Sajószöged Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

 

3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.

Telefon: 49/540-743, Fax: 49/540-744

E-mail:

Jegyzőkönyv

 

Készült: Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. június 20-án megtartott nyílt üléséről.

 

Az ülés helye: Sajószöged Községháza

 

Jelen vannak: dr. Gulyás Mihály polgármester, Vona Tamás alpolgármester Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Tóth Béla, Varga Viktor települési képviselők.

 

Igazoltan távol: Karaffa Gábor települési képviselő

 

Meghívottként jelen van: dr. Boros István címzetes főjegyző, Kovács György Sándorné HVB elnök, Farkas Marianna, a 2024. június 9.-ei helyi önkormányzati választáson megválasztott önkormányzati képviselő

 

Az ülésen hozott határozatok száma, címe:

43/2024. (VI.20.) sz. K.T. határozat Bánné Bodolai Marianna főigazgatói pályázatának

véleményezéséhez szakértői bizottság tagjainak kijelöléséről

44/2024. (VI.20.) sz. K.T. határozat a polgármester jutalmazásáról

45/2024. (VI.20.) sz. K.T. határozat a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak jutalmazásáról

46/2024. (VI.20.) sz. K.T. határozat Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtására

 

A jegyzőkönyv mellékletei:

  1. melléklet: előterjesztés, határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

  2. melléklet: beszámoló, tájékoztató, határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

  3. melléklet: határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz

  4. melléklet: határozati javaslat az 5. a) napirendi ponthoz

  5. melléket: jelentés az 5. b) napirendi ponthoz

 

dr. Gulyás Mihály polgármester köszöntötte a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott települési képviselők közül 6 fő jelen van, az ülést megnyitotta.

Napirend:

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása eredményéről, a megbízólevelek átadása

Előterjesztő: Kovács György Sándorné HVB elnök

2./ Javaslat a Sajószögedi ÁMK főigazgatói munkakör kiírására beérkezett pályázat

véleményezésére és a pályázó meghallgatására ad hoc bizottság létrehozására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

3./ Beszámoló a polgármester 2024. év első félévében végzett munkájáról, a polgármester munkájának értékelése, javaslat a polgármester jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Képviselő-testület tagjai

4./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

Megtárgyalt napirendi pontok

 

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása eredményéről, a megbízólevelek átadása

Előterjesztő: Kovács György Sándorné HVB elnök

 

Kovács György Sándorné HVB elnök elmondta, hogy rendkívüli esemény a választás napján nem történt. 61,35 % volt a részvételi arány. Hajdu-Dobos Anna és Okváth Judit megválasztott települési képviselők jelezték, hogy a mai ünnepélyes megbízólevél átadáson nem tudnak részt venni, ők az ülés után veszik át a megbízólevelüket. A június 9-i helyi önkormányzati választáson mandátumot szerzett dr. Gulyás Mihály polgármester, Dr. Lukács Fatime, Orliczki Frigyes Ferencné, Vona Tamás, Farkas Marianna önkormányzati képviselők átvették a megbízólevelüket.

 

dr. Gulyás Mihály polgármester megköszönte Tóth Béla és Varga Viktor eddigi munkáját, azzal, hogy október 1.-éig továbbra is számít rájuk.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatóját tudomásul vette.

 

2./ Javaslat a Sajószögedi ÁMK főigazgatói munkakör kiírására beérkezett pályázat

véleményezésére és a pályázó meghallgatására ad hoc bizottság létrehozására.

Előterjesztő: dr. Boros István címzetes főjegyző

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Az írásos előterjesztésben ismertettem a jogszabályhelyeket, amiért szükséges szakértői bizottságot létrehozni, kérem a határozati javaslat elfogadását.

 

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

43/2024.(VI.20.) határozata

Bánné Bodolai Marianna főigazgatói pályázatának véleményezéséhez szakértői bizottság tagjainak kijelöléséről

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószögedi ÁMK főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázat véleményezésére három tagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Vona Tamás alpolgármester, Dr. Lukács Fatime képviselő, Árvai Éva bölcsődevezető.

A Képviselő-testület felkéri Vona Tamást, hogy a szakmai bizottság írásos véleményét 2024. július 10. napjáig tegye meg.

 

Felelős: Vona Tamás alpolgármester

Határidő: 2024. július 10.

 

3./ Beszámoló a polgármester 2024. év első félévében végzett munkájáról, a polgármester munkájának értékelése, javaslat a polgármester jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

Képviselő-testület tagjai

 

dr. Gulyás Mihály polgármester bejelentette személyes érintettségét a napirenddel kapcsolatban, majd ismertette a beszámolóját és az első félévben elnyert pályázatokat és díjakat. A pályázatok a rendezvények és a díjak is azt mutatják, hogy igyekszünk jól dolgozni, ami a visszajelzések alapján úgy tűnik valamennyire sikerül is.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Részletes, áttekinthető beszámolót kaptunk. Rendezvényeink magas színvonalon kerülnek megrendezésre. Javaslom, hogy a jutalom összege 3 havi illetménynek megfelelő bruttó 2.340 e forint legyen.

 

Vona Tamás alpolgármester: Polgármester úr szépen összefoglalta az elért eredményeket, de azt nem mindenki tudja, hogy a közösségi médiában gerjesztett indulatokkal, minden alapot nélkülöző állításokkal is meg kellett küzdenie és ezeket is higgadtan, jól kezelte. A választás eredménye egyértelmű bizonyíték arra, hogy a község lakossága elégedett a munkájával. Támogatom a képviselőtársam jutalomra vonatkozó javaslatát.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

44/2024.(VI.20.) határozata

a polgármester jutalmazásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gulyás Mihály polgármestert az elmúlt időszakban végzett munkáját elismerve 3 havi illetményének megfelelő bruttó 2.340 e forint jutalomban részesíti a költségvetés személyi előirányzata terhére.

 

Felelős: dr. Boros István címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

 

4./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének és dolgozóinak jutalmazására.

Előterjesztő: dr. Gulyás Mihály polgármester

 

dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Községüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottsága mai napon tárgyalta a napirendet.

 

Tóth Béla települési képviselő tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága a napirendet megtárgyalta és a Kft. dolgozóinak jutalmazásáról szóló határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

45/2024.(VI.20.) határozata

a Községüzemeltetési Kft. dolgozóinak jutalmazásáról

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft. egyszemélyes alapítója és tulajdonosa Berecz Róbert ügyvezetőt az elmúlt időszakban végzett kimagasló munkateljesítménye elismeréseként kettő havi munkabérének megfelelő jutalomban részesíti.

A Képviselő-testület a Kft. munkavállalóinak jutalmazása céljából 3.892.172 forint (bruttó bér + járulék) összeg (átlag egy havi munkabér) utalását rendeli el a Kft. számlájára.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester, Mihály-Bársony Judit gazdasági vezető

Határidő: azonnal

 

5./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések

 

  1. Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtására

 

dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy a választást követően is folyamatosan dolgozunk. Szeretnék pályázatot benyújtani a Magyar Falu Program keretén belül, járda építésre. Ismertette a pályázati kiírást.

 

További kérdés, észrevétel nem volt.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

46/2024.(VI.20.) határozata

Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtására

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, pályázatot nyújt be „út, híd, járda, kerékpárforgalmi létesítmény építése / felújítása” c., MFP-4HJ/2024 kódszámú pályázat keretében járdaépítésre 10 M forint összegig.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat részleteinek kidolgozására.

 

Felelős: dr. Gulyás Mihály polgármester

Határidő: 2024. július 12.

 

  1. Az Alapvető Jogok Biztosának Jelentése az „Oviskola” jogszabálysértő működéséről.

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: A Jelentést kiküldtem a Képviselő-testület tagjainak. Sajnálatos, hogy idáig eljutottunk, jobb lenne, ha a tanulók szép eredményeiről beszélhetnénk inkább, de az a helyzet, hogy a Képviselő-testület már tavaly októberben határozatot hozott arról, hogy aggályosnak tartja az „Oviskola” működését, de a tankerület nem is válaszolt a felvetésünkre, az intézményvezető pedig annyit, hogy a Képviselő-testület „illetéktelen” az ügyben, az oviskola „sikertörténet” és bízzunk a fenntartó és az iskola vezetése „bölcsességében”. Nos, nem bíztunk és az ombudsmani jelentés egyértelműen minket igazol. A jelentésben olvasható, - és ez az Oktatási Hivatal Tanügyigazgatási Főosztályának a véleménye is – hogy az Iskola Pedagógiai Programja és az annak nyomán követett gyakorlat „látszólag a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét követte”, valójában azonban szembement ezzel az elvvel. 12 oldalon keresztül vezeti le az AJB az Iskola igazgatójának és a tankerületnek a felelősségét, ami „a gyermekek oktatáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoz és nem egyeztethető össze a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvével,” mert „A Tankerületi központ tudomásával olyan iskolai gyakorlat alakult ki, amely akadályozza a tanulók iskolai évfolyamokon való jogszerű továbbhaladásának biztosítását…” És ezzel még nem zárult le az ügy, mert az Alapvető Jogok Biztosa soron kívüli vizsgálat lefolytatását kezdeményezte B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Főispánjánál az „Oviskola” működésével kapcsolatban 2018/2019-es tanévtől kezdődően..

 

dr. Gulyás Mihály polgármester: A jelentést bárki elolvashatja az Alapvető Jogok Biztosának honlapján. Én meg lettem vádolva, hogy megtámadtam az Iskolát, ezt testületi határozat alapján tettem, nem egyedül támadtam. Ha törvényesen működött, akkor miért vették ezt támadásnak? 2021. óta több mint 30 pedagógus távozott (technikai személyzet is). Olyan településekről is jönnek ide gyerekek, ahol veszélybe kerülnek emiatt az iskolák. 300 fő felett van már az iskolai létszám. Nekem nyilvánvaló, hogy a sajószögedi lakosok érdekeit kell képviselnem. Jelzésértékű dolog az is, hogy az oviskolás információk lekerültek az iskola honlapjáról. Szeretném újra megemlíteni milyen fejlesztések zajlottak az utóbbi időben: elektromos beléptető rendszer, kamerarendszer, energetikai felújítás, a 670 éves Sajószögedért Alapítvány segítségével erdei iskola. A jelentés is azt igazolja, amit mi is állítottunk. A vezetési stílussal kiépített rendszerrel van bajunk. Egy felelős vezetőnek tudnia kell mekkora létszámot bír el az iskola. Nem a mi feladatunk ezt megoldani. A sajószögediek és a körzetből érkező gyerekek érdekeit kell képviselnem. Több szülő jelezte már, hogy szeretik az Iskolát, de a zsúfoltság miatt nem fogják idehozni a gyereket. Az iskola pedig a telek mérete és tűzvédelmi szabályok miatt nem bővíthető, erre megkaptuk, hogy mi a fejlődés ellen vagyunk….

 

Vona Tamás alpolgármester: Egyetlenegy dolgot emelnék ki, hogy olyan gyerekek is járnak oda, akik iskolaéretlenek. Az oviskolába ilyen gyerekeket vettek fel. Sok tanuló körzeten kívülről érkezik, de egy tollvonással ez nem megoldható, hiszen testvéreket is felvesznek, ha már a nagyobb oda volt felvéve. A fejlesztéseket tekintve önerős pénzből történt az iskola előtti út aszfaltozása is.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Az oviskola beindításának ötlete nem volt rossz, de utána kellett volna járni az iskola vezetésének, hogy ennek mi a jogi hátérre. Voltak, akik az oviskola után elvitték a gyerekeket. Az iskola önkormányzati pénzből is támogatva van. Konszenzus kellett volna, megfelelő partnerség.

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapvető Jogok Biztosának jelentéséről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

 

  1. Iskolai kitüntetések

 

dr. Boros István címzetes főjegyző: Szokás szerint megkértem az Iskolát, hogy terjessze fel az arra érdemes diákokat önkormányzati elismerésre. Az iskola válasza ez volt: „a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és AMI nevelőtestületének döntése alapján az idei tanévben nem terjeszt fel diákot az önkormányzati kitüntetésekre, mivel az erre érdemes legkiválóbb tanulók nem sajószögedi illetékességűek.”

 

Vona Tamás alpolgármester: Az önkormányzati rendeletben nincs meghatározva átlag, az se, hogy csak, a legjobb sajószögedi tanuló kaphatja meg. Ellentmondásosnak érzem, hogy nem találnak olyan sajószögedi gyereket, aki jó tanuló, jó sportoló stb.

 

Orliczki Frigyes Ferencné települési képviselő: Elgondolkoztató. Lennie kell ilyen tanulónak. Biztosan van. A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy járjon utána és Falunapon díjazza az arra érdemes gyermekeket.

 

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúan egyetértett és az iskolai kitüntetésekről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

 

Egyéb előterjesztés nem lévén a polgármester az ülést berekesztette.

 

 

k.m.f.

 

 

dr. Gulyás Mihály sk. dr. Boros István sk.

polgármester címzetes főjegyző