Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 03-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Vona Tamás alpolgármester

Meghívottként jelen van: Biri László külsős Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

90/2014.(XI.03.) Tárgy: Ford Focus személygépkocsi vásárlása és a mindenkori polgármester használatába adása

91/2014.(XI.03.) Tárgy: Opel Astra személygépkocsi eladása

92/2014.(XI.03.) Tárgy: Használtruha gyűjtésére vonatkozó kérelem megtárgyalása

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: határozati javaslatok a 2. a) -b) napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés a 2. e) napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Biri László külsős Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag eskütétele.

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Biri László külsős Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag eskütétele.

dr. Gulyás Mihály polgármester: Biri Lászlót a képviselő-testület az alakuló ülésen külsős Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági taggá választotta, aki a jelölést elfogadta.

Felkérte Biri László Sajószöged, Csokonai út 3. sz. alatti lakost az eskü letételére.

Biri László külsős Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági tag az esküt letette, az esküokmányt aláírta.

(Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyvhöz csatolva.).

2./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: az alakuló ülésen döntött arról a testület, hogy a mindenkori polgármester munkájának elősegítése érdekében egy Ford Focus személygépkocsit kedvező pénzügyi feltétellel lízingel.

A Nagysajó Víziközmű Társulat jogszabály alapján megszűnik. A pénzügyi elszámolás megtörtént, aminek eredményeként 8,5 000 000 Ft-ot utalnak át az Önkormányzatnak. Ez lehetővé teszi, hogy egy összegben vásároljuk meg a kocsit, így 1,5 000 000 Ft-tal kevesebb a vételár.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

90/2014.(XI.03.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ford Focus személygépkocsi vásárlása és a mindenkori polgármester használatába adása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 89/2014.(X.27.) határozatát visszavonja. A Képviselő-testület a Ford Vagép Miskolc Ford Focus Titanium 1,6 L M6 gépjármű eladására vonatkozó ajánlatát, bruttó 5 480 000 HUF, azaz Ötmillió-négyszáznyolcvanezer forint vételárat elfogadja és felhatalmazza polgármesterét az adásvételi szerződés aláírására. A Képviselő-testület a megvásárolt gépkocsit a mindenkori polgármester használatába adja.

A Képviselő-testület fenti vételárat a megszűnő Nagysajó Víziközmű Társulás számlájáról „közműfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás” jogcímen az Önkormányzatnak utalt 8,5 millió forint összegből biztosítja.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

91/2014.(XI.03.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Opel Astra személygépkocsi eladása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Opel Astra (frsz.: KYU-434) eladására felhatalmazza polgármesterét min. 500 000 forint vételáron. A vételár a költségvetésben az „általános tartalék” összegét növeli.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

c./

dr. Boros István címzetes főjegyző: megszületett a döntés a Belügyminisztériumban a tűzifa pályázatokról. 906 780 Ft-ot nyert az Önkormányzat, ez 51 m3 keménylombos tűzifa megvásárlását teszi lehetővé. Ez kevesebb, mint amire pályáztunk, de több mint, amit tavaly nyertünk.

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a zöld hulladék begyűjtése az időjárási viszonyokra tekintettel november 15-től szünetel, várhatóan 2015 áprilisában indul újra a gyűjtés. A sárga kukába gyűjtött műanyag,- fém- és papírhulladékot továbbra is elszállítják.

e./

dr. Gulyás Mihály polgármester: egy alapítvány megkeresett minket, hogy településünkön szeretne kihelyezni egy használtruha begyűjtésére alkalmas konténert.

Várom az észrevételeket ezzel kapcsolatban.

dr. Boros István címzetes főjegyző: javaslom, hogy az előző testületi döntésnek megfelelően ne támogassuk ezt a kérést, Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója gyűjti a használt ruhát és rendszeresen rendez ruhaosztást. Ez a közérdekű cél működik és megvalósul az alapítvány közreműködése nélkül is településünkön.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

92/2014.(XI.03.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Használtruha gyűjtésére vonatkozó kérelem megtárgyalása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sajószöged község közigazgatási területén használtruha összegyűjtésére szolgáló konténer kihelyezését nem támogatja.

  1.         Felelős:         dr.         Gulyás Mihály polgármester

  2.         Határidő:         azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző