10 5.2.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv Sajószögedi Polgármesteri  Hivatal 02
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti
előirányzat
1. sz. módosítás
(±)
Módosíott előirányzat 2015. XII. 31.
A B C D E=C±D
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   18 18
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke      
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak      
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó      
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése      
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés      
1.11. Egyéb működési bevételek   18 18
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)   102 102
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről   102 102
2.4.   2.3-ból EU támogatás      
3. Közhatalmi bevételek 50 -20 30
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)      
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások      
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)      
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök      
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök      
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 50 100 150
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 41 534 4 464 45 998
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   119 119
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 41 534 4 345 45 879
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 41 584 4 564 46 148
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 41 584 4 257 45 841
1.1. Személyi  juttatások 23 479 4 577 28 056
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 185 629 6 814
1.3. Dologi  kiadások 11 920 -949 10 971
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)   307 307
2.1. Beruházások   307 307
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása      
3. Finanszírozási kiadások      
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 41 584 4 564 46 148
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)   7   7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)        
10 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontja. Hatályos 2016.05.11-től.