7 5.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Ezer forintban !
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Eredeti
előirányzat
1. sz. módosítás
(±)
Módosíott előirányzat 2015. XII. 31.
A B C D E=C±D
Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 70 013 7 140 77 153
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 317 86 19 403
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 282 647 25 929
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 893 4 086 26 979
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 521 135 2 656
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások   2 055 2 055
1.6. Elszámolásból származó bevételek   131 131
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 14 422 7 347 21 769
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  14 422 7 347 21 769
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   107 107
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   107 107
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések      
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      
4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 105 250 79 927 185 177
4.1. Építményadó és telekadó 3 100 73 982 77 082
4.2. Idegenforgalmi adó      
4.3. Iparűzési adó 95 000 -32 94 968
4.4. Talajterhelési díj      
4.5. Gépjárműadó 7 000 3 563 10 563
4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 150 353 503
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek   2 061 2 061
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 9 617 37 209 46 826
5.1. Készletértékesítés ellenértéke      
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 680 2 596 3 276
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   981 981
5.4. Tulajdonosi bevételek   19 619 19 619
5.5. Ellátási díjak 7 100 1 681 8 781
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  1 837 6 056 7 893
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   810 810
5.8. Kamatbevételek   4 317 4 317
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés      
5.11. Egyéb működési bevételek   1 149 1 149
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000 -15 000  
6.1. Immateriális javak értékesítése      
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000 -15 000  
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6.4. Részesedések értékesítése      
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek      
7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 17 204 887 18 091
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 17 204 437 17 641
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   450 450
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   1 223 1 223
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   937 937
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   286 286
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 231 506 118 840 350 346
 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)      
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele      
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      
10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele      
   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000 58 683 88 683
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   88 683 88 683
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 30 000 -30 000  
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 9 905 2 609 12 514
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 905 2 609 12 514
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      
    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   2 712 2 712
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   2 712 2 712
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      
13.3. Betétek megszüntetése      
    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)      
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele      
    15. Váltóbevételek      
   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      
   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 39 905 64 004 103 909
   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 271 411 182 844 454 255
Kiadások
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 151 453 10 827 162 280
1.1. Személyi  juttatások 33 883 10 567 44 450
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 975 516 9 491
1.3. Dologi  kiadások 52 443 9 849 62 292
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 429 -4 092 12 337
1.5 Egyéb működési célú kiadások 34 723 -1 013 33 710
1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   21 21
1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   65 65
1.8.    - Elvonások és befizetések   86 86
1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 323 467 1 790
1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások      
1.16.    - Kamattámogatások      
1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 400 -1 566 31 834
1.18. Tartalékok 5 000 -5 000  
1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 5 000 -5 000  
1.20.      - Céltartalék      
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000 12 983 27 983
2.1. Beruházások 11 000 -2 200 8 800
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
2.3. Felújítások 4 000 14 383 18 383
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   800 800
2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   800 800
2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
2.12.    - Lakástámogatás      
2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre      
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 166 453 23 810 190 263
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)      
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése      
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése      
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)      
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása      
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      
5.3. Kincstárjegyek beváltása      
5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása      
5.5. Belföldi kötvények beváltása      
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása      
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 104 958 4 034 108 992
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   2 173 2 173
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      
6.3. Központi, irányító szervi támogatás 104 958 1 861 106 819
6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése      
6.5. Pénzügyi lízing kiadásai      
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   155 000 155 000
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   155 000 155 000
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása      
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása      
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek      
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek      
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek      
9. Váltókiadások      
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 104 958 159 034 263 992
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 271 411 182 844 454 255
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)   11 5 16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   10 10 20
7 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2016.05.11-től.