nem kis értékű tárgyi eszközként, hanem „informatikai eszközként” vannak nyilvántartva, mert 100.000 forint alatt volt a nettó értékük, így nincs jogi akadálya a tulajdonba adásnak.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből,7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

70 /2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselői tabletek tulajdonba adása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „nulla forint” értékben nyilvántartott képviselői tableteket egyezer forint +ÁFA áron – igény esetén, – átadja a képviselő-testület tagjainak tulajdonába adja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2019. október 13.

 

 

4.Napirend: Javaslat a Széchenyi út 18. (60 hrsz.) ingatlanon lévő beépítési kötelezettség törlésére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az ingatlanban az Önkormányzat is rendelkezik némi tulajdoni hányaddal, évekkel ezelőtt ajándékozás jogcímen szereztük. A szomszédos ingatlan tulajdonosa megvenné, de ez csak úgy lehetséges, ha törlési engedélyt ad ki a képviselő-testült a beépítési kötelezettségre.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

71/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, Széchenyi út 18. (hrsz: 60) alatti ingatlan beépítési kötelezettségének

törlése.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, Széchenyi út 18. alatti (60 hrsz.) telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri polgármesterét, hogy a Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

Hegyi József települési képviselő az ülést elhagyta.

 

 

5.Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Elkészült a szakértői vélemény a temetőben és a gáton lévő fák állapotáról. A temetőben lévő két fa maradhat csak a lombkoronát kell megkönnyíteni. A tóparton lévő fákat is megvizsgáltattam ott 12 db fát kell kivágni.

 

A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Kovács Tamás KTK elnök itt van körünkben támogatást szeretne kérni át is adnám a szót neki.

 

Kovács Tamás Községi Testedző Kör elnöke: A labdarugó pálya villanyvilágítására szeretnék támogatást kérni melynek összege bruttó 2.200.000 Ft. A pályát tömegsport céljára is sokan igénybe veszik és a világítás kiépítése után bérbe is tudnánk adni más egyesületeknek, csapatoknak.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

72/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községi Testedző Kör támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetése terhére bruttó 2.200.000 Ft-tal támogatja a műfüves labdarugó pálya villanyvilágításának kivitelezését. A képviselő-testület utasítja a pénzügyi csoportot a támogatás Községi Testedző Kör részére történő utalására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály

Határidő: azonnal

 

 

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző