Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Wirtz Katalin családgondozó

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

26/2015.(V.28.) Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

27/2015.(V.28.) Tárgy: Az Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programja

28/2015.(V.28.) Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

29/2015.(V.28.) Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 6. függelékének módosítása

30/2015.(V.28.) Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása

31/2015.(V.28.) Tárgy: A Sajószöged, Széchenyi út 60 hrsz-ú ingatlan ajándékozási szerződése

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés az 1. napirendhez

2. melléklet: előterjesztés a 2. napirendhez

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendhez

4. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat, az SzMSz 6. függeléke a 3. napirendhez

5. melléklet: határozati javaslat a 5. napirendhez

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

  Előterjesztő: Wirtz Katalin családgondozó

  dr. Boros István címzetes főjegyző

2./ Javaslat az önkormányzat hosszútávú fejlesztési elképzeléseire.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

3./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

4./ Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 6. függelékének módosítására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, felkérem Dr. Wirtz Ferenc bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót. Megállapítottuk, hogy lényeges változás nem történt a településen a gyermekek helyzetével kapcsolatban. A Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

dr. Gulyás Mihály polgármester felkérte Wirtz Katalin családgondozót, hogy írásbeli tájékoztatójához szóbeli kiegészítését tegye meg.

Wirtz Katalin családgondozó: 18 gyermek részesült gyermekjóléti alapellátásban, ez több évre visszamenőleg csökkenő tendenciát mutat. Nem volt ideiglenes elhelyezés, védelembe vétel és családból kiemelés sem. A jelzőrendszer jól működik, 15 jelzés érkezett be. A prevenciós munkára továbbra is nagy hangsúlyt fordítunk. A község rendezvényein szívesen vállalok gyerekekkel kézműves foglalkozást.

Kérdések, észrevételek:

Orliczki Frigyesné települési képviselő: volt-e olyan eset, hogy igazolatlan iskolai hiányzás miatt családi pótlék megvonás történt?

Wirtz Katalin családgondozó: 2014-ben nem volt.

dr. Boros István címzetes főjegyző: 2014-ben 80 fő 464 000 Ft rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült, óvodáztatási támogatásra 60 000 Ft-ot fizettünk, 11 tanulónak és 6 óvodásnak állapított meg a Szociális és Egészségügyi Bizottság térítési díjkedvezményt 50 vagy 100%-os mértékben, ezen felül alanyi jogon minden sajószögedi óvodásnak napi 85 Ft, háromszori étkezés estén minden sajószögedi iskolásnak napi 82 Ft térítési díjkedvezményt biztosít az önkormányzat. Az elmúlt évekhez hasonlóan a tankönyvköltség 80%-át átvállalta az önkormányzat, ami 184 000 Ft volt. Beiskolázási támogatásra 120 000 Ft-ot folyósítottunk.

A 0-6 éves korú gyermekek és a 4 fogyatékos gyermek 330 000 Ft támogatást kapott. A nagycsaládosok, 7 család 18 gyermeke 3500 Ft/fő, összesen 63 000 Ft támogatást kapott.

Vona Tamás alpolgármester: minden nyáron szoktunk pályázni gyermekétkeztetésre. Ebben az évben is be lett adva a pályázat?

dr. Boros István címzetes főjegyző: már a tavalyi évben sem pályáztunk, mert a rendszer megváltozott, az adóerő képességhez kötötték a központi támogatás összegét, 95%-os önköltséget kellene biztosítania az önkormányzatnak.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

26/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged Község Önkormányzatának 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló

tájékoztatóját elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Wirtz Katalin családgondozó elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat az önkormányzat hosszútávú fejlesztési elképzeléseire.

dr. Gulyás Mihály polgármester: az Mötv. előírása, hogy hosszútávú fejlesztési tervet, gazdasági programot kell készítenünk. Ismertette a fejlesztési terv főbb pontjait.

Kérdés, észrevétel:

Vona Tamás alpolgármester: nagyon jól tagolt az anyag, azokat a területeket öleli fel, amelyek egy település életét mindig meghatározza. Szeretném, ha kiegészítenénk a fejlesztési tervünk 1. Településfejlesztés-községrendezés pontját, hogy pályázati pénzből vagy önerőből a szabadidőparkba egy állandóan működő illemhelyet építsünk.

Az iskola beépített tetőterében 6 ablak cseréjét be kell ütemezni, ha majd megoldható lesz.

Meg kell gondolnunk, hogy a világítótesteket érdemes-e kicserélni olyanokra, amelyek kevesebb fényt adnak.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Az Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programja

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az elhangzott kiegészítésekkel az Önkormányzat hosszútávú, 2019. évig szóló Gazdasági Programját elfogadta.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: folyamatos

3./ Napirend: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

dr. Gulyás Mihály polgármester: a képviselő-testület 2014. október 27-től 2015. május 21-ig 58 határozatot hozott. A határozatok végrehajtására irányuló eljárási cselekmény minden esetben történt, lejárt határidejű, de végre nem hajtott határozat nem volt. A döntéseknek megfelelő intézkedések minden esetben megtörténtek. Visszavont határozat nem volt.

Egy módosító határozat volt, a Sajószöged Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról szóló 7/2015.(I.29.) határozatát a testület módosította a 16/2015.(II.26.) határozatával.

Kérdések, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

4./ Napirend: Javaslat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 6. függelékének módosítására.

dr. Boros István címzetes főjegyző: ez a 6. függelék, amit módosítunk, a Polgármesteri Hivatal SzMSz-e, amit határozattal fogad el a testület. A módosítás a vagyonnyilatkozat-tételre köteles köztisztviselők létszámát bővíti, amit egyrészt szervezeti változás indokol – bővült a pénzügyesek létszáma – másrészt a jegyzőt is fel kell tüntetni az SzMSz-ben a Vnyt. 4.§-a szerint, mint vagyonnyilatkozat-tételre köteles személyt.

Kérdések, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 6. függelékének módosítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 6. függelékét az előterjesztésnek megfelelően módosítja.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

(A 6. függelék a jegyzőkönyv melléklete.)

5./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a polgármester nyelvvizsga pótlékára teszek javaslatot, aminek az apropója egy BM állásfoglalás. A BM állásfoglalás azért született, mert egyes polgármesterek élve azzal a jogértelmezéssel, hogy a polgármesteri jogviszonyra a Kttv. rendelkezéseit alkalmazni kell, eltérítették saját illetményüket a testületükkel.

Nem lehet eltéríteni a polgármester illetményét, viszont alkalmazni kell a Kttv. 141.§ (1) és (9) bekezdését, ahol az idegennyelv-tudási pótlék alanyi jogon történő megállapításáról van szó, a komplex felsőfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, komplex középfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, komplex alapfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a. Polgármester úr angol középfokú nyelvvizsgája alapján 23 190 Ft idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.

Kérdések, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: dr. Gulyás Mihály polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármester idegennyelv-tudási pótlékát 2014. december 12-től angol komplex középfokú (B2) nyelvvizsga után a Kttv. 141.§ (6) bekezdés b) pontjának megfelelően az illetményalap 60%-ában állapítja meg.

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Széchenyi út 60 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak egy része felajánlotta, hogy az önkormányzatnak ajándékozzák a tulajdoni hányadukat, ez 6 embert jelent, akik összesen 53/64 ajánlanak fel. Az önkormányzatnak már ebben van 10/64 tulajdoni hányada, így 63/64 tulajdona lesz, a többi tulajdoni rész megszerzésére is szándékozunk lépéseket tenni. 1/64 tulajdoni hányad meg van terhelve 100 000 Ft végrehajtási joggal, de még így is megéri megszerezni a telket, különös tekintettel arra, hogy a mellette lévő 61 hrsz-ú ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdon.

Javaslom, hogy a testület köszönettel fogadja el az ajándékot.

Kérdések, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

31/2015.(V.28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Sajószöged, Széchenyi út 60 hrsz-ú ingatlan ajándékozási szerződése

Sajószöged Község Önkormányzata, mint megajándékozott a Sajószöged belterület Széchenyi út 60 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” ingatlan tulajdonosai, mint ajándékozók által ajándékként felajánlott tulajdoni hányadukat köszönettel elfogadja az alábbiak szerint:

Répási Lajos (szül.: 1937.; a.n.: Linter Ilona) 2/64 tulajdoni hányad,

Répási Béla (szül.: 1946.; a.n.: Linter Ilona) 2/64 tulajdoni hányad,

Takács Jánosné (szül.: 1963.; a.n.: Doleszák Ilona) 1/64 tulajdoni hányad,

Bodnár Tibor (szül.: 1961.; a.n.: Tóth Gizella) 12/64 tulajdoni hányad,

Rab Józsefné (szül.: Bodnár Rita, 1964; a.n.: Tóth Gizella) 12/64 tulajdoni hányad,

Bodnár Bertalan (szül.: 1957; a.n.: Tóth Gizella) 24/64 tulajdoni hányad.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az ajándékozási szerződés aláírására.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

  polgármester                                                   címzetes főjegyző