Jegyzőkönyv

 

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 16-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné települési képviselők

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésről távol maradt: Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

50/2016.(VI.16.) Tárgy: Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megkötése

51/2016.(VI.16.) Tárgy: Felnőtt vendégétkeztetés térítési díja

52/2016.(VI.16.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okirata módosítása

53/2016.(VI.16.) Tárgy: A helyi építészeti örökség védelméről szóló 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

54/2016.(VI.16.) Tárgy: Sajószöged 962 hrsz-ú közterület (út) elnevezése

55/2016.(VI.16.) Tárgy: Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja

56/2016.(VI.16.) Tárgy: Közterület-bérleti szerződés „Lángos sütő” üzemeltetésére

57/2016.(VI.16.) Tárgy: Jutalom kifizetése „Köztisztviselők Napja” alkalmából

58/2016.(VI.16.) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása

 

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

10/2016.(VI.23.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, rendelet-tervezet, rendelet az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

5. melléklet: határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára.

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

   dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Tájékoztató az Önkormányzat terhére megállapított „jogtalanul igénybe vett 823 040 Ft központi költségvetésből származó támogatás” MÁK eljárás jogerős lezárásáról, javaslat az ÁMK alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

4./ Javaslat a Sajószöged 962 hrsz-ú közterület (út) elnevezésére.

     Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

5./ Javaslat a 35/2016.(IV.19.) határozat módosítására.

     Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

6./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

 

1./ Napirend: Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ahogy az előterjesztésből is kiderült a hulladékról szóló törvény módosításával a kormányzat egy új koordináló szervet hozott létre, egy nonprofit zártkörű Rt. felállításával, ami az egész országban garantálja a hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos rezsicsökkentés fenntartását, az egységes díjakat, az egységes színvonalát a szolgáltatásnak. A határozati javaslat elfogadásával a képviselő-testület, illetve a többi 27 társönkormányzat felhatalmazza Miskolc Város Polgármesterét, mint a Gesztor Önkormányzat Polgármesterét a módosított közszolgáltatási szerződés aláírására, illetve egységes lesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet is a konzorciumot alkotó településeken. A mentességek megmaradnak, fedezet is meg van rá.

 

Kérdések, észrevételek:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: van-e valamilyen információ, hogy mennyi lesz az alapdíj és mennyi lesz a szolgáltatás díja?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: nincs erre vonatkozó információ, országosan egységes lesz. A díjjal kapcsolatos lényeges változás, hogy nem a közszolgáltató szedi be a díjat, hanem a koordináló szerv, és a koordináló szerv fogja visszautalni a közszolgáltatónak.

 

Vona Tamás alpolgármester: hulladék arányosan fogunk fizetni a szolgáltatásért?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a közszolgáltatási szerződésben is benne van, hogy kétutas lesz a szemétszállítási rendszer, alapdíj és az elszállított hulladék mennyisége után fizetendő díj. A rezsicsökkentés program keretében várhatóan kevesebb lesz szemétszállítási díj is.

 

Vona Tamás alpolgármester: továbbra is ingyenes lesz a szelektív- és zöldhulladék elszállítása?

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: sem a lomtalanításért, sem a zöldhulladék-szállításért nem kell fizetni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

50/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés megkötése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzata) és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között létrejövő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) és egyben felhatalmazza Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatának polgármesterét a szerződés aláírására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2016. június 30.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a rendelet-tervezet záró rendelkezései között javaslom hatályon kívül helyezni az 5/2016. (II.26.) az intézményi térítési díjakról szóló rendeletünk 1.§ (1) bekezdés 6. pontját, ez a vendégétkeztetés térítési díja, de ez nem rendeletalkotási tárgykör, határozattal kell elfogadni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 10/2016.(VI.23.) önkormányzati rendeletét.

 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a vendégétkeztetés térítési díja 526 Ft/nap, ezt határozattal fogadja el a testület.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

51/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Felnőtt vendégétkeztetés térítési díja

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK konyháján biztosított felnőtt vendégétkeztetés térítési díját 2016. március 01. napjától 526 Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat terhére megállapított „jogtalanul igénybe vett 823 040 Ft központi költségvetésből származó támogatás” MÁK eljárás jogerős lezárásáról, javaslat az ÁMK alapító okiratának módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Kincstár szerint az ÁMK igazgatójának nem jár az óvodavezető utáni normatíva, elküldték az ellenőrzési jegyzőkönyvet, arra polgármester úrral reagáltunk, hogy szerintünk jogszerű, erre ők hoztak egy határozatot a visszafizetésről, ezt megfellebbeztük és jogerősen nekünk adtak igazat.

Ezután az alapító okiratban olyan pontatlanságokat fedeztek fel, amit most módosítani javaslok, az önkormányzati pecséten „Sajószöged Községi Önkormányzat” van, az alapító okiratban „Sajószöged Község Önkormányzata”. Nem egyezik a kettő, ezért módosítani kell. A módosítás lényege annyi lett volna, hogy az elnevezés változik, Általános Művelődési Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat, de mivel több hibát is felfedeztek, ezeket is korrigáljuk, az előterjesztésnek megfelelően javaslom módosítani az okiratot. Az eredeti határozatot nem módosítjuk, hanem visszavonjuk.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

52/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okirata módosítása

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2016.(IV.26.) sz. határozatát visszavonja.

b./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 2a/2016.

c./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 2b/2016.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Javaslat a helyi építészeti örökség védelméről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiküldtem a Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásáról szóló levelet, amiben leírták, hogy a településképi bejelentési eljárás - ami nálunk nincs -, a helyi építési szabályzatot, illetve helyi építészeti örökségről szóló rendeleteket is felül kell vizsgálniuk az önkormányzatoknak, mert új szabályozás lesz, amit a T/10728 számú törvényjavaslat tartalmaz. Helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletünk van, ezt 2016-ban módosítottuk, átvezetve azokat a jogszabályváltozásokat, amikről tudtam, arról nem volt tudomásom, hogy ezt a problémát a jogalkotó is észlelte és egy teljesen új törvényjavaslatot fog elfogadni ezzel kapcsolatban. A Kormányhivatal visszajelzést kér arról, hogy a képviselő-testület foglalkozik ezzel az üggyel, megtárgyalta, de érdemben akkor tudunk a rendeletünkön módosítani, ha látjuk a törvény szövegét. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

53/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A helyi építészeti örökség védelméről szóló 7/2016.(IV.20.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/52-53/2016. számú szakmai segítségnyújtására figyelemmel tárgyban szereplő rendeletét megvizsgálva megállapította, hogy új rendelet megalkotása szükséges, ezért felkéri a jegyzőt az új szabályozás szerinti rendelet-tervezet elkészítésére és előterjesztésére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: következő rendes ülés

 

 

4./ Napirend: Javaslat a Sajószöged 962 hrsz-ú közterület (út) elnevezésére.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: nem régiben szavaztunk arról, hogy az egyik építési telkünket egy fiatal házaspár megveszi. Az útnak nincs elnevezése, ez őket megakasztja a munkában. Mivel ők az utca első lakói, ezért szeretnék ők meghatározni az elnevezést, két javaslatuk van Radnóti Miklós vagy Hétforrás. Javaslom a Hétforrás elnevezést.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

54/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószöged 962 hrsz-ú közterület (út) elnevezése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sajószögedi 962 hrsz-ú út elnevezésével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:

        
                
                                

közterület                                         hrsz

közterület                                         név

962

Hétforrás

        

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére:

        a         határozat tartalmát a KCR-en vezesse át,

        a         döntést küldje meg a lakcímnyilvántartás és az         ingatlan-nyilvántartás szervei, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei         Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatala, Tiszaújvárosi         Rendőrkapitányság, Postahivatal, Tiszaújvárosi         Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Mentőállomás, közszolgáltatók         (ÉMÁSZ, ÉRV Zrt, MiReHuKöz Nonprofit Kft., stb.) és az érintett         tulajdonos részére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

 

 

5./ Napirend: Javaslat a 35/2016.(IV.19.) határozat módosítására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: ennek a határozatnak a tárgya Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, a testület Tóth Bélát elnöknek, Biri Lászlót és Karaffa Gábort Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta, ezzel együtt tiszteletdíjat állapított meg nekik. A testület szándéka az volt, hogy az elnök nettó 10 000 Ft tiszteletdíjat kapjon, ez bruttó 11 265 Ft, viszont a hatályos jogszabályok szerint, illetve a KIRA rendszer programja alapján összevonják a testületi és a Felügyelő Bizottsági tiszteletdíjat, és azután számítják ki az adót és a járulékokat. Ez összevonva meghaladja a 32 000 Ft-ot, így kevesebb nettót kap, mint amikor nem volt Felügyelő Bizottsági tag. Ezért javaslom felemelni a tiszteletdíjat bruttó 21 366 Ft-ra, így összevonva annyi, mintha nettó 10 000 Ft-tal emelkedett volna a tiszteletdíja.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

55/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2016.(IV.19.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíja bruttó 21 366 Ft.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

6./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Lángossütő közterületi bérleti szerződése egy élő szerződés, viszont tulajdonos változás lesz, a régi tulajdonos családi okok miatt eladja a Lángossütőt, sajószögedi illetőségű lesz az új üzemeltető. Ugyanolyan feltételekkel, ugyanolyan bérleti díjat számítva, ugyanazt a tevékenységet végezve fog működni. Javaslom, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés aláírására az üzemeltető változását figyelembe véve.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

56/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Közterület-bérleti szerződés „Lángos sütő” üzemeltetésére

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe ad 25 m2-t a 735/120 hrsz-ú közterületből Móré Ilona 3580 Tiszaújváros, Árpád út 36. 2/1.) lakosnak „Lángos sütő” elnevezésű büfé üzemeltetése céljából 5 000 Ft/hó bérleti díj ellenében.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: kiosztottuk a határozati javaslatokat a köztisztviselők és a polgármester jutalmazásáról. Köztisztviselők napján a kormánytisztviselőknek egy új életpálya modellt vezetnek be, ami 35 %-os béremelést, és az elkövetkező 3 évben pedig 3x5%-os béremelést fog eredményezni. A köztisztviselői illetményalap 6 éve változatlan, 38 650 Ft. A járási hivatal kormánytisztviselőinek bérével az eddig sem versenyképes köztisztviselői illetmény még versenyképtelenebbé válik, ami az önkormányzati hivatalok működését is veszélyeztetni fogja. A tavalyi évről a pénzmaradvány fedezi azt az összeget, ami ezt a jutalom kifizetését lehetővé teszi. A lakosság elégedett a hivatal munkájával.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester beszámolt a 2016. első félévi munkájáról és tájékoztatást adott a futó pályázatok állásáról: a TOP keretében bölcsőde építésére, illetve az óvoda felújítására vonatkozó pályázat már fel van töltve a rendszerbe, az általános iskolára vonatkozó pályázat holnapi nap folyamán, a polgármesteri hivatal felújítására vonatkozó pályázat pedig 30-a előtt kerül feltöltésre.

Kb. 1,5 -2 éve szavaztunk arról, hogy a településen saját erőből kiépítünk egy kamerarendszert, hiszen nem kaptunk rá központi támogatást, mert a közbiztonsági helyzet kiemelkedően jó. Az ÉMÁSZ Régió vezetőjének a szóbeli hozzájárulását megkaptam, írásban is meg fogjuk kapni az engedélyt arra, hogy a villanyoszlopokra kihelyezzünk kamerákat.

Azt terveztük, hogy ha a pályázat a polgármesteri hivatal vonatkozásában benyújtásra kerül, akkor az udvar rekonstrukcióját is el lehet végezni, viszont menet közben kiderült, hogy a kiírás ezt nem tartalmazza, ezért indítványozom, hogy az udvar helyreállítását saját erőből valósítsuk meg.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

57/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Jutalom kifizetése „Köztisztviselők Napja” alkalmából

 

              

        Sajószöged         Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri         Hivatal köztisztviselői számára „Köztisztviselők Napja”         alkalmából kifizetendő két havi jutalom fedezetét biztosítja         az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa terhére a         Polgármesteri Hivatal eredményes megítélésével összefüggő         kiemelkedő munkavégzés elismeréseként.

              

        A         képviselő-testület dr. Gulyás Mihály polgármestert két havi         illetményének megfelelő nettó 638 200 forint jutalomban         részesíti a település érdekében végzett munkája         elismeréseként a 2016. évi költségvetési rendeletben rögzített         személyi juttatás és járulék előirányzatok terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: 2016. július 01.

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

58/2016.(VI.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy tárgyalásokat folytasson Polgármesteri Hivatal udvarának felújításáról, látványtervet készítessen és árajánlatokat kérjen be a térkövezésről.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

c./

Hegyi József települési képviselő megemlékezett Nagy Imre és a mártírtársai kivégzésének és újratemetésének évfordulójáról.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

   polgármester                                                  címzetes főjegyző

        8