Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Sajószöged Község településképének védelméről 6/2018. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormány rendelet 70/A. §-ban biztosított jogkörében eljáró Állami Főépítész véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a Sajószöged Község településképének védelméről szóló 6/2018 (V.02.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sajószöged, 2024. január 26.

dr. Gulyás Mihály dr. Boros István

polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2024. január 26.

Sajószöged, 2024. január 26. dr. Boros István

címzetes főjegyző