12 5.3.1 melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv Sajószögedi Általános Művelődési Központ 03
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti
előirányzat
1. sz. módosítás
(±)
Módosított előirányzat 2015. XII. 31.
A B C D E=C±D
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 3 403 -1 720 1 683
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 300 502 802
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak 3 103 -2 502 601
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   270 270
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése      
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés      
1.11. Egyéb működési bevételek   10 10
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)      
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
2.4.   2.3.-ból EU támogatás      
3. Közhatalmi bevételek      
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)      
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)      
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök      
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      
8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 3 403 -1 720 1 683
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 63 424 -2 344 61 080
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   140 140
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 63 424 -2 484 60 940
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 66 827 -4 064 62 763
 
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 66 827 -6 984 59 843
1.1. Személyi  juttatások 29 664 188 29 852
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 772 -411 7 361
1.3. Dologi  kiadások 29 391 -6 761 22 630
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   2 920 2 920
2.1. Beruházások   2 920 2 920
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása      
3. Finanszírozási kiadások      
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 66 827 -4 064 62 763
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)   12 -2 10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)        
12 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdés f) pontja. Hatályos 2016.05.11-től.