6/2016.         (II.26.) önkormányzati rendelet mellékleteSajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

 

1.§ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet 13.§-a a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:

 

  „(3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a törzsvagyon részét képező sajószögedi 952 helyrajzi számú 1572 m2 „kivett sajáthasználatú út” e rendelet 1. mellékletében jelölt 23,8 m2-es része közfeladat ellátását nem szolgálja, ezért a törzsvagyon köréből kivonja.”

 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

k.m.f.

 

 

 

  dr. Boros István        sk.                                dr. Gulyás Mihály sk.                                    címzetes főjegyző                                        polgármesterKihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. február 26.

 

Sajószöged, 2016. február 26.

 

 

   dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

„1. melléklet

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló

2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelethez