Jegyzőkönyv

Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 24-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Bakos Gábor, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Vanyó István települési képviselők

Az ülésről távol maradt: Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna óvodavezető, dr. Boros István címzetes főjegyző

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

55/2014.(VII.24.) Tárgy: Bánné Bodolai Marianna igazgatói megbízása

56/2014.(VII.24.) Tárgy: Dél-borsodi LEADER Egyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadása

57/2014.(VII.24.) Tárgy: Barta Sándor Sajószöged, Jókai út 4. sz. alatti lakos telekmegosztási kérelme

Az ülésen megalkotott rendeletek száma, tárgya:

7/2014.(VII.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: előterjesztés, rendelet-tervezet és rendelet a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: előterjesztés a 3. napirendi ponthoz

4. melléklet: előterjesztés és határozati javaslat 3. napirendi ponthoz

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi ÁMK vezetői megbízásra

  Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

2./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

  Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

Megtárgyalt napirendi pontok

1./ Napirend: Javaslat a Sajószögedi ÁMK vezetői megbízásra

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Művelődési Ház és Könyvtár és a Napköziotthonos Óvoda megszüntetésével egyidejűleg ÁMK alapításáról döntöttünk. Eljutottunk abba a fázisba, hogy a pályázatot el kell bírálnunk. Egy pályázat érkezett be, amit a képviselő-testület írásban megkapott. A szülői szervezet, a szakalkalmazottak és az előkészítő bizottság véleménye szerint formailag igényes, korrekt pályamunkát adott be Bánné Bodolai Marianna, javaslom igazgatói megbízását.

Bánné Bodolai Marianna: a nevelés-oktatás terén jelentősebb változás nem történt, így a pályázatomban írtakat továbbra is fenntartom.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

55/2014.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bánné Bodolai Marianna igazgatói megbízása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes pályázata alapján Bánné Bodolai Mariannát 2014. szeptember 01. napjától 2019. július 31. napjáig megbízza a Sajószögedi Általános Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátásával.

A képviselő-testület Bánné Bodolai Marianna illetményét havi bruttó 311 500 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2014. szeptember 01.

Bánné Bodolai Marianna óvodavezető elhagyta az ülést.

2./ Napirend: Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

dr. Boros István címzetes főjegyző részletesen ismertette az előterjesztést. 2013. januárjától az oktatási feladat ellátása állami irányítás alá került. A település lélekszámától függően ingyenes használatba kellett adni az oktatási feladat ellátására az iskola épületét, ezt jogszabály írja elő és szerződést kötött a tankerület és az önkormányzat.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004.(I.29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 7/2014.(VII.24.) önkormányzati rendeletét.

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

3. Napirend: 

a./

dr. Gulyás Mihály polgármester: a Nemzetközi Együttműködés keretében szeptember 5-6-án megrendezésre kerül a X. Krumplifesztivál. Mivel a pályázat utófinanszírozott, a LEADER az étkezés előfinanszírozásához ideiglenes pénzeszköz átadását kéri az önkormányzattól. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, felkérem a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnök asszonyát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Orliczki Frigyesné Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke, települési képviselő: a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság támogatja, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek 571 000 Ft támogatást azzal a kiegészítéssel, hogy az Önkormányzat kössön egy olyan megállapodást, hogy biztos forrásból visszajöjjön az összeg.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

56/2014.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dél-borsodi LEADER Egyesület részére ideiglenes pénzeszköz átadása

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete 571 000 Ft, azaz Ötszázhetvenegyezer forint utalásához „ideiglenesen átadott pénzeszköz” jogcímen hozzájárul a Dél-borsodi LEADER Egyesület részére, a X. Nemzetközi Krumplifesztivál lebonyolításának költségeire. Kikötés: a Dél-borsodi LEADER Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy Sajószöged Község Önkormányzata javára szóló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazó levelet (18/2009.VIII.6. MNB. rendelet 34.§ (1) bekezdés) nyújt be a számláját vezető hitelintézethez az ideiglenesen átadott pénzeszköz erejéig.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: Barta Sándor Sajószöged, Jókai út 4. sz. alatti lakos megvásárolta a Sajószöged, 105/2 hrsz-ú ingatlant szeretné a beépítési kötelezettséget töröltetni, mert egyébként nem jegyzik be a tulajdonjogát.

Kérdések, észrevétel nem volt.

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

57/2014.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Barta Sándor Sajószöged, Jókai út 4. sz. alatti lakos telekmegosztási kérelme

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 105 hrsz-ú telekre bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez és felkéri polgármesterét, hogy a Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

k.m.f.

dr. Gulyás Mihály sk.                                                 dr. Boros István sk.

           polgármester                                                 címzetes főjegyző