B E V É T E L E K
1. sz. táblázat   Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím 2013. tény 2014. évi várható 2015. évi terv
A B C D E
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 87 154 79 054 70 013
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 16 598 18 606 19 317
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 31 436 24 155 25 282
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 31 794 30 529 22 893
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 503 2 514 2 521
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások  3 628 3 250  
1.6. Elszámolásból származó bevételek 1 195    
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 19 437 1 714 31 626
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      17 204
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  19 437 1 714 14 422
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   235  
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   235  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések      
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      
4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 129 216 128 260 105 300
4.1. Helyi adók  (4.1.1.+...+4.1.3.) 121 155 119 231 98 100
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 360 5 065 3 100
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói      
4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 117 795 114 166 95 000
4.2. Gépjárműadó 7 189 7 434 7 000
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 220 808 150
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 652 787 50
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 20 007 24 687 13 020
5.1. Készletértékesítés ellenértéke 59    
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 628 3 017 980
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   762  
5.4. Tulajdonosi bevételek      
5.5. Ellátási díjak 12 493 14 074 9 543
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  3 327 4 364 2 497
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 2 430 2 464  
5.8. Kamatbevételek   6  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 70    
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés      
5.11. Egyéb működési bevételek      
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 9 227 504 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése      
6.2. Ingatlanok értékesítése     15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   504  
6.4. Részesedések értékesítése      
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 9 227    
7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   200  
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   200  
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 10 474 32 356  
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 270    
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 10 204 19 856  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   12 500  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 275 515 267 010 234 959
   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+…+10.3.)      
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele      
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele      
   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 10 000 83 100  
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 10 000 83 100  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)   21 865 9 905
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   21 865 9 905
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      
    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   2 173  
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   2 173  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      
13.3. Betétek megszüntetése      
    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)     30 000
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése     30 000
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele      
    15. Váltóbevételek      
    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      
    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 10 000 107 138 39 905
    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 285 515 374 148 274 864
         
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat   Ezer forintban
Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. tény 2014. évi várható 2015. évi terv
A B C D E
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 269 281 295 276 259 864
1.1. Személyi  juttatások 100 216 95 634 87 026
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 678 22 380 22 932
1.3. Dologi  kiadások 89 397 87 642 93 755
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 864 24 777 16 428
1.5 Egyéb működési célú kiadások 32 126 64 843 34 723
1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések      
1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések      
1.8.    - Elvonások és befizetések      
1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1 679 31 551 1 323
1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 30 447    
1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   1 527  
1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások      
1.16.    - Kamattámogatások      
1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   32 760 33 400
1.18. Tartalékok     5 000
1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék     5 000
1.20.    - Céltartalék      
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 521 8 514 15 000
2.1. Beruházások 240 8 514 11 000
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
2.3. Felújítások     4 000
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 12 281    
2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre      
2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
2.12.    - Lakástámogatás      
2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   400  
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 281 802 303 790 274 864
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)      
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   65 000  
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   65 000  
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      
5.3. Kincstárjegyek beváltása      
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása      
5.5. Belföldi kötvények beváltása      
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása      
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)      
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése      
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai      
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)      
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása      
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása      
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása      
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek      
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek      
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek      
9. Váltókiadások      
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   65 000  
12 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 281 802 368 790 274 864