Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

 

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 01-én megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester, Hegyi József, Okváth Dezsőné, Orliczki Frigyesné, Tóth Béla, Dr. Wirtz Ferenc települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, tárgya:

15/2018.(III.01.) Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

16/2018.(III.01.) Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

17/2018.(III.01.) Tárgy: dr. Gadus Csaba Nándor 3599 Sajószöged, Szegfű út 11. (hrsz: 735/14) alatti ingatlanán beépítési kötelezettség törlése

18/2018.(III.01.) Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítása

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

1. melléklet: előterjesztések az 1. napirendi ponthoz

2. melléklet: határozati javaslatok a 2. napirendi ponthoz

3. melléklet: határozati javaslat a 3/a. napirendi ponthoz

4. melléklet: a 18/2018.(III.01.) Képviselő-testületi határozat mellékletei

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 7 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

A polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, melyet Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadott el:

 

Napirend:

1./ Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásairól.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

2./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

3./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásairól.

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: örülök, hogy a civil szervezeteket az előző évek gyakorlata szerint tudtuk támogatni, a civil szervezetek a kapott pénzt megfelelően használták fel. A támogatás igénylése, illetve elszámolása megfelelő módon történt.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: szeretnék javasolni egy elszámolási módszert. Vannak olyan nonprofit szervezetek, amelyek társadalmi szinten végzik a könyvviteli szolgáltatásukat és okozott gondot, – nem itt nálunk Sajószögeden – hogy egy nagyobb értékű számlát betettek az egyik pályázatba is és egy másik pályázatba is. Hogy ilyen hibába ne essenek a nonprofit szervezetek, javasolnám, hogy a számlákra vezessük rá azt, hogy „Elszámolva Sajószöged Önkormányzat támogatásából”. Így nekik is könnyebb a beszámolójukat elkészíteni, nem kerülhet az a szituáció, hogy ugyanaz a számla itt is van és ott is van. Ezt a kiegészítést bele kellene írni abba a megállapodásba, amit az önkormányzat köt a támogatottakkal, hogy legyenek szívesek rávezetni.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

15/2018.(III.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Az Önkormányzat által biztosított támogatások felhasználása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a civil szervezetekkel kötendő megállapodásokat az elhangzott javaslatnak megfelelően egészítse ki.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2./ Napirend: Javaslat Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: április 08-án országgyűlési választások, ezzel együtt lejár a régi Szavazatszámláló Bizottság mandátuma, ezért újakat kell választani. A választási eljárásról szóló törvény 17.§- a szerint a településen lakcímmel kell, hogy rendelkezzenek, illetve másik feltétel, hogy a központi névjegyzékben szerepeljenek azok a választópolgárok, akiket javaslok megválasztani. Mindannyian nyilatkoztak, hogy elvállalják a tisztséget, nem összeférhetetlenek ezzel a tisztséggel, pártnak nem tagjai. Az általam előterjesztett névsorra módosító javaslat nem nyújtható be.

A választási eljárásról szóló törvény 25.§-a szerint a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy határozattal dönt a testület.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

16/2018.(III.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság tagjának

Vonáné Jászay Marianna Sajószöged, Vasút út 55. sz. alatti lakost megválasztja,

Bakos Judit 3599 Sajószöged, Bocskai út 18. sz. alatti lakost megválasztja,

Pózmán Gabriella 3599 Sajószöged, Rigó köz 3. sz. alatti lakost megválasztja,

Földi István 3599 Sajószöged, Táncsics út 5. sz. alatti lakost megválasztja,

Bolgár Józsefné 3599 Sajószöged, Ady Endre út 53. sz. alatti lakost megválasztja,

Pető Attiláné 3599 Sajószöged, Széchenyi út 9. sz. alatti lakost megválasztja.

 

A Képviselő-testület Sajószöged község Szavazatszámláló Bizottság póttagjának

Firtkóné Ládi Heléna 3599 Sajószöged, Rákóczi út 42. sz. alatti lakost megválasztja,

Tóthné Csörsz Krisztina 3599 Sajószöged, Toldi út 1. sz. alatti lakost megválasztja.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések.

a./

dr. Boros István címzetes főjegyző: a Szegfű út 11. sz. alatti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség törlését kéri a tulajdonos. Értékesíteni akarja az ingatlant, viszont rajta van ez az önkormányzat által bejegyzett teher, aminek a törlési engedélye nélkül ezt nem tudja megtenni.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

17/2018.(III.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: dr. Gadus Csaba Nándor 3599 Sajószöged, Szegfű út 11. (hrsz: 735/14) alatti ingatlanán beépítési kötelezettség törlése

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Sajószöged, Szegfű út 11. alatti (735/14 hrsz) telekre bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez és felkéri polgármesterét, hogy a Járási Földhivatal felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

 

b./

dr. Boros István címzetes főjegyző: itt van a nyakunkon az óvoda felújítás kezdete, illetve átköltözés a Közösségi Házba.

Szakmai egyeztetések történnek mind az óvodai elhelyezés, mind a konyha üzemeltetésének tekintetében. A konyha már tisztázódott, tálaló konyhaként tud majd üzemelni, az iskolai étkeztetést biztosító Tisza-Party Food Kft. erre az átmeneti időszakra el tudja vállalni az óvodai, illetve a szociális étkeztetést is.

Mivel az óvoda székhelye ideiglenesen megváltozik, álláspontom szerint módosítani kell az ÁMK alapító okiratát.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 7 képviselőből, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

 

18/2018.(III.01.) Képviselő-testületi határozat

 

Tárgy: Sajószögedi Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosítása

 

a./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Sajószöged, Ady Endre út 37. sz. alatti székhelye – az épület felújításának időtartama alatt – alkalmatlan a rendeltetésszerű használatra.

b./ Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát e határozat 1. melléklete szerint módosítja. Az okirat száma: 1a/2018.

c./ A Képviselő-testület a Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha-Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben e határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Az okirat száma: 1b/2018.

d./ A képviselő-testület kijelenti, hogy a Sajószögedi Általános Művelődési Központ Sajószöged, Ady Endre út 14. sz. alatti székhelyén a köznevelési intézmény biztonságos működéséhez szükséges feltételek adottak.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: azonnal

 

c./

dr. Gulyás Mihálypolgármester: a Vidékfejlesztési Program keretében pályázatot adott be a Községüzemeltetési Kft. telephelyfejlesztésre, ennek a pályázatnak a keretében szeretnénk szilárd burkolattal ellátni a Kft. telephelyét, illetve egyéb eszközfejlesztéseket végrehajtani.

Pályázatot fogunk beadni tájház kialakítására. Van Sajószögeden egy régi épület a Kossuth úton, amikor odajutunk, helyi védelem alá kellene helyeznünk, viszont a pályázat benyújtási határideje nem sürget bennünket, mert az április vége lesz.

Lehetőség lesz még pályázat benyújtására a falunap támogatására, illetve civil szervezeteknek eszközbeszerzés pályázatra.

Az óvoda felújítással kapcsolatos közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó ajánlattételi felhívásokat kiküldtem. Azt hiszem, hogy a munka a tervezett ütemben elkezdődhet.

 

Kérdés, észrevétel:

 

Orliczki Frigyesné települési képviselő, Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elnöke: ha ütem szerint halad az óvoda felújítás, akkor mikor lesz átadva?

 

dr. Gulyás Mihálypolgármester: március 31-én indul, augusztus 31-ére kellene készen lennie a rögzített mérföldkövek alapján. Azt remélem, hogy az új nevelési, oktatási év már ott kezdődhet.

 

 

d./

dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy 10000000 Ft felbontásra került az OTP tőkegarantált értékpapírok közül.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

 

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző

 

 

 

5