SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

 

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

a) Sajószöged község közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

 

c) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültü

SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

4/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

 

 

Sajószöged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

a) Sajószöged község közigazgatási területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik,

 

c) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.

 

 

2.§ (1) Az Önkormányzat a gyermekek érdekének védelmét gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás keretében biztosítja.

 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

 

 

3.§ (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását Napköziotthonos Óvoda fenntartásával biztosítja.

 

(2) Az étkezésért fizetendő térítési díjakat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

 

 

(3)1 A Szociális és Egészségügyi Bizottság az oktatási-nevelési intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekek ellátásért fizetendő személyi térítési díjat mérsékelheti, vagy elengedheti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.

 

(4) A személyi térítési díjkedvezmény a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, amennyiben közép, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és tanulói jogviszonyát iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja.

 

4.§ (1) A személyi térítési díjkedvezmény megállapítására irányuló eljárás a szülő, illetve törvényes képviselő kérelmére indul az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, egészségi állapotra, családi állapotra vonatkozó, valamint a kérelem érdemi elbírálásához szükséges egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat.

 

(2) A Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítésével ellenőrizheti a gyermeket gondozó család szociális helyzetét, életkörülményeit, a benyújtott nyilatkozatokban szereplő adatok valódiságát.

 

5.§ (1) Ez a rendelet 2014. március 01.-jén lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2006.(IV.27.) önkormányzati rendelet.

 

 

 dr. Boros István                                                dr. Gulyás Mihály        címzetes főjegyző                                                     polgármester

 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. február 28.

 

Sajószöged, 2014. február 28.

 

dr. Boros István

címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

1 Módosította a 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.10.01-től.

gyi hatóság megállapította.

 

 

2.§ (1) Az Önkormányzat a gyermekek érdekének védelmét gyermekjóléti szolgáltatás alapellátás keretében biztosítja.

 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

 

 

3.§ (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását Napköziotthonos Óvoda fenntartásával biztosítja.

 

(2) Az étkezésért fizetendő térítési díjakat az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

 

 

(3)1 A Szociális és Egészségügyi Bizottság az oktatási-nevelési intézményben jogviszonnyal rendelkező gyermekek ellátásért fizetendő személyi térítési díjat mérsékelheti, vagy elengedheti, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.

 

(4) A személyi térítési díjkedvezmény a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, amennyiben közép, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és tanulói jogviszonyát iskolalátogatási bizonyítvánnyal igazolja.

 

4.§ (1) A személyi térítési díjkedvezmény megállapítására irányuló eljárás a szülő, illetve törvényes képviselő kérelmére indul az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, egészségi állapotra, családi állapotra vonatkozó, valamint a kérelem érdemi elbírálásához szükséges egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat.

 

(2) A Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítésével ellenőrizheti a gyermeket gondozó család szociális helyzetét, életkörülményeit, a benyújtott nyilatkozatokban szereplő adatok valódiságát.

 

5.§ (1) Ez a rendelet 2014. március 01.-jén lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2006.(IV.27.) önkormányzati rendelet. dr. Boros István                                                dr. Gulyás Mihály        címzetes főjegyző                                                     polgármester


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2014. február 28.

 

Sajószöged, 2014. február 28.

 

dr. Boros István

címzetes főjegyző


1 Módosította a 13/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.10.01-től.