J e g y z ő k ö n y v

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 28-án megtartott

         rendkívüli üléséről

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor,

              Okváth Dezsőné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési

                 képviselők,

Az ülésről igazoltan távol maradt: Orliczki Frigyesné települési képviselő

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen elfogadott rendelet száma, tárgya:

23/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról szóló

     14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ a.) Tájékoztató a Miskolc Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium tanácsüléséről

    b.) Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati

         rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

1./ Napirend: a.) Tájékoztató a Miskolc Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium

                            tanácsüléséről

                     b.) Javaslat a köztisztaság fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati

                           rendelet módosítására

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Konzorcium tanácsülésének napirendjén arról a közbeszerzési eljárásról volt szó, aminek a lefolytatásával az önkormányzatok Emődöt bízták meg. Sajószöged és még 5 tagönkormányzat ezt az eljárást már 2011 decemberében lefolytatta. A mostani közbeszerzési eljárás 2012. december 31-től 2022. december 31-ig került kiírásra, mert január 1-től már nem lehet akármilyen árat megállapítani. Mivel így szavazták meg a polgármesterek, ez ellen már nem lehet mit tenni. Viszont nekünk érvényes közszolgáltatási szerződésünk van. Kérték, hogy esetleg lépjünk vissza ettől, de mondtam, hogy erről szó sem lehet, ragaszkodunk ahhoz, amit már megkötöttünk. Végül megegyeztünk, hogy Sajószöged és a másik 5 önkormányzat nem tartozik az új közbeszerzési eljárás hatálya alá.

- 2 -

Az AVE ügyvezető igazgatójától háromszor kérdeztem meg, hogy miért nem alkalmazzák a törvény átmeneti rendelkezéseit, mely szerint a december 31-én érvényes díjat csak 4,2%-kal lehet emelni, magasabb emelés esetében a Magyar Energia Hivatalhoz kell fordulni, de az volt a válasz, hogy majd összehívják az AVE igazgató tanácsát.

A szavazásnál nem fogadtam el a díjemelést, a közbeszerzéssel kapcsolatos szavazásnál pedig tartózkodtam, mert véleményem szerint nincs közünk hozzá.

A törvény záró rendelkezései között szerepel, hogy 2014. január 1-től csak nonprofit gazdálkodó szervezet lehet majd közszolgáltató.

Január 1-jével megszűnik az önkormányzat díjképzési jogköre, ezért módosítanunk kell a helyi rendeletünket.

Vanyó István: gratulálok, kihoztad, amit ebből a helyzetből ki lehetett hozni. Nem adtak tisztességes árajánlatot.

dr. Boros István címzetes főjegyző: mivel itt bonyolítja a helyzetet, hogy a Hejőpapi hulladéklerakó ISPA támogatással készült, ezért előfordulhat, hogy perre fog menni az AVE Kft.

                Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Miskolc Térségi

                Hulladékgazdálkodási Konzorcium tanácsüléséről tartott tájékoztatót

                egyhangúlag tudomásul vette és egyhangúlag 6 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta

                23/2012.(XII.28.) önkormányzati rendeletét a köztisztaság

                fenntartásáról szóló 14/2003.(XII.18.) önkormányzati rendelet

                módosításáról.

                /A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály                                                         dr. Boros István

polgármester                                                                 címzetes főjegyző