Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 13-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Okváth Dezsőné települési képviselő.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ a) Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001. (I.31.) sz. KT. rendelet

  módosítására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

  b) Javaslat a Közfoglalkoztatási Terv elfogadására

  Előterjesztő: dr. Boros István jegyző

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ a) Napirend: Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001. (I.31.) sz. KT. rendelet módosítására

dr. Boros István jegyző: A rendeletmódosításra két okból van szükség. Egyrészt az Alapszolgáltatási Központ megszűnése miatt deregulálni kell a jogszabályokból a nappali ellátásra vonatkozó rendelkezéseket, másrészt az Szt. 37/D.§ (3) bekezdése írja elő – a közfoglalkoztatás megszervezésével összefüggésben -, hogy önkormányzati rendeletben kell szabályozni az aktív korúak ellátására jogosultak együttműködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit. Az előterjesztést tárgyalta a Szociális Bizottság is.

Dr Wirtz Ferenc: A Szociális Bizottság az előterjesztést egyhangú döntéssel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001. (I.31.) sz. KT. rendelet módosításáról szóló 6/2009. (III.13.) sz. rendeletét.

/a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

b) Javaslat a Közfoglalkoztatási Terv elfogadására.

dr. Boros István jegyző: A közfoglalkoztatás megszervezéséhez kapcsolódik a Közfoglalkoztatási Terv elfogadása is. A Tervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szociális Kerekasztal, a Munkaügyi Központ pedig nem tett a tervre vonatkozó észrevételt.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2009.(III. 13.) 222. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közfoglalkoztatási Terv elfogadása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a

Sajószöged Önkormányzat 2009. évre vonatkozó Közfoglalkoztatási Tervét egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 3 -

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a)

Ládi Balázs polgármester ismertette a TiszaSzolg 2004. Kft. megkeresését, melyben a Képviselő-testület hozzájárulását kérik ahhoz, hogy a Sport-Park sportcentrum kiváljon a TiszaSzolgból és nonprofit Kft. társasági formában működjön tovább.

Bakos Gábor: A sportcentrum csak veszteséget termelt, rontva ezzel a Kft. mérlegét. Örüljünk, hogy megszabadulunk tőle.

Más kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2009.(III. 13.) 78. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: TiszaSzolg Kft. működése

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TiszaSzolg 2004 Kft.-ből a Sportcentrum kiválásra és a folyamat időponti ütemezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a sportcentrumnak, a

  TiszaSzolg 2004 Kft-ből történő kiválásával.

  Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a

  TiszaSzolg 2004 Kft. átalakulásához kapcsolódó ütemtervet.

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a kiválással létrejövő gazdasági társaság

  nonprodit Kft. társasági formában folytatja a tevékenységét.

3./ A Képviselő-testület a továbbműködő TiszaSzolg 2004 Kft. tagjaként kinyilvánítja azt a

  szándékát, hogy a kiválással létrejövő jogutód nonprofit Kft-nek nem kíván tagja lenni.

4./ A TiszaSzolg 2004 Kft. jegyzett tőkéje a kiváló sportcentrum vagyonával csökken. A

  Képviselő-testület nem járul hozzá a kiváló sportcentrum eszközeinek és

  kötelezettségeinek az átértékeléséhez.

5./ A Képviselő-testület egyetért a 2008. évi december hó 31-i fordulónap dátumával.

  Felelős: Marozsák Péter ügyvezető igazgató

  Határidő: 2009. június 30.

6.a / A Képviselő-testület felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy

  gondoskodjon a szétválásban érintett társaság (TiszaSzolg 2004 Kft.) vagyonmérleg-

  tervezetének, vagyonleltár-tervezetének elkészítéséről, a társasági szerződés és az

  SZMSZ módosításáról, továbbá a kiváló sportcentrum vagyonmérleg-tervezetére,

- 4 -

  vagyonleltár-tervezetére vonatkozó javaslat elkészítéséről és terjessze be azokat a

  Képviselő-testület 2009. májusi ülésére.

  Felelős: Marozsák Péter ügyvezető igazgató

  Határidő: 2009. május 15.

b/ A Képviselő-testület felkéri a TiszaSzolg 2004 Kft. taggyűlésébe delegált képviselőjét, hogy a határozatban megfogalmazott álláspontot képviselje a taggyűlés előtt.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: folyamatos

b)

Ládi Balázs polgármester: ismertette Nagycsécs Önkormányzata döntését, mellyel kiválni szándékoznak az általános iskola fenntartására létrehozott társulásból.

Nyilván nehéz helyzetbe kerülünk a kiválásukkal, de hosszú távon meg pozitív eredménye is lehet a döntésüknek. Több önkormányzattal is tárgyalok a társuláshoz történő csatlakozásról, javaslom, hogy első körben Sajóörös Önkormányzatát keressük meg azzal a felkéréssel, hogy csatlakozzon az Intézményfenntartó Közoktatási Társuláshoz.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

19/2009.(III. 13.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

felkéri Sajóörös Önkormányzatát, hogy a 2009. szeptember 01.-vel csatlakozzon a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartására létrehozott Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társuláshoz.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 5 -

c)

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet az ISPA projekt üzemeltetési kérdéseinek lezárásáról.

Az önkormányzatunk is tagja a konzorciumnak, ezért javaslom jóvá hagyni a konzorciumi tagok és az AVE Kft. között létrejött Hulladékkezelési és Üzemeltetési közszolgáltatási Szerződést és az AVE Kft.-nek nyújtott díjkompenzációt, amit a konzorcium átvállalt. A döntések egybevág a januári határozatunkkal, amikor megállapítottuk a közszolgáltatási díjakat számítva arra, hogy a konzorcium átvállalja a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Telep Üzemeltetési költségeit, így azt nem kell a lakosságra hárítani.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2009.(III. 13.) 83. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek

A Képviselő-testület ezen határozatával a Sajószöged Község Önkormányzata (a Konzorcium képviseletében eljáró megbízott önkormányzat, HU-3599 Sajószöged, Ady Endre út 71. képviseli: Ládi Balázs polgármester) és az AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (HU-3527 Miskolc, József A. u.65., képviselő: Varga Zoltán és Kis Péter) között 2008. december 22.-én aláírt Hulladékkezelési és Üzemeltetési Közszolgáltatási Szerződést jóváhagyja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jelen határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződés alapján a helyben keletkező települési szilárdhulladék elhelyezésére kizárólagos jelleggel a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó lett kijelölve, továbbá, hogy a Hefőpapi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetési feladatait, valamint a közszolgáltatás keretében megvalósuló lerakással történő ártalmatlanítást 2026. december 22-ig kizárólagosan az AVE Miskolc Kft. látja el.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2009.(III. 13.) 83. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek

A Képviselő-testület ezen határozatával – a lakosságot terhelő hulladékkezelési díj mérséklése érdekében, a Konzorciumi Tanácsülés határozatával biztosított forrás terhére – akként dönt,

- 6 -

hogy 2009. évben a számított és indokolt települési szilárdhulladék kezelési díj kiegészítése érdekében az önkormányzat 1.347.654,- Ft + ÁFA, Egymillió-háromszáznegyvenhétezer-hatszázötvennégy forint + ÁFA díjkompenzációt nyújt az AVE Miskolc Kft. részére a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításainak részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet 3.§ (5) bekezdése alapján.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Tóth József települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Tóth József

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő