Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./Tájékoztató a 2009/2010-es oktatási év kezdetéről, javaslat a tanévben/nevelési évben

  indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok maximális számáról

  Előterjesztő: Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

                 Kovács Györgyné óvodavezető

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról, az I. félévi pénzügyi

  gazdálkodás tapasztalatai

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

4./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Tájékoztató a 2009/2010-es oktatási év kezdetéről, javaslat a tanévben/nevelési évben indítható iskolai osztályok, óvodai csoportok maximális számáról

Ládi Balázs polgármester felkérte Kovács Györgyné óvodavezetőt a tájékoztató szóbeli kiegészítésére.

Kovács Györgyné: A székhelyóvodában 53 fő a gyermek létszám, a csoport létszámának számításnál viszont duplán kell számítani 2 főt, tehát 55 fő a létszám összesen. Jelenleg előfelvételes négy gyermek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a maximális csoportlétszámot 60 főben határozza meg.

A Pedagógiai Programban leírtak szerint végezzük a nevelést, a tagintézmények programjai is összhangba kerültek a székhely óvodáével. Programunkat bővíteni kívánjuk egy óvodai fejlesztő programmal, melyhez szakértői véleményt kellett beszerezni. Kérem a Képviselő-testületet a kiegészített egységes szerkezetbe foglalt Pedagógaiai Program elfogadására.

Vona Tamás: Volt-e igény a bölcsödei ellátásra?

Kovács Györgyné: Igen, mindkét tagóvodában, valamint a székhelyóvodában is volt érdeklődés a 3 életévüket be nem töltött gyermekek felvételére, de sajnos nincs lehetőség egységes óvoda-bölcsöde létrehozására a csoportlétszám miatt.

Ládi Balázs polgármester: A gyermeklétszám azt mutatja, hogy nagyobb az érdeklődés az óvodai ellátás terén. Bölcsödei ellátást több formában is meg lehet szervezni, felmérést kell készíteni az igényre, ezt szeptember 30-ig lebonyolítjuk.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

52/2009. (VIII.27.) 125. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvoda működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

 1.         a 2009/2010. oktatási év kezdetéről szóló tájékoztatót         elfogadta.

 2.         a Sajószögedi Óvodában engedélyezi a max. csoportlétszám         túllépését az alábbiak szerint:

  •                 1. csoport: 25 főről 30 főre

  •                 2. csoport: 25 főről 30 főre bővülhet.

Felelős: Ládi Balázs polgármester, Kovács Györgyné intézményvezető

Határidő: azonnal

- 3 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

53/2009. (VIII.27.) 125. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvoda működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a Sajószögedi Óvoda Pedagógiai Programját az előterjesztett kiegészítéssel egységes szerkezetben egyhangúlag elfogadta.

Felelős: dr. Boros István, Kovács Györgyné intézményvezető

Határidő: azonnal

dr. Boros István jegyző: Az Óvoda Alapító Okiratának módosítása szükséges, hogy nagyobb eséllyel tudjunk pályázni képességkibontakoztató és integrációs felkészítésre és óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására. Ehhez szükséges az Okiratban két szakfeladat részletezése, és ha most megtörténik a módosítás, akkor a tavaszi pályázaton már részt tudunk venni.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

54/2009. (VIII.27.) 125. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Óvoda működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

 1.         A Napköziotthonos Óvoda Sajószöged Alapító Okiratát az         előterjesztésnek megfelelően módosítja.

 2.         A módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot         elfogadja.

(Alapító Okirat a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

- 4 -

Ládi Balázs polgármester átadta a szót Vaszilkó Tiborné iskola-igazgatónak.

Vaszilkó Tiborné: A tájékoztatóban szereplő létszámok már változtak, mivel lezajlottak a javító vizsgák. A tanítási év 161 fővel és maximális osztálylétszámmal indul, a számított létszám 198 főre módosult. A Közoktatási törvényben meghatározott maximális létszámot 3. évfolyamon 26 főről 28 főre szeretnénk emelni, ehhez kérem a Képviselő-testület hozzájásulását.

Nőtt a halmozottan hátrányos gyermekek létszáma is, 44 főről 50főre emelkedett, valamint nőtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

55/2009. (VIII.27.) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Iskola működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

 1.         a Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú         Művészetoktatási Intézmény 2009/2010-es oktatási év         kezdetéről szóló tájékoztatóját elfogadta.

 2.         A tanévben indítható osztályok számát nyolc tanulócsoportban,         a napközis csoportok számát két tanuló csoportban állapítja         meg.

 3.         Harmadik évfolyamon hozzájárul a maximális létszám         átlépéséhez, az osztálylétszámot 28 főben állapítja meg.

Felelős: dr. Boros István jegyző, Vaszilkó Tiborné iskola-igazgató

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: A mai gazdasági helyzetben a 300 adagos konyha önerőből történő megvalósítása nem lehetséges. Lehetőségünk lenne a Napköziotthonos konyhát vállalkozásba kiadni. Számításaink szerint ez 4 millió forint megtakarítást jelentene évente. Ezt a döntést szeptember 28.-ig meg kell hoznunk, mivel ez a határideje, hogy pályázni tudjunk a végkielégítésekre a létszámcsökkentéses pályázaton belül.

Kovács József: Ez a lépés nem járhat színvonal csökkenéssel. Ott dolgozóknak mi lesz a sorsuk?

Ládi Balázs polgármester: Alapvető kiindulópont, hogy színvonalcsökkenéssel nem járhat. A foglalkoztathatósággal kapcsolatban nem lehet egy vállalkozó kezét megkötni. Javaslom, hogy a Településfejlesztési, Üzemeltetési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja meg a konyha működésével kapcsolatos alternatívákat.

- 5 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetértett és felkérte a Településfejlesztési, Üzemeltetési, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Napköziotthonos konyha működésének racionizálását tárgyalja meg.

2./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról, az I. félévi pénzügyi gazdálkodás tapasztalatai

Ládi Balázs polgármester: A teljesítések időarányosak, a szignifikáns eltéréseket írásban megindokoltuk. A nehéz gazdasági helyzet ellenére az intézményeket a megszokott jó színvonalon működtetjük. A II. félévre tervezett beruházások közé javasolja a Pénzügyi Bizottság beemelni a Polgármesteri Hivatal felújítását, az erre vontakozó tervet és árajánlatot Bizottság tagjai megtárgyalták.

Tóth József: A Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a Polgármesteri Hivatal felújítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

56/2009. (VIII.27.) 1070. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az Önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.

2. Beemeli a II. félévi beruházások közé a Polgármesteri Hivatal felújítását. A felújítás forrásaként a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás 3 millió forint visszatérítendő támogatást vesz igénybe.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajátásáról

Ládi Balázs polgármester ismertette a lejárt határidejű határozatokról szóló előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 6 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

57/2009. (VIII.27.) 52. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Képviselő-testület működése

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Indítványok, javaslatok képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester tájékoztatta a lakosságot és a Képviselő-testületet, hogy szeptember 23.-án szerdán reggel 6 órától lomtalanítás lesz.

Ládi Balázs polgármester ismertette a Borostyán Klub és a Polgárőrség támogatási kérelmét és javasolta az 50 ezer forint támogatás adományázását mindkét civil szervezet részére.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

58/2009. (VIII.27.) 1149. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Civil szervezetek támogatása 2009.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a Borostyán Klub részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 7 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

59/2009. (VIII.27.) 1149. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Civil szervezetek támogatása 2009.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a Polgárőrség részére 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: A Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására van szükség a Társulás székhelyének változása miatt.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

60/2009. (VIII.27.) 6. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás működése

1./ A Társulási megállapodás I. fejezet (Általános Rendelkezések) 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

        3. A Társulás székhelye: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/b. szám.

2./ A Társulási Megállapodás 4. sz. melléklete – a Társulás Hivatalának Ügyrendje – I. Általános Rendelkezések fejezetének 2./ pontja az alábbiak szerint módosul:

        2./ Székhelye:         3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/b. szám

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 8 -

dr. Boros István jegyző: A Településrendezési Tervünk lehetőséget biztosít arra, hogy a Bábai út páratlan oldalán lévő telkeket belterületbe lehessen csatolni. Ezzel a lehetőséggel egy ügyfél élt is, belterületbe csatolta telkét, és kérelmet nyújtott be, hogy az ingatlanon lévő háznak házszámot adjunk. Helyszíni szemle alapján javaslom a 33. számot.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

61/2009. (VIII.27.) 62. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, Bábai út 974. hrsz.-ú ingatlan ház számozása

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sajószöged belterület 974. hrsz. alatti lakó házat az alábbiak szerint beszámozza:

Település

Helyrajzi                         szám

Utca                         és házszám

Sajószöged

974

Bábai                         út 33.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Értestül: Földhivatal, Okmányiroda

Ládi Balázs polgármester: Döntenünk kell a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatásáról szóló pályázat beadása előtt a sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésének racionalizálásáról. Javaslom, hogy a konyha létszámát csökkentsük három fővel.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

- 9 -

62/2009. (VIII.27) 26. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésének racionalizálása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési intézményei létszám helyzetének és az intézmények közötti létszám - és álláshely – átcsoportosítás lehetőségének megvizsgálása után, a sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban Intézmény) működésének racionalizálása érdekében 2009. évben létszámcsökkentést hajt végre.

E döntés egy fő közalkalmazotti álláshely megszüntetésével jár.

Az önkormányzati Intézmény 2008. évre jóváhagyott létszámcsökkentés előtti intézményi szintű létszám adata 26 fő.

Az önkormányzat szintű összesített létszám adata 79 fő

Döntés utáni intézményi szintű adata 21 fő, önkormányzat szintű intézmények összesített létszámadata 72 fő.

A 2009. évre tervezett intézményi létszámadata 25 fő, önkormányzat szintű összesített létszámadata 73 fő.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására nincs lehetőség.

A Képviselő-testület felhatalmazza Ládi Balázs polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 5. számú mellékletének 9. pontja alapján pályázatot nyújtson be a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatására.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Kovács József: Szatmárcsekével a testvértelepülési kapcsolat létesítéséről szóló megállapodás aláírásra került a hétvégén. 14 fős delegációval mentünk és a szilvalekvár főző versenyen 52 település közül 2. helyezést értük el.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Kovács József települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

- 10 -

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Kovács József

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő