Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 19-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Biri László, Karaffa Gábor települési képviselők

 

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, dr. Lukács Fatime háziorvos, Berecz Róbert ügyvezető Községüzemeltetési Kft.

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

87/2018.(XII.19.) Tárgy: Orvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díjának emelése

88/2018.(XII.19.) Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

89/2018.(XII.19.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

90/2018.(XII.19.)Tárgy:Berecz Róbert, Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

91/2018.(XII.19.) Tárgy: Belső ellenőrzési terv (2019. év) jóváhagyása

92/2018.(XII.19.) Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

93/2018.(XII.19.) Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjmértékének felülvizsgálata

94/2018.(XII.19.) Tárgy: A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

9/2018.(XII.27.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

melléklet: határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz

melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

melléklet: rendelet tervezet a 6. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz

melléklet: határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz

 

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

 

Napirend:

1./ Tájékoztató a háziorvosi ellátás működéséről.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

dr. Lukács Fatime háziorvos

 

2./Javaslat a Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

 

3./ Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. munkájáról, javaslat a Községüzemeltetési

Kft. ügyvezetője és alkalmazottai jutalmazására.

Előterjesztő: Berecz Róbert ügyvezető

Tóth Béla Felügyelő Bizottság elnöke

 

4./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési tervével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adókkal kapcsolatos bevételek alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet

elfogadására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

7./ Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben szereplő

díjak felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

8./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

9./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

 

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

 

1./Napirend: Tájékoztató a háziorvosi ellátás működéséről.

 

dr. Lukács Fatime háziorvos: November 01-én vettem át a praxist nagyon sok segítséget kaptam az Önkormányzattól szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, hogy megszavazták az orvosi rendelő felújítását a sok segítséget, támogatást. Az ÁNTSZ ellenőrzés megállapított kisebb hiányosságokat, ezeket pótoltuk.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót tudomásul vette.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tiszaújváros Polgármesterétől kaptunk egy tájékoztató levelet. Az orvosi ügyeleti tevékenységet végző orvosok díjához történő önkormányzati hozzájárulást 2019. március 01. naptól 77 Ft/fő/hó-ról 125 Ft/fő/hó összegre javasolják emelni. Javaslom, hogy 2019. januárban döntsön erről a képviselő-testület, mivel Polgármester úr a többi önkormányzat polgármesterével nem tudott még egyeztetni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

87/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Orvosi ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok díjának emelése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújvárosi Központi Alapellátási orvosi ügyelet feladatának ellátásában résztvevő orvosok díjához történő önkormányzati hozzájárulás emeléséről szóló döntést elnapolja és felkéri a polgármesterét, hogy az ügyeleti ellátással érintett önkormányzatok polgármestereivel egyeztessen, egységes álláspont kialakítása érdekében.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

2./Napirend: Javaslat a Tisza-Party Food Kft. közétkeztetési szerződésének meghosszabbítására.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Az év vége közeledtével lejár a Tisza Party Food Kft szerződése javaslom, hogy a szerződést 2019.december 31-ig hosszabbítsuk meg. Néhány panasz érkezett a szolgáltatás minőségére, de ez minden menzán így van, összességében elégedettek lehetünk a szolgáltatással.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

88/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul vette és a Tisza Party Food Kft. (3599 Sajószöged, Petőfi út 13.) a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és dolgozóinak közétkeztetésére vonatkozó szerződését 2019. december 31-ig meghosszabbítja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./Napirend: Beszámoló a Községüzemeltetési Kft. munkájáról, javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője és alkalmazottai jutalmazására.

 

Berecz Róbert ügyvezető részletesen beszámolt a községben, illetve a Kft. telephelyén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2019. évre tervezett munkálatokat.

 

Tóth Béla települési képviselő, a Felügyelő Bizottság elnöke: a Bizottság a Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámolót és a jutalmazásukra vonatkozó határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

89/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester ismertette a Kft. jutalmazására vonatkozó határozati javaslatot.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

90/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Berecz Róbert a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Sajószöged Községi Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezetőt a 2018. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként két havi munkabérüknek megfelelő jutalomban részesítse.

A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kft. négy munkavállalóját egy havi munkabérüknek megfelelő jutalomban részesítse. Az Önkormányzat az ehhez szükséges összeget a Kft. számlájára utalja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester; Berecz Róbert ügyvezető

Határidő: 2018. december 31.

 

4./Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési tervével kapcsolatos döntésekre.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Javaslom az írásos előterjesztésnek illetve a határozati javaslatnak megfelelően elfogadni a 2019.évi belső ellenőrzési tervet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

91/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belső ellenőrzési terv (2019. év) jóváhagyása

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

A Képviselő-testület Sajószöged Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja és felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2019. december 31.

 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018-2022 évekre vonatkozó Stratégiai Ellenőrzési Terv módosítást nem igényel, azt hatályában változatlanul fenntartja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

5./Napirend: Beszámoló az adóigazgatási feladatok ellátásáról, a helyi adókkal

kapcsolatos bevételek alakulásáról.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az elmúlt évekhez hasonló tartalommal és minőségben a szokásos táblázatokat használva küldtem ki a beszámolót a bevételek alakulásáról. Folyamatosan nőnek a bevételek. Jó évet zárunk úgy érzem, hogy sikerült az adómértékeket úgy behatárolni, hogy az adózók számára nem okoz nagy terhet. A jövő évre vonatkozóan nem javaslok helyi adóemelést.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

92 /2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

6./Napirend: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati

rendelet hatálybalépéskori szövegére.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A múltkori képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk azóta sikerült tisztázni néhány kérdést. A kimaradó tényállások nem szerepelhetnek, mert magasabb szintű jogszabályok már szankcionálják azokat.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta A Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló

szóló 9/2018 (XII.27.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

7./Napirend: Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben

szereplő díjak felülvizsgálatára.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A temetkezésekről szóló törvény írja elő, hogy a képviselő-testület évente köteles felülvizsgálni a rendeletében szereplő díjakat. Nem javaslom ezeknek a díjaknak az emelését.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

93/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet díjmértékének felülvizsgálata

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a 16/2016.(XII.18.) sz. rendeletében szereplő díjmértékeket felülvizsgálta és azokat változtatás nélkül, hatályukban fenntartja.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

8./Napirend: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

módosítására

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Folyik az ÁSZ utóellenőrzése és továbbra is hiányosságnak jelölték meg, hogy a költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370. kormányrendelet 9.§ szakasza szerinti információs és beszámolási rendszerek működtetése nincs világosan meghatározva az SzMSz-ben. Szerintem igen már egyszer tettünk ilyen jellegű módosítást, de úgy látszik az ÁSZ-nak ez kevés volt.

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

94/2018.(XII.19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószögedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Polgármesteri Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Hivatali SzMSz) az alábbiak szerint

módosítja: A Hivatali SzMSz kiegészül a következő VI. A. fejezettel:

 

 

 

VI. A. Az információs rendszerek vertikális és horizontális működtetése

 

A jegyző gondoskodik

a Hivatal vezetése és az Önkormányzat intézményei,

a Hivatal vezetése a szervezeti egységek,

a szervezeti egységek egymás közötti kommunikációjának áramlásáról

Ezek megvalósítása érdekében a következő típusú kommunikációs csatornákat működteti:

értekezletek és megbeszélések különböző formái, napi (esetleg informális)

kapcsolattartás,

írásos anyagok köröztetése,

belső telefon- és számítógépes hálózat (e-mail, információs portál)

belső szabályzatok,

belső továbbképzések, tapasztalatcserék, rendezvények, csapatépítő téringek.

 

Értekezletek, megbeszélések, napi kapcsolattartás

 

a.) A Polgármesteri Hivatal szükség szerinti rendszerességgel de legalább minden hónap első hétfőjén tart munkaértekezletet a polgármester, a jegyző az ÁMK igazgató, a gazdasági vezető és az anyakönyvvezető részvételével. Az értekezleten megbeszélésre kerülnek a folyamatban lévő feladatok, a szervezési és vezetési problémák, a kirívó esetek elemzése és értékelése.

b.) Az értekezletet követően a jegyző teljesítési határidőkre és ügyintézői szintre bontja a szervezeti egységet érintő feladatokat (csoport szintű értekezletek keretében) A kiosztott feladatok változtatására és felülvizsgálatára szükség esetén akár napi rendszerességgel is lehetőség van. A feladatok megoldásának ellenőrzése, számonkérése és értékelése a jegyző által a megadott határidőt követő napon, illetve folyamatosan történik.

c.) A polgármester és a jegyző a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jelentős körét érintő

kérdésekben összapparátusi értekezletet tartanak.

A napi, operatív működés során felmerült problémákkal, nehézségekkel az ügyintézők a jegyzőt keresik meg.

 

A szervezeti egységek együttműködésük szükségessége esetén a jegyző koordinálásával meghatározzák a közös feladatot, a feladat ellátásának mikéntjét és a jegyző kijelöli a szervezeti egységekben eljáró ügyintézőket, akik ezt követően közvetlenül tartanak kapcsolatot egymással.

 

 

Az írásos anyagok köröztetése

A Polgármesteri Hivatal belső kommunikációját támogatják a különböző jellegű információkat tartalmazó körlevelek, amelyeket közvetlenül az ügyintézők vesznek át elektronikus formában és elektronikus tértivevény visszaküldésével igazolják annak átvételét.

 

Belső telefon- és számítógépes hálózat

A belső telefonhálózat és a hálózatban működő számítógépes rendszer biztosítja a teljes körű kommunikáció lehetőségét a Polgármesteri Hivatalon belül.

 

Belső szabályzatok, munkaköri leírások

A jogszabályi előírások alapján készült szabályzatok alapot nyújtanak a pontos munkavégzéshez.

 

A belső továbbképzések, tapasztalatcserék, rendezvények, csapatépítő tréningek.

A megszerzett tudás továbbadásával, a hivatali dolgozók részére lehetőség nyílik kapcsolatépítésre, a naprakész tudás megszerzésére, a már máshol elért eredmények, kidolgozott folyamatok, jó gyakorlatok megismerésére és azok napi munkavégzés során történő hasznosítására.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2018. január 01.

 

 

9./Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet 2018. december 12-én 7.000.000 Ft-ot Polgármesteri utasításra felbontottuk a lekötött Otp Tőkegarantált befektetési jegyekből. Az utasítást a honlapon közzétettük.

 

 

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

8