Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Biri László, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, települési képviselő, Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Bánné Bodolai Marianna ÁMK. Igazgató, Bacsinszkiné Tari Tímea Igazgató helyettes

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

 

46/2018. (VIII.30.) Tárgy: Sajószögedi ÁMK működése

47/2018. (VIII.30.) Tárgy: Sajószögedi Óvoda gyermeklétszáma

48/2018. (VIII.30.) Tárgy: 2018/2019. tanévi tankönyv támogatás

49/2018. (VIII.30.) Tárgy: A Sajószögedi Bölcsőde építési közbeszerzési eljárásának

megindítása (TOP -1.4.1-16-BO 1-2017-0018)

50/2018. (VIII.30.) Tárgy: Bíráló Bizottság megbízása

51/2018. (VIII.30.) Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési

  szabályzatáról (SzMSz) szóló 3/2018 (II.05.) önkormányzati

  rendelet 2. függelékének módosítása.

52/2018. (VIII.30.) Tárgy: A „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

53/2018. (VIII.30.) Tárgy: A képviselő-testület 2018. év II. félévi munkaterve

54/2018. (VIII.30.) Tárgy: Községi Testedző Kör támogatása

55/2018. (VIII.30.) Tárgy: Víziközmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve

56/2018. (VIII.30.) Tárgy: Búzavirág Népdalkör részére támogatás nyújtása

57/2018. (VIII.30.) Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

  Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

 

Az ülésen hozott rendeletek száma, tárgya:

7/2018.(VIII.31.) Önkormányzati rendelet a pénzben és természetben nyújtható szociális

  ellátásokról

8/2018.(VIII.31.) Önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei szervezeti és

 működési szabályzatáról szóló 3/2018 (II.05.) önkormányzati rendelet

 módosításáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések, határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: eljárást megindító döntés, ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési Terv a 2.

napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés, előzetes hatásvizsgálati lap a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

6. melléklet: előterjesztés a 6. napirendi ponthoz

7. melléklet: előterjesztések határozati javaslatok a 7. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontot, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ a.) Tájékoztató a 2018/2019 nevelési oktatási év kezdetéről.

Előterjesztő: Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

Bacsinszkiné Tari Tímea Igazgató helyettes

b.) Javaslat a tankönyv támogatásra

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat a Sajószögedi Bölcsőde építési közbeszerzési eljárásának megindítására

(TOP -1.4.1-16-BO 1-2017-0018)

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

3./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati

rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatról szóló

önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

5./ Javaslat „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Javaslat a képviselő-testület 2018. év II. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ a.) Tájékoztató a 2018/2019 nevelési oktatási év kezdetéről.

 Előterjesztő: Bánné Bodolai Marianna ÁMK Igazgató

Bacsinszkiné Tari Tímea Igazgató helyettes

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató: A tájékoztató anyagomban látható hogy mind a három csoport majdnem maximum létszámmal indul ezért kérem a képviselő-testületet, hogy engedélyezze a maximális létszámtól való eltérést mind három csoportnál. Így lehetőségem nyílik hogy az évközben máshonnan érkező gyerekeket is fel tudjam venni az Óvodába.

Köszönöm a fenntartónak a támogató segítségét az ideiglenes Óvoda elkészítésében.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

46/2017.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi ÁMK működése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019 nevelési évről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző, Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

47/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószögedi Óvoda gyermeklétszáma

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést, a gyermeklétszámot 30 fő / csoport állapítja meg.

 

Felelős: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

Határidő: azonnal

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Bacsinszkiné Tari Tímea iskola igazgató helyettes asszonyt az írásos előterjesztés kiegészítésére.

 

Bacsinszkiné Tari Tímea iskola igazgató helyettes:

A nyári hónapokban az iskolánknak megkezdődött a felújítási munkálata, a legnagyobb rekonstrukciós feladatot az iskola udvart érintették. Új kollégák is dolgoznak ettől a tanévtől. A 6. osztályt nagy létszám miatt bontani kellett. Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak a sok segítséget. Szeptemberbe szeretnénk egy átadó ünnepséget rendezni, hogy bemutassuk milyen változások történtek az Iskola területén, szeretettel várjuk a Polgármestert, Jegyző úrat illetve a Képviselő-testület tagjait.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatóját tudomásul vette.

Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató és Bacsinszkiné Tari Tímea iskolaigazgató helyettes elhagyta az ülést.

 

1 b./ Javaslat a tankönyv támogatásra

 Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: kérem a képviselő-testületet, hogy a tankönyv támogatást az elmúlt évek gyakorlata alapján az idén is biztosítsa az Önkormányzat a sajószögedi tanulók részére. A támogatás mértékét középiskolás tanulóknak 7 000 Ft/tanuló, főiskolai-egyetemi hallgatók részére 10 000 Ft/ tanuló összegben javasolom megállapítani, ami két-két ezer forinttal több az előző évi támogatásnál.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

48/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: 2018/2019. tanévi tankönyv támogatás

 

A Képviselő-testület kérelemre tankönyv támogatást nyújt a 9. évfolyam felett nappali

tagozaton tanuló középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben

nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak.

 

A támogatás mértéke:

a./ középiskolás tanulók részére 7.000,-Ft/tanuló,

b./ főiskolai-egyetemi hallgatók részére 10.000,-Ft/tanuló.

 

A közép-, vagy felsőfokú tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási

határideje 2018. október 15.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal.

 

 

2./ Javaslat a Sajószögedi Bölcsőde építési közbeszerzési eljárásának megindítására

(TOP -1.4.1-16-BO 1-2017-0018)

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: Korábban már nyilvánosságra hoztuk, hogy teljesen új bölcsödét építünk, a beruházás értéke nettó 170.000.000,-Ft. Ugyan azokat a vállalkozókat kértük fel ajánlattételre, akik az Óvoda felújításánál már beadták az ajánlatukat. A Bíráló Bizottság is változatlan formában fog működni a jegyző úr elnökségével a gazdasági vezető és Kalászi István üzemmérnök közreműködésével. Az eszközbeszerzésre majd egy külön eljárást kell indítani. A közbeszerzési tervünket is módosítani kell ennek megfelelően.

Ismertette az eljárást megindító döntését.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

49/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének módosítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.

(A melléklet a jegyzőkönyv melléklete)

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

50/2018.(VIII.30.) képviselő-testület határozat 

Tárgy: Bíráló Bizottság megbízása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a Sajószöged Zöld Sziget Bölcsőde építési közbeszerzési eljárásával kapcsolatos eljárásban a Bíráló Bizottság tagjait az előterjesztésnek megfelelően bízza meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

3./ Javaslat a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló önkormányzati

rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az illetékes bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

 

Karaffa Gábor Szociális és egészségügyi bizottság elnöke: A Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő testületnek a rendelet-tervezetet.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

 

4./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatról szóló

önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Technikai változtatásról van szó a képviselő-testületi ülés kezdési idejének módosítása illetve 2. függelékben a településképviselők névjegyzéke van Okváth Dezsőné helyére Biri László úr kerül az adataival. A függeléket határozattal kell módosítani.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról (SzMSz) szóló 3/2018 (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2018.(VIII.31.) önkormányzati rendeletét

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

 

51/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018

(II.05.) önkormányzati rendelet 2. függelékének módosítása.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelete 2. függeléke helyébe e határozat melléklete lép.

 

51./2018. (VIII.30.) határozat melléklete

 

„2. függelék

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 3/2018.(II.05.) önkormányzati rendelethez

 

Települési képviselők névjegyzéke

 

dr. Gulyás Mihály polgármester Sajószöged, Ady Endre út 8/A.

Tel.sz.: 20/4690-276

e-mail cím:

 

Vona Tamás alpolgármester Sajószöged, Vasút út 55.

Tel.sz.: 70/576-8527

e-mail cím: ">

 

Hegyi József képviselő Sajószöged, Ady E. út 20/A.

Tel.sz.: 20/254-1981

e-mail cím:

 

Biri László képviselő Sajószöged, Csokonai út 3.

Tel.sz.: 70/373-9161

e-mail cím:

 

Orliczki Frigyes Ferencné képviselő Sajószöged, István út 10.

Tel.sz.: 20/4746-524

e-mail cím:

 

Tóth Béla képviselő Sajószöged, OVIT Ltp. II. ¼.

Tel.sz.: 70/340-5743

e-mail cím:

 

Karaffa Gábor képviselő Sajószöged Kossuth út 3.

Tel.sz.: 20/974-7311

e-mail cím:

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

5./ Javaslat „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A mutató számok alapján 144 m3 -re  tudunk beadni pályázatot. Független a Szociális tűzifa pályázattól és október 15.-ig lehet benyújtani formanyomtatványon a kérelmeket azoknak, akik nem részesültek rezsicsökkentés jogcímen támogatásban. A jogosultakat célzottan tájékoztatjuk a lehetőségről, illetve az önkormányzat honlapján is megtalálható lesz a nyomtatvány. Aki kizárólag villannyal fűt nem részesülhet a támogatásban.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

52/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: „Szociális tűzifa támogatás” pályázat benyújtása

 

Sajószöged Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa vásárláshoz (kemény, lombos fafajta) támogatást igényel. Az igényelt mennyiség 144 m3, ennek elnyerése esetén a képviselő-testület 144.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 182.880 Ft - kisebb mennyiség esetén 1.000 Ft/m3 + 27% ÁFA – saját forrást biztosít költségvetésének szociális előirányzata terhére.

A képviselő-testület kijelenti, hogy a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 7/2018.(IX.01.) önkormányzati rendelete 10.§ (5) bekezdésének megfelelően a szociális tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

6./ Javaslat a képviselő-testület 2018. év II. félévi munkatervére.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester : A napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítést nem szeretnék tenni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

53/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. II. félévi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 

 Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

 Határidő: azonnal

 

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

a./

Kovács Tamás KTK. elnöke:

A képviselő-testület kiegészítő támogatását szeretnénk kérni évi 500.000 Ft-ra lenne szükségünk, tekintettel arra hogy a pálya karbantartási, fűnyírási munkáit az Egyesület végzi. Szeretnénk a jogot megkapni arra, hogy az Önkormányzat helyett az Egyesület értékesítse a reklámfelületeket ezzel is növelve a bevételünket.

 

Biri László települési képviselő: Szerencsésebb lett volna, ha szerződésmódosításra vonatkozó pontok konkrétan megszövegezve kerülnek a testület elé.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Egyetértek a képviselő úrral és javaslom, hogy bontsuk ketté a kérelmet. A képviselő-testület döntsön a kért kiegészítő támogatásról, de a szerződés módosításáról csak a konkrét javaslat ismeretében. Ezt úgy kellene meg tenni, hogy a polgármester ellenjegyzésével az Egyesület bérbe adhatja a reklámfelületeket, illetve köthet közvetlenül szponzori szerződést a sportkör támogatására.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

54/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Községi Testedző Kör támogatása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Sajószögedi Községi Testedző Kör éves támogatási keretét 500.000 Forinttal

megemeli.

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az objektumok, reklám felületek bérbeadásával kapcsolatos szerződésmódosításra vonatkozó részek megszövegezéséhez működjön közre és a módosításra vonatkozó javaslatot a Testedző Kör elnökével terjesszék a képviselő-testület elé.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester, dr. Boros István címzetes főjegyző,

Kovács Tamás Községi Testedző Kör elnöke

 

Határidő: azonnal, illetve a soron következő ülés

 

b./

 dr. Boros István címzetes főjegyző: a Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozó javaslatot megkaptuk az ÉRV-től. Javaslom az előterjesztés szerinti nyilatkozatok megtételét.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

55/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Víziközmű 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszaújváros térsége szennyvízrendszer (Sz-86-B-2) megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában kijelenti, hogy a 2019-2033 évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Tervben foglaltakkal egyetért, nem kíván észrevételt tenni, beruházási feladatok megvalósítását nem tervezi. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a fentiek szerinti nyilatkozat megtételére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

c./

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Búzavirág Népdalkör kérelmet nyújtott be a rendszeresített pályázati lapon, 50 000 Ft-ot kér kirándulásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

56/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Búzavirág Népdalkör részére támogatás nyújtása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott kérelem alapján 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a Búzavirág Népdalkör részére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Ismertette a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyására vonatkozó megkeresést.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

 

 

 

 

57/2018.(VIII.30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási

 Megállapodás módosításának jóváhagyása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testület az új tagok csatlakozására vonatkozóan, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által hozott 11/2018. (VIII.29.) számú TT határozatban foglaltak szerint egyetért.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testület a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetben foglalt, újraszövegezett Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Társulási Megállapodás aláírására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2018. november 1.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

 polgármester címzetes főjegyző