B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám
Bevételi jogcím 2015. évi
Eredeti
előirányzat
1. sz. módosítás
(±)
Módosíott előirányzat 2015. XII. 31.
A B C D E=C±D
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 70 013 7 140 77 153
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19 317 86 19 403
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 282 647 25 929
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 22 893 4 086 26 979
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 521 135 2 656
1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások    2 055 2 055
1.6. Elszámolásból származó bevételek   131 131
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 14 422 7 449 21 871
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések       
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  14 422 7 449 21 871
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   107 107
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   107 107
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések      
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      
4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 105 300 79 907 185 207
4.1. Építményadó és telekadó 3 100 73 982 77 082
4.2. Idegenforgalmi adó      
4.3. Iparűzési adó 95 000 -32 94 968
4.4. Talajterhelési díj      
4.5. Gépjárműadó 7 000 3 563 10 563
4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 150 353 503
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 50 2 041 2 091
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 13 020 35 507 48 527
5.1. Készletértékesítés ellenértéke      
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 980 3 098 4 078
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   981 981
5.4. Tulajdonosi bevételek   19 619 19 619
5.5. Ellátási díjak 9 543 -161 9 382
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  2 497 5 666 8 163
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   810 810
5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek   4 317 4 317
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
5.10. Biztosító által fizetett kártérítés      
5.11. Egyéb működési bevételek   1 177 1 177
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000 -15 000  
6.1. Immateriális javak értékesítése      
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000 -15 000  
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6.4. Részesedések értékesítése      
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek      
7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 17 204 887 18 091
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 17 204 437 17 641
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   450 450
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   1 223 1 223
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   937 937
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   286 286
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 234 959 117 220 352 179
   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)      
10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele      
10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      
10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele      
   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000 58 683 88 683
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   88 683 88 683
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése 30 000 -30 000  
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 9 905 2 868 12 773
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 905 2 868 12 773
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      
    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   2 712 2 712
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   2 712 2 712
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      
13.3. Betétek megszüntetése      
    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)      
    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      
    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése      
    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      
    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele      
    15. Váltóbevételek      
    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei      
    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 39 905 64 263 104 168
    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 274 864 181 483 456 347
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat   Ezer forintban
Sor-
szám
Kiadási jogcím 2015. évi 
Eredeti
előirányzat
1. sz. módosítás
(±)
Módosíott előirányzat 2015. XII.31.
A B C D E=C±D
1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 259 864 8 100 267 964
1.1. Személyi  juttatások 87 026 15 332 102 358
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 932 734 23 666
1.3. Dologi  kiadások 93 755 2 138 95 893
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 428 -4 091 12 337
1.5 Egyéb működési célú kiadások 34 723 -1 013 33 710
1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   21 21
1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   65 65
1.8.    - Elvonások és befizetések   86 86
1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 323 467 1 790
1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások      
1.16.    - Kamattámogatások      
1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 400 -1 566 31 834
1.18. Tartalékok 5 000 -5 000  
1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 5 000 -5 000  
1.20.    - Céltartalék      
2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000 16 210 31 210
2.1. Beruházások 11 000 1 027 12 027
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
2.3. Felújítások 4 000 14 383 18 383
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   800 800
2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre      
2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   800 800
2.12.    - Lakástámogatás      
2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre      
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 274 864 24 310 299 174
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)      
4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)      
5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása      
5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      
5.3. Kincstárjegyek beváltása      
5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása      
5.5. Belföldi kötvények beváltása      
5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása      
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   2 173 2 173
6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   2 173 2 173
6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése      
6.4. Pénzügyi lízing kiadásai      
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   155 000 155 000
7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   155 000 155 000
7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása      
7.3. Külföldi értékpapírok beváltása      
7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek      
7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek      
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek      
9. Váltókiadások      
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   157 173 157 173
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 274 864 181 483 456 347
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat   Ezer forintban
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -39 905 92 910 53 005
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
 (+/-)
39 905 -92 910 -53 005
2 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.05.11-től.