Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 15-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Biri László, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

66/2018.(X.15.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

67/2018.(X.15.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

68/2018.(X.15.) Véleménykérés az Iskolai körzethatárok felülvizsgálatához

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, Közbeszerzési Szabályzat az 1. napirendi

ponthoz

2. melléklet: határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

1./ Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

2./ Rákóczi Szövetség támogatása

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer hatályba lépése miatt kell kiegészíteni a Szabályzatot. Amikor az Óvoda közbeszerzését lefolytattuk akkor még nem volt hatályba ez a Korm. rendelet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

66/2018.(X.15.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 80/2017.(VIII.31.) határozatával elfogadott és 27/2018.(IV.04.) határozatával módosított Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztésnek megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe elfogadja.

 

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

2./ Napirend: Rákóczi Szövetség támogatása

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ahogy a határozati javaslatban írtam, sajómenti települések támogatását javaslom.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

67/2018.(X.15.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest Szász Károly utca 1.; képviselője: Csáky Csongor) részére 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 2018. évi költségvetése terhére felvidéki – elsősorban sajómenti (Sajógömör, Sajólénártfalva, Sajószentkirály) – magyar családok gyermekeinek magyar iskolákba történő beiratásának támogatására,

felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2018. november 01.

 

 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Járási Hivataltól kaptunk egy megkeresést az Iskolai körzethatárok felülvizsgálatával kapcsolatban. A jelenlegi körzethatárok módosítását nem javaslom.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

68/2018.(X.15.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Véleménykérés az Iskolai körzethatárok felülvizsgálatához

 

A jelenlegi körzethatárok módosítását a képviselő-testület nem javasolja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző