Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében és 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a fogyasztók területileg illetékes érdek képviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Sajószöged Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 tulajdonában levő köztemetőre (Sajószöged, hrsz: 963), annak fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységekre és azok folytatóira terjed ki.

2. §

(1) A köztemető fenntartásáról az Önkormányzat a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.-vel (a továbbiakban: üzemeltető) kötött közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik.

(2) A köztemető fenntartására vonatkozó tevékenységet csak az üzemeltető végezhet, melynek során az Önkormányzat megbízásából jár el.

(3) A köztemetőben levő sírok-síremlékek, tárgyak tekintetében örzési-, kártérítési felelősség sem az üzemeltetőt, sem az Önkormányzatot nem terheli.

3. §

(1) A sírhelyek, gyermeksírhelyek urnasírhelyek (a továbbiakban: temetési hely) felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 25. év. A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltható. Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult a temetési helyet a rendelkezési jog lejártáig ismételten nem váltja meg, az üzemeltető a temetési helyet újra értékesítheti.

(3) A temetési hely megváltási díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A sírbolt, kripta, családi sírhely (a továbbiakban: sírbolthely) feletti rendelkezési jog időtartama 60 év. A sírbolthelyre egybekben a (2) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

(5) A sírbolthely megváltási díját az 1. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A sírhelyek méretei:

a) egyes sír 2,1 m x 0,9 m x 2,0 m

b) kettős sír 2,1 m x 1,9 m x 2,0 m

c) gyermek sír 1,3 m x 0,6 m x 2,0 m

d) urnasír 0,8 m x 06 m x 1 m

(2) Urna a koporsós sírhelyre rátemethető.

5. §

(1) A köztemető nyitvatartásának rendjét és a köztemető rendjét szabályozó hirdetményeket az üzemeltető a temető bejáratánál kifüggeszti.

(2) Az üzemeltető hulladék elhelyezéséről hulladékgyűjtőhely kijelölésével gondoskodik. A hulladékot legalább két hetente el kell szállítani.

(3) A temetési hely, sírbolthely fölé épített síremlék, sírjel, szegélykő, korlát, valamint a temetési helyre ültetett növényzet nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott sírhely területén.

(4) Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet.

6. §

(1) Tilos a köztemetőben

a) reklám- és hirdetőtáblát elhelyezni,

b) kegyeleti gyertya és mécses gyújtása kivételével égetési tevékenységet végezni, tüzet gyújtani,

c) padokat, ülőhelyeket az üzemeltető engedélye nélkül elhelyezni,

d) állatot - vakvezető kutya kivételével - bevinni.

(2) A köztemetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve,

a) mozgássérültet szállító gépjárművet,

b) temetkezési, üzemeltetési tevékenységhez szükséges gépjárművet,

c) munkavégzés céljából, behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművet.

7. §

(1) A köztemetőben munkát végezni

a) az üzemeltető engedélyével,

b) a hozzátartozók kegyeleti érzéseit tiszteletben tartva,

c) az elhunyt elbúcsúztatásának, eltemetésének akadályozása nélkül

lehet.

(2) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkátvégzők - a temetkezési szolgáltatást végző temetkezési szolgáltatók kivételével - az 1. mellékletben meghatározott köztemető fenntartási hozzájárulási díjat fizetnek az üzemeltetőnek

(3) A temetkezési szolgáltatástól eltérő egyéb vállalkozási tevékenység csak akkor végezhető, ha a vállalkozó a munkavégzés helyét, jellegét és időpontját az üzemeltetővel egyeztette és arra engedélyt kapott.

(4) A munkavégzés során keletkezett hulladék, törmelék elszállításáról a vállalkozónak kell gondoskodnia.

8. §

(1) Ez a rendelet 2023. március 01. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Sajószöged Községi Önkormányzat 16/2006. (XII.18.) sz. K.T. rendelete a temetőkről és a temetkezésről.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2023. február 17.

Sajószöged, 2023. február 17.

 

 

 

dr. Boros István sk.

címzetes főjegyző

1. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethezKöztemető sírhelymegváltási díjak: (nettó ár, forint)

Köztemető fenntartási hozzájárulás: 2.913 alkalom