Sajószöged Önkormányzat

Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-én megtartott üléséről

Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, Bakos Gábor, Fenyvesi Rudolfné, Kovács József, Kovács László, Mihalcsik Balázsné, Tóth József, Vona Tamás, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők,

dr. Boros István jegyző

Igazoltan távol maradt: Okváth Dezsőné települési képviselő.

Ládi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 9 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószöged Önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékesítéséről szóló

  8/2008.(II.14.) sz. határozat módosítására.

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

2./ Javaslat az Idősek Napjának megrendezésére, idősek, rokkantak támogatására.

  Előterjesztő: Ládi Balázs polgármester

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

- 2 -

1./ Napirend: Javaslat a Sajószöged Önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékesítéséről szóló 8/2008. (II.14.) határozat módosítására.

Ládi Balázs polgármester ismertette a 2008. február 14.-i határozatot, és az eladási árak módosítását javasolta az alábbi indokok alapján: A gazdasági válság egyik közvetlen hatása, hogy befagyott az ingatlanpiac, esnek az árak. Az iparűzési adóbevételünk viszont az adóerőképességünkhöz képest is „túl jól” alakult, ezért, hogy ne legyen elvonás mindenképpen felhalmozási bevételt kell realizálnunk még ebben az évben. Így nem várhatunk a kereslet élénkülésére az ingatlanok eladásával, engednünk kell az árból. Javaslom az eredeti nettó árajánlatokat az ÁFA értékével csökkenteni. Ennek megfelelően 3,2; 3; 3; 3,5 és 4,5 millió + ÁFA lenne a telkek irányára.

Kovács József: Javaslom, hogy a telkeket jól láthatóan tűzzük ki, valamint többször hirdessük meg az újságokban.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Sajószöged Önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékesítéséről szóló 8/2008. (II.14) sz. határozat módosításáról az alábbi határozatot hozta:

58/2008.(X.22.) 1249. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged Önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek értékesítéséről szóló 8/2008. (II.14.) sz. határozat módosítása

Sajószöged Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő öt építési telek értékesítéséről szóló 8/2008. (II.14.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A 965/1 hrsz-ú, 913 m2 építési telket 3,2 millió forint + ÁFA,

a 965/2 hrsz-ú, 900 m2 építési telket 3 millió forint + ÁFA,

a 965/3 hrsz-ú, 900 m2 építési telket 3 millió forint + ÁFA,

a 965/4 hrsz-ú, 900 m2 építési telket 3,5 millió forint + ÁFA,

a 379 hrsz-ú, 1744 m2 építési telket 4,5 millió forint + ÁFA áron hirdeti megvételre.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

- 3 -

2./ Napirend: Javaslat az Idősek Napjának megrendezésére, idősek, rokkantak támogatására.

Ládi Balázs polgármester: Mint minden évben megrendezésre kerül az Idősek Napja. Idén november 28.-án a szokásos módon, egy kis borral, vacsorával egybekötött műsorral várjuk a szépkorúakat.

Tóth József: A költségvetésben előirányzatot megszavaztuk, fedezete biztosított.

Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Idősek Napjának megrendezéséről, idősek rokkantak 2008. évi támogatásáról az alábbi határozatot hozta:

59/2008. (X.22.) 16. sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Idősek Napjának megrendezése, idősek, rokkantak támogatása.

  1.         Az önkormányzat költségvetésének szociális előirányzata         terhére a sajószögedi állandó lakóhellyel rendelkező és         életvitelszerűen a községben tartózkodó 60. életévüket         betöltött nők és 62. életévüket betöltött férfiak részére         jövedelemtől független egységesen 4.000,-Ft/fő, azaz Négyezer         forint/fő egyszeri pénzbeni támogatást nyújt.

  2.         A fenti korhatárt be nem töltött 67%-ban, vagy annál nagyobb         mértékben rokkant nyugdíjasok részére szintén 4.000,-Ft/fő         egyszeri támogatást biztosít a Képviselő-testület.

  3.         A hagyományos Idősek Napjának megrendezésére 2008. november         28.-án a Művelődései Házban kerül sor.

A testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Ládi Balázs polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Kovács László: Ha jól láttam a kerékpárúton munkálatokat kezdtek.

Ládi Balázs polgármester: Valóban, Tiszaújváros Önkormányzata megkezdte a kerékpárút aszfalt szőnyegének felújítását.

Ládi Balázs polgármester: jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani Dr. Wirtz Ferenc települési képviselőt, aki hozzájárult a nyílt ülésen történő szavazáshoz.

        A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

- 4 -

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

        Ládi Balázs        dr. Boros István        Dr. Wirtz Fernc

        polgármester        jegyző        jegyzőkönyv-hitelesítő