Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 22-én megtartott ünnepi üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Okváth Dezsőné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 10 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat az Idősek Napjának megrendezésére, idősek, rokkantak támogatására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat a Közfoglalkoztatási Terv módosítására

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat az Idősek Napjának megrendezésére, idősek, rokkantak támogatására

Ládi Balázs polgármester: A minden évben hagyományként megtartott Idősek Napja ebben az évben november 27.-én kerül megrendezésre a Művelődési Házban mint mindig vacsorával, élő zenével, tánccal. Idősek Napja alkalmából az Önkormányzat költségvetése terhére a sajószögedi 60. életévüket betöltött nők és a 62. életévüket betöltött férfiak részére négyezer forint egyszeri pénzbeli támogatást nyújt. Ezt a korhatárt be nem töltött, de 67%-ban vagy annál nagyobb mértékben rokkant nyugdíjasok részére szintén négyezer forint egyszeri támogatást nyújtunk.

Kérdés hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

        

68/2009. (X. 22.) 1231. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek Napjának megrendezése, idősek, rokkantak támogatása

  1.         Az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata         terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és         életvitelszerűen a községben tartózkodó 60. életévüket         betöltött nők és 62. életévüket betöltött férfiak részére         jövedelemtől független egységesen 4.000,-Ft/fő, azaz Négyezer         forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt.

  1.         A fenti korhatárt be nem töltött, de 67%-ban, vagy annál nagyobb         mértékben rokkant nyugdíjasok részére szintén 4.000,-Ft/fő         egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület.

  1.         A hagyományos Idősek Napjának megrendezésére 2009. november         27.-én a Művelődési Házban kerül sor.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Javaslat a Közfoglalkoztatási Terv módosítására

dr. Boros István jegyző: A Közfoglalkoztatási Tervet márciusban fogadtuk el, melynek mellékletei becsült adatokat tartalmaztak. Az év vége közeledtével tudjuk már a pontos számokat, ezért kerül módosításra a Terv.

- 3 -

dr. Boros István jegyző ismertette a Közfoglalkoztatási Terv módosításának pontos adatait.

Kérdés hozzászólás nem volt.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

        

69/2009. (X. 22.) 222. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közfoglalkoztatási Terv módosítása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közfoglalkoztatási Terv módosítását az előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag elfogadta.

(A Közfoglalkoztatási Terv a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Felelős: dr. Boros István jegyző

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

Ládi Balázs polgármester: A járdaprogramot az Ady Endre úttal kezdtük, mert nagyon nagy itt a gyalogos forgalom, gyakran az úton közlekednek, itt a legnagyobb a balesetveszély. Az Ady út befejezése után a felújításokat folytatni fogjuk a Településfejlesztési Bizottság tervezetének megfelelően.

A Művelődési Ház mögötti illegális hulladéklerakó felszámolására pályázatot nyertünk. A pályázat összegéből viszont teljes mértéken nem tudjuk megoldani a felszámolást, ezért szelektálni akarjuk a hulladékot. A kőtömböket kőőrlővel helyben akarjuk feldolgozni, melyet a zártkerti utak feljavítására használnánk. A háztartási hulladék kerülne csak a AVE által fenntartott Hejőpapi hulladéklerakóba, ahol egy tonna szemét kezelése 5.000,-Ft. A jelenlegi hulladék 1300 tonna, aminek kezelési díja nem fedezné a pályázaton nyert összeget, ezért szükséges a szelektálás.

A Leaderen belüli 4-es tengely pályázatainak benyújtási határideje november 16-ra módosult. Itt szeretnénk pályázni a községi rendezvényekre. 3-as tengelyen belül térségi telekommunikáció fejlesztésére pályáznánk, egy beltéri vagy kültéri internetes terminál elhelyezésére, így minden lakos, vagy esetleg sajószögeden áthaladó személy hozzájuthatna az internethez. Ennek a pályázatnak a beadási határideje november 16.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

- 4 -

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

70/2009. (X. 22.) 1320. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: LEADER Pályázat benyújtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

egyhangúlag támogatja, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az ÚMVP IV. (LEADER) tengely „Térségi telekommunikáció kialakítása és hasznosítása” célterületre.

Az önkormányzat a fejlesztéshez a szükséges önerőt + ÁFA biztosítja.

A fejlesztés, a terminál telepítése az önkormányzat kulturális intézményében, Művelődési Ház és Könyvtárban (3599 Sajószöged, Ady Endre út 2. Hrsz. 3.) történik.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

71/2009. (X. 22.) 1320. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: LEADER IV. tengely pályázat benyújtása

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az ÚMVP IV. tengely (LEADER) „ Kulturális, sport és gasztronómiai rendezvények” célterületen belül a 2010. évben megrendezendő Falunapok támogatására.

Az Önkormányzat a fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt az ÁFA-val együtt biztosítja.

A rendezvény várható bruttó költsége nem lehet több 7 M Ft-nál.

A program összeállításával és lebonyolításával a helyi Művelődési Ház és Könyvtára intézményvezetőjét bízza meg.

A rendezvény költségvetésének összeállításához, a fellépők költségeinek és az előadók tiszteletdíjának meghatározásához árajánlatot kell kérni a Derkovits Kulturális Központtól (3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.) és Veres Lajos műsorszervezőtől (3524 Miskolc, Hajós Alfréd út 32. fsz. 4.).

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Vona Tamás települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

- 5 -

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Vona Tamás

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő