Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. július 04-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Dr. Lukács Fatime, Karaffa Gábor, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Varga Viktor települési képviselő, Vona Tamás alpolgármester

 

Meghívottként jelen van: Bánné Bodolai Marianna pályázó, dr. Boros István címzetes főjegyző

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

47/2024. (VII.04.) sz. K.T. határozat a Sajószögedi ÁMK főigazgatói megbízásáról

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat, jegyzőkönyv az 1. napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 5 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

 

Napirend:

1./ Javaslat a Sajószögedi ÁMK főigazgatói munkakör betöltésére beadott pályázatok

elbírálására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ Javaslat a Sajószögedi ÁMK főigazgatói munkakör betöltésére beadott pályázatok

elbírálására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a szakértői bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a pályázatot. Felkérte Dr. Lukács Fatime bizottsági tagot, mondja el a bizottság döntését.

 

Dr. Lukács Fatime bizottsági tag: Áttekintettük a pályázatot. Látszik, hogy szakmai megalapozottsága alapján alkalmas és a társadalmi elvárásoknak megfelelően a pályázatot elfogadásra javasoljuk.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester felolvasta a határozati javaslatot. Elmondta, örül annak, hogy újabb 5 évig dolgozhat együtt főigazgató asszonnyal, mely várhatóan új kihívásokkal teli lesz.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 5 képviselőből, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

47/2024.(VII.04.) határozata

a Sajószögedi ÁMK főigazgatói megbízásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati eljárás lefolytatása után a szakértelemmel rendelkező ad hoc bizottság javaslatára, a Sajószögedi Általános Művelődési Központ- Család és Gyermekjóléti Szolgálat – Konyha – Művelődési Ház főigazgatói feladatainak ellátásával 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig Bánné Bodolai Mariannát bízza meg.

A Képviselő-testület az intézményvezető havi illetményét bruttó 780.000 Ft-ban állapítja meg, melyből a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.) 102. § (2) bekezdés g) pontja szerinti megbízási díj 158.640 forint.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2024. augusztus 15.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző