Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Móriczné Vinnai Beatrix főtanácsos, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

70/2014.(IX.11.) Tárgy: A Sajószögedi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata egyetértés céljából történő tárgyalása

71/2014.(IX.11.) Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról

72/2014.(IX.11.) Tárgy: Kovács Györgyné Sajószöged, Sugár út 23. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági tagnak történő megválasztása

73/2014.(IX.11.) Tárgy: Víziközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési terve

74/2014.(IX.11.) Tárgy: Képviselői laptopok tulajdonba adása

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

8/2014.(IX.11.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2014.(IX.11.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztések, rendelet-tervezet, rendelet a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztések, rendelet-tervezet, rendelet a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: előterjesztés és határozati javaslatok a 6. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata egyetértés céljából történő tárgyalására.

  Előterjesztő: Bánné Bodolai Marianna ÁMK igazgató

2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. ( II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Javaslat Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására.

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata egyetértés céljából történő tárgyalására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: írásban mindenki megkapta az előterjesztést. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint egyetértési joga van a fenntartónak. Az SzMSz a jogszabályban foglaltaknak megfelel, tartalmazza azokat az intézményi okiratokat, szervezeti felépítési adatokat, amiket az SzMSz-nek tartalmaznia kell.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

70/2014.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószögedi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata egyetértés céljából történő tárgyalása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal egyetért.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

2./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról.

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: az Önkormányzat az előirányzathoz képest a bevételi oldalon 63,4 %-ot teljesített. Teljes költségvetési bevételek: 128 683 E Ft, a finanszírozási bevételek összesen 36 526 E Ft, így a bevételek összesen: 165 209 E Ft.

A kiadási oldal az előirányzathoz képest 54,24% teljesült, 135 620 E Ft-ot tettek ki a költségvetési kiadások összesen, a finanszírozási kiadások 30 000 E Ft, így a kiadások összesen 165 620 E Ft.

Az I. félévi gazdálkodás eredménye 3 354 E Ft-tal zárult, ez jónak mondható.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót ezekkel az adatokkal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

71/2014.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

3./ Napirend: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnökasszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a módosításra az Óvoda és Művelődési Ház és Könyvtár megszüntetése és az ÁMK alapítása miatt volt szükség. Egy módosítási észrevétel történt, az óvoda ÁFA visszaigénylése miatt 2 464 E Ft-tal módosítani kell az eredetileg elfogadott 2014. évi költségvetési terv fősorait. A kiadás oldalon is módosítani kell 2 464 E Ft-tal, így a költségvetési terv bevételi oldala 202 939 E Ft-ról 205 000 E Ft-ra, a kiadási oldal 249 000 E Ft-ról 252 459 E Ft-ra módosulna. Az egyenleg nem változik, marad a 47 056 E Ft működési hiány, csak a bevétel és kiadás költség változik 2 464 E Ft-tal.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság egyéb javaslatot nem tett, ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2014.(IX.11.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

4./ Napirend: Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: az Mötv. 143.§-a ad felhatalmazást, hogy a testület rendeletet alkosson a közterületek elnevezéséről. A Kormányhivatal szeptember 29-ei határidőt jelölt meg az önkormányzatoknak a rendelet megalkotására. A honlapunkon megtalálható a társadalmi egyeztetés céljából feltett rendelet-tervezet, vélemény eddig nem érkezett.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2014.(IX.11.) önkormányzati rendeletét.

5./ Napirend: Javaslat Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: előző ülésen döntöttünk a Helyi Választási Bizottság póttagjairól, a jelöltállítás során azonban kiderült, hogy összeférhetetlenségi helyzet áll fenn az egyik póttag vonatkozásában Tóth Béla indulása miatt, ezért Tóth Béláné lemondott. Viszont két póttag megválasztása kötelező továbbra is, ezért javaslom, hogy Kovács Györgynét, a volt óvodavezetőt válassza meg a képviselő-testület.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

72/2014.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kovács Györgyné Sajószöged, Sugár út 23. sz. alatti lakos Helyi Választási Bizottsági tagnak történő megválasztása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged községben a Helyi Választási Bizottság tagjának Kovács Györgyné Sajószöged, Sugár út 23. sz. alatti lakost megválasztja.

Felelős: dr. Boros István HVI vezető

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: minden év szeptember 15-ig Gördülő Fejlesztési Tervet kell készíteni és benyújtani az Energetikai Hivatalnak. Egyeztetés után a tervet az ÉRV ZRt. elkészítette az önkormányzat helyett, a terv bármikor módosítható.

Ebben a formában és tartalommal elfogadásra javaslom a Gördülő Fejlesztési Tervet, illetve javaslom, hogy a testület nyilatkozzon, hogy megbízza az ÉRV ZRt-t, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé a Tervet az önkormányzat helyett beadja.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

73/2014.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Víziközmű szolgáltatás gördülő fejlesztési terve

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Önkormányzat – mint ellátásért felelős víziközmű szolgáltató - tizenöt évre szóló gördülő fejlesztési tervét az ÉRV Zrt. által összeállított tartalommal és formában a határozat melléklete szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri az ÉRV Zrt.-t arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervet továbbítsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2014. szeptember 15.

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a 2010-es önkormányzati választáskor laptopokat szereztünk be a képviselők munkájának segítésére, a laptopok könyv szerinti értéke 0 Ft.

Javaslom, hogy a laptopok kerüljenek egy jelképes összegért, 1 000 Ft-ért a képviselők tulajdonába.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből,7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

74/2014.(IX.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Képviselői laptopok tulajdonba adása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi önkormányzati választások után a képviselő-testület tagjai számára vásárolt ASUS-KSZF-SX063U 15,6” típusú notebookokat a képviselők tulajdonába adja 1 000 Ft, azaz egyezer forintért.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte a képviselő-testületnek az értékes munkát, amit 2010-ben és 2012-ben célul tűztek ki, azt sikerült megvalósítani.

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző