Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: Berecz Róbert ügyvezető igazgató, Jenei Lóránt szolgáltató, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

99/2014.(XII.11.) Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

100/2014.(XII.11.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

101/2014.(XII.11.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. teherautó vásárlása

102/2014.(XII.11.) Tárgy: Berecz Róbert a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

103/2014.(XII.11.) Tárgy: Sajószöged, Ady E. út 14. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti díjának felülvizsgálata

104//2014.(XII.11.) Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve

105/2014.(XII.11.) Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

106/2014.(XII.11.) Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

107//2014.(XII.11.) Tárgy: Római Katolikus Egyház támogatása

108/2014.(XII.11.) Tárgy: Hizsnyik Bertalan Tiszaújváros, Szent István út 9. I/1. sz. alatti lakos bérleti szerződés módosítása iránti kérelme

109/2014.(XII.11.) Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás meghosszabbítása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: kérelem és előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztések és határozati javaslat a 4. napirendhez

5. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendhez

6. melléklet: előterjesztés, előzetes hatásvizsgálati lap, rendelet-tervezet és rendelet a 6. napirendhez

7. melléklet: kérelem és határozati javaslat a 7. napirendhez

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és dolgozóinak étkezéséről szóló vállalkozói szerződés meghosszabbítására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Jenei Lóránt szolgáltató

2./ Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

        Berecz Róbert ügyvezető igazgató

3./ Javaslat önkormányzati ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési tervre.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

6./ Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

7./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és dolgozóinak étkezéséről szóló vállalkozói szerződés meghosszabbítására.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Tisza Party Food Kft. szerződése év végén lejár. A visszajelzésekből tudjuk, hogy elégedett a Kft. működésével az iskola, panasz nem érkezett.

Javaslom, a szerződés meghosszabbítását 2015. január 01-től 2015. december 31-ig.

Jenei Lóránt szolgáltató: szeretnénk továbbra is üzemeltetni az iskolai étkeztetést. Január 1-től bevezetik az új étkezési formát. Az új feltételekkel is tudjuk vállalni az étkeztetést, de nagyon nehéz két menüt úgy összeállítani, hogy változatos legyen és étkeztetés és a törvénynek is megfeleljen, ezért január 1-től indulásképpen szeretnénk egy menüre visszaállni.

dr. Boros István címzetes főjegyző: attól tartok, hogy ha a jogszabályi változásokat bevezetjük, és a két menüből is csak egy menü lesz, a szülők nem fogják igényelni gyermekük számára az étkeztetést.

Jenei Lóránt szolgáltató: megoldjuk a két menüt.

dr. Boros István címzetes főjegyző: javaslom, hogy a kiküldött vállalkozási szerződés tervezetet fogadja el a testület azzal, hogy a márciusi ülésre hívjuk meg újra az ügyvezető urat, hogy az első 3 hónap tapasztalatairól be tudjon számolni, és akkor esetleg újra módosíthatjuk a vállalkozási szerződést, amennyiben elengedhetetlen.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

99/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tisza Party Food Kft.-vel közétkeztetési szerződés meghosszabbítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszai Parkszálló Kft. (4161 Báránd, Kossuth út 29.) a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és dolgozóinak közétkeztetésére vonatkozó szerződését 2015. december 31-ig meghosszabbítja.

 1.         Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

 2.         Határidő:         azonnal

Jenei Lóránt szolgáltató elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Tájékoztató a Községüzemeltetési Kft. működéséről.

Berecz Róbert ügyvezető igazgató részletesen beszámolt a község, illetve a Kft. területén elvégzett munkákról, ezután ismertette a 2015. évre tervezett munkálatokat. Elmondta, hogy nyereséggel zárják az évet és szeretnének egy kisteherautót vásárolni, ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a Táncsics úti ingatlant nagyon szépen kitakarította a Kft., ez költséggel járt Kft.-nek. Az ingatlannak gondolom, lesznek örökösei is, ha a tulajdonosnak nem áll módjában ezt a költséget megtéríteni, akkor terheljük rá az ingatlanra.

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez a költség megtérült, nem szívességet végeztünk, nincs a Kft.-nek vesztesége.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

100/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. működése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Községüzemeltetési Kft. működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 1.         Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

 2.         Határidő:         azonnal

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

101/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. teherautó vásárlása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a Községüzemeltetési Kft. nyereségéből teherautót vásároljon.

 1.         Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

 2.         Határidő:         azonnal

dr. Gulyás Mihály polgármester: értékes és alapos munkát végez a Kft. Javaslom az ügyvezető úrnak az elvégzett munkája jutalmaként egy havi bruttó fizetésének megfelelő jutalmat, tehát 290 000 Ft-ot, illetve a négy állandó alkalmazottnak két heti fizetésüknek megfelelő természetbeni juttatást.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

102/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Berecz Róbert a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. ügyvezetője jutalmazása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési kft. egyszemélyi alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezetőt a 2014. évi kimagasló, színvonalas munkateljesítménye elismeréseként egyhavi munkabérének megfelelő bruttó 290 000 Ft jutalomban részesíti.

A képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a Kft. négy munkavállalóját részesítse bruttó két heti munkabérüknek megfelelő természetbeni juttatásban. Az Önkormányzat az ehhez szükséges összeget a Kft. számlájára utalja.

 1.         Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester; Berecz Róbert ügyvezető

 2.         Határidő:         2014. december 31.

3./ Napirend: Javaslat önkormányzati ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára.

dr. Gulyás Mihály polgármester: önkormányzati tulajdonban lévő lakást szociális alapon, piaci alapon, illetve települési érdekből lehet bérbeadni. Önkormányzatunk tulajdonában van a civil szervezetek használatába adott Ady út 77. sz. alatti ingatlan, az orvosi szolgálati lakás, e két ingatlan tekintetében közérdekről beszélhetünk, illetve az Ady út 14. sz. alatti ingatlan, itt már nem beszélhetünk szociális alapról, a mellékelt bérleti szerződést éppen időszerű, hogy felülvizsgáljuk és a piaci árhoz közelítsük a bérleti díjat. Javaslom, hogy 2015. január 1-től a 134 m2 alapterületű lakás bérleti díja 15 000/hó legyen.

Kérdések, észrevételek:

Tóth Béla települési képviselő: keveslem ezt az összeget.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: ha már 2009 óta nem nyúltunk az árakhoz, ez a drasztikus emelés lehet, hogy a bérlőt ellehetetleníti. Első körben 15 000 Ft legyen megállapítva, jövőre a testület tárgyalja újra, amennyiben elmarad a bérleti díj összege a piaci ártól. Ha beázás miatt az épület sérül, károsodik, akkor helyreállítási vagy karbantartási munkára a bérlőt is lehet kötelezni.

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez még mindig messze van a piaci ártól. A bérleti szerződésbe belefoglalhatjuk, hogy a bérleti díj 15 000 Ft, de jövőre minimum 20 000 Ft, és a bérleti díjnak 2018-ra el kell érni a piaci ár színvonalát. Így a bérlő is fel tud készülni, ha nem felel meg neki, akkor lesz ideje új megoldást keresni.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

103/2014.(XI.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Sajószöged, Ady E. út 14. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti díjának felülvizsgálata

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Sajószöged, Ady E. út 14. (hrsz.: 9.) lakás bérleti díját 2015. január 01. hatállyal 15 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a bérleti szerződést az előterjesztésnek megfelelően módosítsa.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2015. január 01.

 4./ Napirend: Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési tervre.

dr. Boros István címzetes főjegyző: visszatérő kötelező napirendi pont. A belső ellenőrzési terv a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató alapján készült el. A „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány sok pályázatot elnyert, ezek önerejéhez, megvalósításához ideiglenesen átadott pénzeszközt kapott az önkormányzattól, ezért ellenőrizni javaslom a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány pályázati tevékenységét. Ellenőriztük már a Polgármesteri Hivatalt, az Óvoda Konyhát, folyik az idei ellenőrzés Művelődési Ház és Könyvtár saját bevételeivel kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

104/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

 1.         Felelős:         dr. Boros István címzetes főjegyző

 2.         Határidő:         azonnal

5./ Napirend: Beszámoló az adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a helyi adó bevételek összesen a folyó évi kivetés 142 855 000 Ft volt, ezt módosítottuk a hátralék összegével, így 165 936 000 Ft-ra módosult, és ebből sikerült 142 725 000 Ft-ot beszedni, így a hátralék 23 000 000 Ft, ez nem az ezévi hátralék, hanem az elévülési időn belüli 5 év hátralékot tartalmazza. A tavalyi évben ez a hátralék 30 000 000 Ft-ot meghaladta. A felszámolás/végelszámolás alatt lévő cégek tartozásainak összege 13 067 134 Ft, aminek megtérülése nem várható. Jelenleg 3 215 000 Ft inkasszó van a hátralékosok számláján.

Településünkön az egy főre eső adóbevétel 67 000 Ft, az országos átlag 32 000 Ft alatt van a településeken, ami azt jelenti, hogy az az önkormányzat, ahol az adóbevétel a 32 000 Ft-ot meghaladja, nem fog pénzt kapni a központi költségvetésből szociális segélyezésre.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: a tájékoztató szerint az inkasszók általában eredménytelenek, mivel az érintett adózó pénzforgalmi számlán nincs pénzforgalom, ebben az esetben milyen lehetősége van még az önkormányzatnak, ha az inkasszó sikertelen?

dr. Boros István címzetes főjegyző: újra rátesszük az inkasszót, ha így nem tudjuk behajtani a tartozást, átadhatjuk végrehajtónak ingatlan végrehajtásra vagy jogszabály szerint a NAV-ot is felkérhetjük, ahogy a Mateb Ingatlan Kft.-nél is történt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

105/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi adók beszedésének értékelése

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adók beszedésének értékeléséről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

6./ Napirend: Javaslat a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása miatt a jövő évtől a helyi rendeletünk már nem ad mentességet a lakás céljára szolgáló ingatlannak, csak kifejezetten a lakásoknak, ezért módosítani javaslom. A hatályos adórendeletünk szerint építményadót nem fizet az, aki lakás vagy lakáscélú ingatlan tulajdonosa. Sokan laknak az üdülőterületen, aminek a minősítése nem lakás, hanem üdülő és zártkerti területen nem helyezhető el csak gazdasági épület, ezeket szintén használják lakás céljára. A törvényben január 1-től csak az a lakás, ami a tulajdoni lapon lakásként van feltüntetve. Az összes üdülő és gazdasági épület jogi jellege nem lakás, tehát a rendeletünkben meghatározott 200 Ft/m2/évvel adózna.

Javaslom azt a mentességet bevezetni a nem lakáscélú ingatlanokra, hogy ezek 60 m2-ig legyenek adómentesek, és csak a 60 m2 feletti rész után adózzanak.

Javaslom, hogy a rendelet-tervezetbe kerüljön vissza az épületrész is, ahogy az eredeti rendeletünkben benne van, mert ha kivesszük az épületrészt, akkor egyes adózók terheit növelnénk, ami nem lenne jogszerű.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi adókról szóló 13/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2014.(XII.15.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Berecz Róbert ügyvezető igazgató elhagyta az ülést.

7./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Szöged Big Band kéri, hogy támogassuk egy Casio PX-135 típusú digitális zongora megvásárlásában, melynek ára bruttó 190 900 Ft. Az előző hangszerük több mint 20 éves, gyakorlatilag már használhatatlan. Javaslom, hogy támogassuk a kérelmet. Megnézzük, hogy mekkora bevétele van a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítványnak, és ha lehetséges, akkor az alapítványon keresztül fogjuk támogatni a zenekart, ha nem, akkor megosztva támogatja az alapítvány és az önkormányzat.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

106/2014.(XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Szöged Big Band részére támogatás nyújtása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szöged Big Band kérelmét továbbítja a „670 éves Sajószöged Községért” Alapítvány részére, azzal, hogy az abban foglaltakat támogatja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Római Katolikus Egyházközségtől érkezett egy kérelem, amelyben 102 440 Ft támogatást kérnek. A beruházás megvalósult, sekrestye bútorzatának bővítése, nyári levegőztetés és biztonságos zárhatóságot jelentő kovácsoltvas ajtó került felszerelésre a Római Katolikus templom bejáratára.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: ha az önkormányzat gazdálkodása megengedi, akkor mindenképp támogassuk az egyházi kérelmet.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

107/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Római Katolikus Egyház támogatása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyház részére a beadott kérelem alapján, 102 440 Ft, azaz Százkettőezer-négyszáznegyven forint támogatást nyújt.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./

dr. Gulyás Mihály polgármester: Hizsnyik Bertalan, a Sport Presszó tulajdonosa és a Tó Büfé bérlője a 2014. február 26-án kötött ingatlan bérleti szerződést módosítani szeretné, és kéri, hogy engedélyezzük számára a bérleti jog átruházását.

Orliczki Frigyesné települési képviselő: nem derült ki a kérelemből, hogy ki az, akinek át szeretné adni a bérleti jogviszonyt, és hogy az új bérlő továbbra is vendéglátó egységéként kívánja üzemeltetni vagy más céljai vannak.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

108/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hizsnyik Bertalan Tiszaújváros, Szent István út 9. I/1. sz. alatti lakos bérleti szerződés módosítása iránti kérelme

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét arra, hogy a potenciális bérlővel tárgyaljon a bérleti jog átadásáról.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

d./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2015. évben változatlan módon és feltételekkel kívánja biztosítani a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátását. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató központ, mint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető intézmény kezdeményezi az alapszolgáltatás 2015. december 31. napjáig történő meghosszabbítását.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

109/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás meghosszabbítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önként vállalt feladatokért a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatás 2015. december 31.-ig történő meghosszabbításáról dönt és felkéri a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központot 12 db jelzőkészülék fenti időpontig történő működtetésére, amihez 208 000 forinttal hozzájárul.

 1.         Felelős:         dr. Gulyás Mihály polgármester

 2.         Határidő:         azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző