SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

8/2016. (V.10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) rendelet

módosításáról

 

 

 

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 27.§ (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 

1.§ Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a továbbiakban (Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését:

 

 

a) 352.179 e Ft költségvetési bevétellel

b) 299.174 e Ft költségvetési kiadással

c) 53.005 e Ft költségvetési egyenleggel, ebből 53.005 e Ft működési többlettel

 

állapítja meg.”

 

2.§ (1) Az Ör.

a) 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1 számú melléklete,

b) 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete

lép.

(2) Az Ör.

a) 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete,

b) 2.2 melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete

lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az Ör.

a) 5.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.1. számú melléklete,

b) 5.1.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.1.1. számú melléklete,

c) 5.2. mellékletet helyébe e rendelet 5.2. számú melléklete,

d) 5.2.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.2.1. számú melléklete,

e) 5.3. mellékletet helyébe e rendelet 5.3. számú melléklete,

f) 5.3.1. mellékletet helyébe e rendelet 5.3.1 számú melléklete

lép.

 

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 

dr. Boros István sk.                                        dr. Gulyás Mihály sk.

címzetes főjegyző                                             polgármester

 

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2016. május 10.

 

Sajószöged, 2016. május 10.

 

 

   dr. Boros István sk.

  címzetes főjegyző

A melléklet ide kattintva megtekinthető!