I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
3 2.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez
 Ezer forintban !
Sor-
szám
Bevételek       Kiadások      
Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi 1. sz. módosítás (±) Módosított előirányzat 2015. XII. 31. Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi 1. sz. módosítás (±) Módosított előirányzat 2015. XII. 31.
A B C D E=C±D F  G H I=G±H
1. Önkormányzatok működési támogatásai 70 013 7 140 77 153 Személyi juttatások 87 026 15 332 102 358
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 422 7 449 21 871 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 932 734 23 666
3. 2.-ból EU-s támogatás       Dologi kiadások  93 755 2 138 95 893
4. Közhatalmi bevételek 105 300 79 907 185 207 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 428 -4 091 12 337
5. Működési bevételek 13 020 35 507 48 527 Egyéb működési célú kiadások 34 723 -1 013 33 710
6. Működési célú átvett pénzeszközök 17 204 887 18 091 Tartalékok 5 000 -5 000  
7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)              
8.                
9.              
10.                
11.                
12.                
13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 219 959 130 890 350 849 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 259 864 8 100 267 964
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 39 905 64 263 104 168 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása      
15.    Költségvetési maradvány igénybevétele  9 905 2 868 12 773 Likviditási célú hitelek törlesztése      
16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele        Rövid lejáratú hitelek törlesztése      
17.    Betét visszavonásából származó bevétel        Hosszú lejáratú hitelek törlesztése      
18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek 30 000 61 395 91 395 Kölcsön törlesztése      
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)        Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   155 000 155 000
20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése      
21.    Értékpapírok bevételei       Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek      
22.    Váltóbevételek       Váltókiadások      
23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   2 173 2 173
24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 39 905 64 263 104 168 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)   157 173 157 173
25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 259 864 195 153 455 017 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 259 864 165 273 425 137
26. Költségvetési hiány: 39 905 - - Költségvetési többlet: - 122 790 82 885
27. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: - 29 880 29 880
 
3 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2016.05.11-től.