5.1.1.7. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Szociális ellátások 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
A B C
  Bevételek  
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)  
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés  
1.11. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)  
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4.   2.3-ból EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek  
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)  
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.4.   4.3.-ból EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)  
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök  
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)  
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)  
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)  
  Kiadások  
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 17 828
1.1. Személyi  juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi  kiadások  
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 828
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)  
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4.  2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása  
3. Finanszírozási kiadások  
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 17 828
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)    
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)